Izrada nastavnih materijala

 

Naziv kolegija:
Izrada nastavnih materijala
Šifra ISVU:
88629
Šifra MOZVAG:
EL066
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
1.g., 2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Molnar, Draženka
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Glavnim ciljem kolegija smatra se osposobljavanje studenata za izradu kvalitetnih vizualnih materijala za sve uzraste učenika. Studenti će se u procesu samostalne izrade raznih vizualnih nastavnih materijala osvijestiti i o njihovoj pravilnoj uporabi u nastavi stranih jezika.

Cilj kolegija je i osposobiti studente za razvijanje i pravilnu primjenu popratnih didaktičkih materijala koji se koriste za uvježbavanje jezičnih znanja i vještina te razviti kriterije za odabir, prilagodbu i primjenu nastavnih materijala u nastavi stranog jezika.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • objasniti vrste i mogućnosti primjene različitih nastavnih materijala u nastavi engleskog jezika
 • zastupati pravilnu primjenu nastavnih materijala u skladu sa glotodidaktičkim načelima
 • primijeniti prikladne metode i postupke za uporabu nastavnih materijala s obzirom na ciljeve nastavnog sata, dob i razinu učenja jezika
 • samostalno izraditi nastavne materijale za rad s učenicima različitih dobnih skupina
 • samostalno kreirati aktivnosti uz različite tipove nastavnih materijala

Sadržaj predmeta:

Dobro izrađeni i upotrijebljeni nastavni materijali temelj su svake uspješno izvedene nastave stranih jezika. Studentima se u ovom kolegiju pružaju osnovna znanja potrebna za analizu, evaluaciju i uspješnu izradu svih vrsta nastavnih materijala u skladu sa suvremenim glotodidaktičkim načelima i pristupima, s obzirom na ciljeve i faze nastavnog sata, jezične vještine i znanja te osobine učeničkih skupina i uzrasta. Poseban će se naglasak staviti na vizualne nastavne materijale- izradu realija, lutaka, postera, kartica s riječima, slikovnih priča, kreiranju likova, ali i izradu prikladnih i kvalitetnih popratnih materijala, raznih tipova vježbi, handouta i slično... Osim za izradu materijala, studenti se osposobljavaju i za njihovu pravilnu primjenu u različitim fazama nastavnog procesa. Posebna se pozornost poklanja isticanju načina izrade i uporabe nastavnih materijala s obzirom na uzrast učenika i svrhu za koju se koriste, poučavanje jezičnih znanja, razvijanje jezičnih vještina itd. Nastavni materijali koje su studenti izradili bit će kompilirani u obliku skripte dostupne i ostalim polaznicima studija.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
izlaganje sadržaja, grupna rasprava, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganje, analiza literature, rasprava objasniti vrste i mogućnosti primjene različitih nastavnih materijala u nastavi engleskog jezika aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad
grupna rasprava, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganje, analiza literature i nastavnih materijala, rasprava zastupati pravilnu primjenu nastavnih materijala u skladu sa glotodidaktičkim načelima aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad
grupna rasprava, zadatak čitanja i analize primjera sustavno opažanje i zaključivanje, analiza literature i nastavnih materijala, suradnja primijeniti prikladne metode i postupke za uporabu nastavnih materijala s obzirom na ciljeve nastavnog sata, dob i razinu učenja jezika aktivnost studenata u nastavi, pisani rad
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni istraživački zadatak postavljanje i rješavanje problema, izrada nastavnih materijala, analiza izvora literature, odgovorno izvršavanje obveza, aktivno sudjelovanje samostalno izraditi nastavne materijale za rad s učenicima različitih dobnih skupina samostalno istraživanje, seminarski rad
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni istraživački zadatak postavljanje i rješavanje problema, izrada nastavnih aktivnosti, analiza izvora literature, odgovorno izvršavanje obveza, aktivno sudjelovanje samostalno kreirati aktivnosti uz različite tipove nastavnih materijala samostalno istraživanje, seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave, Projekt, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirano praćenje 0,5 20%
Pohađanje nastave 0,7 0%
Projekt 1,25 60%
Usmeno izlaganje 0,5 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene.

Ocjena se izračunava na sljedeći način:

(projekt x 0,5) + (kontinuirano provjeravanje x 0,4) + (kontinuirano praćenje x 0,1).

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

projekt – 4

izlaganje – 4

kontinuirano praćenje – 5

(4 x 0,6) + (4 x 0,2) + (5 x 0,2) = 2,4 + 0,8 + 1 = 4,2

Konačna ocjena 4,2 → vrlo dobar (4)

Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60% - 69,9%  = dovoljan (2), 70% - 79,9%  = dobar (3), 80% - 89,9%   = vrlo dobar (4), 90% - 100% = izvrstan (5).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% svih održanih nastavnih sati, odraditi pripremu i prezentaciju projekta, usmeno izlaganje te pravovremeno predati domaće zadaće da bi ostvarili pravo na potpis.

Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada prema razrađenom načinu vrednovanja i ocjenjivanja za svaki element, a s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni. Studenti su za prolaznu konačnu ocjenu obvezni iz svakog pojedinog elemenata praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje ostvariti minimalnu prolaznu ocjenu dovoljan (2).

 

 

Obavezna literatura:

 1. Marsland, B. (2009): Lessons from Nothing. Cambridge: CUP.
 2. Tomlinson, B. (1998): Materials Development in Language Teaching. Cambridge: CUP.
 3. Wright, A. & S. Haleem (1991) Visuals for the Langauge Classroom. Longman.
 4. Harmer, Jeremy (2003) The Practice of English Language Teaching. (revised) Longman.

Dopunska literatura:

 1.  Wright A., Betteridge D., Buckby M.(2006): Games for Language Learning.Cambridge: CUP.
 2. Gower, Roger et al (1995) Teaching Practice Handbook. Macmillan Heinemann.
 3. Scrivener, Jim (1994) Learning Teaching. Macmillan Heinemann.
 4. Hill, David A (1991) Visual Impact: Creative language learning through pictures. Longman.
 5. Wright, A. (1984) 1000+ Pictures For Teachers to Copy. Pearson Education Ltd.
 6. Članci iz časopisa (ELT Journal, Strani jezici, English Teaching Professional, Linguistics, International Review of Applied Linguistics Forum)

relevantne WEB-stranice:

http://iteslj.org 

http://www.bogglesworldesl.com

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provođenje anonimne ankete sa studentima po završetku kolegija, analiza uspješnosti studenata.

Ostale informacije: