Književnost u nastavi engleskog kao stranog jezika

 

Naziv kolegija:
Književnost u nastavi engleskog kao stranog jezika
Šifra ISVU:
75609
Šifra MOZVAG:
EL029
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
1.g., 2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Pavičić Takač, Višnja
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija:

 • upoznati studente s vrstama i mogućnostima primjene različitih autentičnih književnih tekstova u nastavi stranih jezika;
 • upoznati studente s metodama rada i različitim postupcima pri uporabi književnih tekstova u nastavi engleskog kao stranog jezika;
 • razviti sposobnost odabira, evaluacije i adaptacije književnih djela i aktivnosti za njihovu obradu u nastavi engleskog jezika;
 • upoznati studente s načinima na koje mogu motivirati učenike za čitanje autentičnih književnih tekstova;
 • razviti sposobnost samostalnog osmišljavanja aktivnosti i vježbi uz književne tekstove.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • objasniti vrste i mogućnosti primjene različitih autentičnih književnih tekstova u nastavi engleskoga jezika
 • odabrati prikladne metode i postupke pri uporabi književnih tekstova u poučavanju jezičnih znanja i vještina
 • odabrati prikladne metode i postupke i vrednovati različite tipove vježbi koristeći književne tekstove
 • kreirati vlastite aktivnosti i vježbe uz književne tekstove
 • razviti osjećaj za rad u razredu kroz osmišljavanje aktivnosti uz književne tekstove

Sadržaj predmeta:

Sadržaj ovog kolegija uključuje sljedeće teme:

 • pregled pristupa poučavanju književnosti u nastavi engleskog kao stranog jezika: «jezik kroz književnost» i «književnosti kroz jezik»;
 • pjesme, drame, novele i romani kao izvori jezičnog inputa, kulturoloških i drugih informacija o kulturi naroda engleskog govornog područja;
 • književni tekstovi u nastavi kao poticaj za razvijanje jezičnih vještina, tj. lingvističke i komunikacijske kompetencije;
 • mogućnosti integriranja književne komponente, tj. originalnih književnih tekstova različitih stilova i vrsta britanskih i američkih spisatelja  u nastavu stranog jezika;
 • evaluacija tipova vježbi temeljenih na primjeni književnih tekstova u nastavi engleskog kao stranog jezika;
 • adaptacija i didaktiziranje književnih tekstova za primjenu u nastavi engleskog kao stranog jezika s obzirom na potrebe učenika u različitim kontekstima;
 • izvođenje aktivnosti i vježbi uz književne tekstove.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
izlaganje, grupna rasprava, diskusija, razgovor, analiza pisanog i video0materijala, zadatak čitanja, projektno istraživanje slušanje izlaganja, proučavanje i analiza kraćih književnih tekstova, opservacijsko učenje, dramska prezentacija, razgovor, usmeno izlaganje, projektni zadatak objasniti vrste i mogućnosti primjene različitih autentičnih književnih tekstova u nastavi engleskoga jezika aktivnost studenata na nastavi, projektno istraživanje, portfolio, praktični zadatak
izlaganje, grupna rasprava, diskusija, razgovor, suradničko učenje, radionica, seminarsko izlaganje, samostalni istraživački zadatak slušanje izlaganja, rasprava, analiza primjera, opservacijsko učenje, postavljanje i rješavanje problema odabrati prikladne metode i postupke pri uporabi književnih tekstova u poučavanju jezičnih znanja i vještina aktivnost studenata na nastavi, portfolio, praktični zadatak
izlaganje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava, suradničko učenje, samostalni istraživački zadatak, diskusija slušanje izlaganja, rasprava, opažanje modela, samostalna uporaba literature, prezentacija naučenog odabrati prikladne metode i postupke i vrednovati različite tipove vježbi koristeći književne tekstove aktivnost studenata na nastavi, portfolio, praktični zadatak
samostalni istraživački zadatak, projektno istraživanje simulacija, izrada projekta, aktivno sudjelovanje kreirati vlastite aktivnosti i vježbe uz književne tekstove projektno istraživanje, portfolio, praktični zadatak
seminarsko izlaganje, radionica, samostalni istraživački zadatak, projektno istraživanje slušanje izlaganja, prezentacija, simulacija, aktivno sudjelovanje razviti osjećaj za rad u razredu kroz osmišljavanje aktivnosti uz književne tekstove aktivnost studenata na nastavi, projektno istraživanje, portfolio, praktični zadatak

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirano praćenje 0,75 30%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Usmeno izlaganje 1,5 70%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene.

Ocjena se izračunava na sljedeći način:

 (izlaganje x 0,7) + (kontinuirano praćenje x 0,3).

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

izlaganje - 5

kontinuirano praćenje – 3

(5 x 0,7) + (3 x 0,3) +  = 3,5 + 0,9 = 4,4

Konačna ocjena 4,4 → vrlo dobar (4)

Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60% - 69,9%  = dovoljan (2), 70% - 79,9%  = dobar (3), 80% - 89,9%   = vrlo dobar (4), 90% - 100% = izvrstan (5).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% svih održanih nastavnih sati, pripremiti i prezentirati usmeno izlaganje te predati domaće zadaće da bi ostvarili pravo na potpis. Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada prema razrađenom načinu vrednovanja i ocjenjivanja za svaki element, a s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni. Studenti su za prolaznu konačnu ocjenu obvezni iz svakog pojedinog elemenata praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje ostvariti minimalnu prolaznu ocjenu dovoljan (2).

 

 

Obavezna literatura:

 1. Collie, J. & S. Slater (1987) Literature in the Language Classroom: A resource book of ideas and activities. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Brumfit, C and Carter, R a (Eds), 1986. Literature and language teaching Oxford: OUP (2nd ed: 1987)
 3. McKay, Sandra Lee (2001) Literature as Content for ESL/EFL. in Celce-Murcia, Marianne (ed.) Teaching English as a Second or Foreign Language. Heinle & Heinle, 319-332.
 4. (odabrani književni tekstovi)

Dopunska literatura:

 1. Carter, R. & Long, M.N. (1987) The Web of words: exploring literature through language. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Lazar, G. (1993). Literature and language teaching. Cambridge: Cambridge University Press
 3. Falvey, P. & P. Kennedy (1997) Learning Language Trhough Literature. Hong Kong University Press.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provođenje anonimne ankete sa studentima po završetku kolegija, analiza uspješnosti studenata.

Ostale informacije: