Znanstveno i tehničko prevođenje

 

Naziv kolegija:
Znanstveno i tehničko prevođenje
Šifra ISVU:
65797
Šifra MOZVAG:
EL025
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - prevoditeljski smjer)
1.g., 2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Vidaković Erdeljić, Dubravka
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj kolegija je upoznati studente s vještinama i metodama koje su korisne za istraživanje i kvalitetno prevođenje znanstvenih i tehničkih tekstova.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • koristiti se prevoditeljskim alatima i dostupnim bazama podataka u području prirodnih i tehničkih znanosti
  • pravilno se koristiti terminologijom vezanom za područje prirodnih i tehničkih znanosti
  • pravilno interpretirati neverbalne oblike komunikacije (kratice, akronimi, formule)
  • izraditi vlastite tematske glosare iz područja prirodnih i tehničkih znanosti
  • samostalno izraditi kraće pismene prijevode iz područja prirodnih i tehničkih znanosti
  • vrednovati kvalitetu i prirodnost tuđih, a potom i vlastitih prijevoda

Sadržaj predmeta:

Težište ovog kolegija je razvijanje i uvježbavanje prevodilačkih vještina potrebitih za prevođenje tekstova iz područja prirodnih (matematika, fizika) i tehničkih (elektrotehnika, informatika) znanosti te njihovih pojedinih grana (npr. teorija skupova, elektroenergetika) te razumijevanje znanstvenog i tehničkog jezika općenito. Na temelju zadanih tekstova upoznat ćemo studente s načinom kako uspješno koristiti lingvističke elemente i engleskog i hrvatskog jezika u pogledu gramatike, leksikona i znanstvenog registra pojedinih stručnih područja te koje su karakteristike tzv. tehničkog engleskog jezika (bezlični stil, jednostavna sintaksa s tipičnom rečeničnom strukturom i pasivnim konstrukcijama, kratice i akronimi, formule, verbalna točnost i jasnoća). Isto tako, istaknut će se problemi na koje možemo naići pri prevođenju takvih tekstova (problem standardizacije terminologije, nepostojanje adekvatnih jednojezičnih i višejezičnih rječnika, nedovoljno poznavanje područja). Studente ćemo upoznati s postojećim tehnologijama prevođenja koje se temelje na uporabi računala.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, seminarsko izlaganje, radionica, suradničko učenje, samostalni istraživački zadatak slušanje izlaganja, postavljanje i rješavanje problema, samostalna analiza i primjena izvora koristiti se prevoditeljskim alatima i dostupnim bazama podataka u području prirodnih i tehničkih znanosti aktivnost studenta u nastavi, pismeni ispit, portfolio
predavanje, seminarsko izlaganje, samostalni istraživački zadatak slušanje izlaganja, postavljanje i rješavanje problema, samostalna analiza, vrednovanje i primjena izvora pravilno se koristiti terminologijom vezanom za područje prirodnih i tehničkih znanosti aktivnost studenta u nastavi, pismeni ispit, portfolio
seminarsko izlaganje, samostalni istraživački zadatak slušanje izlaganja, postavljanje i rješavanje problema, samostalna analiza, vrednovanje i primjena izvora pravilno interpretirati neverbalne oblike komunikacije (kratice, akronimi, formule) aktivnost studenta u nastavi, pismeni ispit, portfolio
seminarsko izlaganje, radionica, samostalni istraživački zadatak slušanje izlaganja, postavljanje i rješavanje problema, samostalna analiza, vrednovanje i primjena izvora izraditi vlastite tematske glosare iz područja prirodnih i tehničkih znanosti aktivnost studenta u nastavi, pismeni ispit, portfolio
seminarsko izlaganje, radionica, samostalni istraživački zadatak, grupna rasprava slušanje izlaganja, postavljanje i rješavanje problema, samostalna analiza, vrednovanje i primjena izvora samostalno izraditi kraće pismene prijevode iz područja prirodnih i tehničkih znanosti aktivnost studenta u nastavi, pismeni ispit, portfolio
seminarsko izlaganje, radionica, samostalni istraživački zadatak, grupna rasprava slušanje izlaganja, postavljanje i rješavanje problema, samostalna analiza, vrednovanje i primjena izvora vrednovati kvalitetu i prirodnost tuđih, a potom i vlastitih prijevoda aktivnost studenta u nastavi, pismeni ispit, portfolio

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Portfolio

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1,3 70%
Pohađanje nastave 0,7 0%
Portfolio 1 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna se ocjena oblikuje na temelju prosječne ocjene rada na portfoliu (terminologiji i glosarima) (30%) i prosječne ocjene 2 prijevoda (70%).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obavezni redovito pohađati nastavu, pratiti tijek kolegija i zadatke na Moodle-u i redovito izvršavati zadatke za samostalan rad.

 

 

Obavezna literatura:

  1. M. Krajnović, Rječnik matematičkih naziva, Matematičko-fizički list – izvanredni broj, Zagreb, 1999-2000.
  2. A. Štambuk et al., Rječnik elektronike - englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski, Logos Split, 1991.
  3. M. Kiš et al., Englesko-hrvatski informatički rječnik s računalnim nazivljem, Školska knjiga Zagreb, 1993.

Rječnici iz pojedinih područja prirodnih i tehničkih znanosti

Znanstveni i stručni časopisi

Internet izvori

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provođenje ankete sa studentima po završetku kolegija

Ostale informacije: