Stilovi i strategije učenja stranog jezika

 

Naziv kolegija:
Stilovi i strategije učenja stranog jezika
Šifra ISVU:
50635
Šifra MOZVAG:
EL038
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Molnar, Draženka
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Ciljevi ovog kolegija su

 • upoznati studente s vrstama stilova i strategija učenja;
 • razvijati svijest o razlikama među učenicima s obzirom na stilove učenja koje preferiraju i strategije učenja kojima se koriste;
 • pružiti studentima uvid u najvažnija istraživanja stilova i strategija učenja i njihovim implikacijama;
 • osvijestiti ulogu stilova i strategija učenja u uspjehu u učenju stranog jezika;
 • upoznati studente s oblicima, mogućnostima i ciljevima strateškog poučavanja;
 • razviti sposobnost odabira, prilagodbe i izrade vježbi i zadataka uz uvažavanje različitosti stilova i strategija učenja stranog jezika;
 • osvijestiti važnost pristupa učeniku kao pojedincu;

osvijestiti ulogu strategija učenja u razvoju samostalnog učenika

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • imenovati stilove i strategije učenja stranoga jezika
 • klasificirati stilove i strategije učenja stranoga jezika prema utvrđenim kriterijima
 • analizirati čimbenike koji utječu na učeničke stilove i strategije učenja
 • procijeniti ulogu stilova i strategija učenja u razvoju jezične kompetencije
 • revidirati postojeće stavove prema primjeni stilova i strategija u razvoju jezične kompetencije
 • opisati načine utvrđivanja stilova i strategija učenja kod učenika
 • prilagoditi metode poučavanja s obzirom na stil i strategiju učenja učenika
 • odabrati načine poučavanja strategija učenja stranih jezika

 

Sadržaj predmeta:

Stilovi učenja, tj. učenikov opći pristup učenju jezika, i strategije učenja, tj. specifična djelovanja, ponašanja, koraci ili tehnike koje učenici rabe kako bi poboljšali svoje napredovanje u učenju jezika cilja, ubrajaju se u ključne varijable u učenju jezika. U teorijskom dijelu kolegija razmatrat će se sljedeći aspekti:

 • stilovi i strategije učenja u teorijama i modelima usvajanja jezika;
 • stilovi učenja: osjetilni stilovi, osobine ličnosti, biološke razlike;
 • pregled istraživanja stilova učenja (metode, problemi i implikacije);
 • odnos stilova učenja i strategija učenja;
 • strategije učenja: od «Dobrog učenika jezika» do samostalnog učenika;
 • klasifikacije i tipologije strategija učenja;
 • pregled istraživanja strategija učenja (metode, problemi, implikacije);
 • čimbenici koji utječu na odabir strategija učenja;
 • utjecaj strategija učenja na razvoj jezične kompetencije;

  U praktičnom dijelu kolegija u središtu zanimanja biti će sljedeće teme:

 • mogućnost utvrđivanja stilova učenja i strategija učenja stranog jezika;
 • mogućnosti i značaj poučavanja strategija učenja stranog jezika;
 • uloga nastavnika;
 • odabir, prilagodba i izrada vježbi i zadataka uz uvažavanje različitosti stilova i strategija učenja učenika

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava imenovati stilove i strategije učenja stranoga jezika aktivnost studenata u nastavi, pismena provjera
predavanje, grupna rasprava, zadatak čitanja i analize primjera sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature i primjera klasificirati stilove i strategije učenja stranoga jezika prema utvrđenim kriterijima aktivnost studenata u nastavi, pismena provjera
predavanje, grupna rasprava, zadatak čitanja i analize primjera sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature i primjera analizirati čimbenike koji utječu na učeničke stilove i strategije učenja aktivnost studenata u nastavi, pismena provjera
suradničko učenje, grupna rasprava sustavno opažanje, analiza literature, primjena naučenoga procijeniti ulogu stilova i strategija učenja u razvoju jezične kompetencije aktivnost studenata u nastavi, pismena provjera, portfolio
suradničko učenje, grupna rasprava sustavno opažanje, analiza literature, primjena naučenoga revidirati postojeće stavove prema primjeni stilova i strategija u razvoju jezične kompetencije aktivnost studenata u nastavi, pismena provjera, portfolio
seminarsko izlaganje, diskusija sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature, odgovorno izvršavanje obveza opisati načine utvrđivanja stilova i strategija učenja kod učenika seminarski rad, prezentacija
seminarsko izlaganje, diskusija, istraživački zadatak sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature, odgovorno izvršavanje obveza prilagoditi metode poučavanja s obzirom na stil i strategiju učenja učenika seminarski rad, prezentacija, portfolio
seminarsko izlaganje, diskusija, istraživački zadatak sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature, odgovorno izvršavanje obveza odabrati načine poučavanja strategija učenja stranih jezika seminarski rad, usmena prezentacija, portfolio

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave, Portfolio, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,5 20%
Kontinuirano praćenje 0,25 10%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Portfolio 1 50%
Usmeno izlaganje 0,5 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene.

Ocjena se izračunava na sljedeći način:

(portfolio x 0,5) + (kontinuirano provjeravanje x 0,2) + (izlaganje x 0,2) + (kontinuirano praćenje x 0,1).

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

portfolio – 4

kontinuirano provjeravanje – 5

izlaganje - 5

kontinuirano praćenje – 5

(4 x 0,4) + (5 x 0,2) + (5 x 0,2) + (5 x 0,1) = 1,6 + 1 + 1 + 0,5 = 4,1

Konačna ocjena 4,1 → vrlo dobar (4)

Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60% - 69,9%  = dovoljan (2), 70% - 79,9%  = dobar (3), 80% - 89,9%   = vrlo dobar (4), 90% - 100% = izvrstan (5).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% svih održanih nastavnih sati, odraditi usmeno izlaganje, te pravovremeno predati portfolio i domaće zadaće da bi ostvarili pravo na potpis. Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada prema razrađenom načinu vrednovanja i ocjenjivanja za svaki element, a s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni. Studenti su za prolaznu konačnu ocjenu obvezni iz svakog pojedinog elemenata praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje ostvariti minimalnu prolaznu ocjenu dovoljan (2).

 

 

Obavezna literatura:

 1. Oxford, Rebecca (1996) Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Boston, MA: Heinle & Heinle Publishers.
 2. Oxford, Rebecca (2001) Language Learning Styles and Strategies. In Celce-Murcia, Marianne (ed.) Teaching English as a Second or Foreign Language. Heinle & Heinle, 359-366.
 3. Reid, J. (1995) Learning Styles in the ESL/EFL Classroom. Boston, MA: Heinle&Heinle.
 4. Wenden, A. & J. Rubin (Eds.) (1987) Learner Strategies in Language Learning. New York: Prentice Hall Swales, J.M (1988) Episodes in ESP. New York: Prentice Hall. [odabrana poglavlja]

Dopunska literatura:

 1. Campbell, Colin i Hanna Krystewska (2001) Learner-Based Teaching. OUP
 2. Cohen, Andrew (1998) Strategies in Learning and Using a Second Language. New York: Addison Wesley Longman.
 3. Ellis, G. i B. Sinclair (1989) Learning to Learn English: A Course in Learner Training Cambridge: Cambridge University Press
 4. McDonough, Steven (1995) Strategy and Skill in Learning a Foreign Language.
 5. Naiman, N. et al. (1978) The Good Language Learner. Research in Eduation Series 7. Toronto: Ontario Institute for Studies in Education Press.
 6. O’Malley, J. Michael i Anna Uhl Chamot (1996) Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge Applied Linguistics.
 7. Scharle, Agota i Anita Szabo (2000) Learner Autonomy: A guide to developing learner responsibility. Cambridge Handbooks for Language Teachers.
 8. Wenden, Anita (1991) Learner Strategies for Learner Autonomy. New York: Prentice Hall.
 9. članci iz časopisa (System, TESOL Quarterly, Applied Linguistics, Studies in Second Language Acquisition).

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provođenje anonimne ankete sa studentima po završetku kolegija, analiza uspješnosti studenata.

Ostale informacije: