Analiza diskursa

 

Naziv kolegija:
Analiza diskursa
Šifra ISVU:
149173
Šifra MOZVAG:
EL084
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
nema
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g., 2.g., 3.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Milić, Goran
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predmeta upoznati studente s analizom diskursa kao teorijskim aparatom i načinom rada s jezičnim podacima iz stvarne uporabe prikupljenim iz različitih izvora, što bi im uvelike trebalo koristiti pri izradi budućih radova zasnovanih na podatcima prikupljenima vlastitim istraživanjem.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • imenovati glavna područja, interese i osnovne pojmove iz disciplina koje pridonose analizi diskursa kao multidisciplinarnom pristupu analizi jezika u upotrebi
 • prepoznati interakcijske, društvene, političke i kulturne ciljeve upotrebe govorenog i pisanog jezika u različitim kontekstima stvarne upotrebe (žanrovima, registrima) i načine postizanja tih ciljeva
 • prepoznati nekanoničke sintaktičke strukture u engleskome jeziku i teorijski obrazložiti razloge i uvjete njihova ostvarivanja u jeziku
 • analizirati načine ustroja činova svakodnevne komunikacije, kako govorene, tako i pisane
 • identificirati načine promicanja moći i ideologije uporabom jezičnih sredstava i načinima organizacije teksta/ govora
 • primijeniti teorijske pristupe i metodologije pri analizi samostalno prikupljenoga materijala i izradi vlastitih radova.
 • poštovati pravila pristojnoga ponašanja u komunikaciji.

Sadržaj predmeta:

Analiza diskursa je multidisciplinarno područje istraživanja koje se bavi opisom i analizom diskursa, tj. jezika u upotrebi, jezičnim odlikama govora i teksta kao njegovih glavnih oblika te društvenim i kulturnim čimbenicima koji utječu na njihovo razumijevanje. Kao takvoj, predmet istraživanja su joj načini i funkcije korištenja jezičnih elemenata u kontekstu u svrhu postizanja različitih interakcijskih, društvenih, političkih i kulturnih ciljeva pri govornoj interakciji i (u) pisanim tekstovima.

Budući da je pojam "diskurs" iznimno širok, kolegij će predstaviti i obraditi odabrane metode i ključne vidove analize diskursa i predstaviti njegove glavne žanrove u dva tematska kruga.

Prvi će se baviti principima organizacije različitih oblika govora i teksta (pripovijedanja, izlaganja, institucionaliziranih (konvencionalnih) dijaloga) te ulogom konteksta i društveno-kulturnih faktora različitih vrsta u njoj. Sljedeći dio će se koncentrirati na odlike govornog jezika (neupravni govor, deiktičke elemente (discourse markers), registre, stilove itd.), analizirati kako one utječu na strukturu samog diskursa te odražavaju društvenu (socijalnu) interakciju. Budući da se u analizi diskursa isprepliću razni analitički pristupi i uzimaju u obzir teorijska stajališta iz nekoliko drugih disciplina (teorije govornih činova, interakcijske sociolingvistike, pragmatike, analize razgovora), kolegij će studente upoznati s relevantnim pojmovima vezanima uz njih. Empirijska podloga većem dijelu nastave bit će analiza različitih vrsta materijala (npr. službenih dokumenata, pisama, intervjua, razgovora, oblika komunikacije računalnom tehnologijom itd.), kako iz relevantne literature tako i iz svakodnevnog života, s ciljem uporabe obrađenih sadržaja u praktične svrhe i za vlastita buduća istraživanja.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA METODA PROCJENE
predavanje
rasprava
slušanje izlaganja
analiza literature
rasprava
imenovati glavna područja i interese u analizi jezika u upotrebi; upotrijebiti osnovne pojmove iz disciplina koje pridonose analizi diskursa kao multidisciplinarnom pristupu aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
predavanje
rasprava
slušanje izlaganja
sustavno zapažanje i zaključivanje
rasprava
prepoznati interakcijske, društvene, političke i kulturne ciljeve upotrebe govorenog i pisanog jezika u različitim kontekstima stvarne upotrebe te načine postizanja tih ciljeva aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
predavanje
traženje i analiziranje primjera
slušanje izlaganja
sustavno zapažanje i zaključivanje
prepoznati nekanoničke sintaktičke strukture u engleskome jeziku i teorijski obrazložiti razloge i uvjete njihova ostvarivanja u jeziku aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
predavanje
traženje i analiziranje primjera
slušanje izlaganja
sustavno zapažanje i zaključivanje
rasprava
analizirati načine ustroja činova svakodnevne komunikacije, kako govorene, tako i pisane aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
predavanje
rasprava
 
slušanje izlaganja
sustavno zapažanje i zaključivanje
rasprava
identificirati načine promicanja moći i ideologije uporabom jezičnih sredstava i načinima organizacije teksta/ govora aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
seminarsko izlaganje
diskusija
usmeno izlaganje
aktivnost studenta na nastavi
primijeniti teorijske pristupe i metodologije pri analizi samostalno prikupljenoga materijala i izradi vlastitoga rada. usmeno izlaganje
aktivnost studenta na nastavi
predavanje
rasprava
slušanje izlaganja
uočavanje modela
rasprava
poštovati pravila pristojnoga ponašanja u komunikaciji aktivnost studenata u nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 0%
Kontinuirana provjera znanja 2 0%
Pohađanje nastave 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Ocjene iz 2 pismena testa tijekom semestra daju konačnu ocjenu

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako ispuni dva uvjeta: (1) tijekom nastave izašao je na dva pisana testa (2) bio je nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Brown, Gillian and George Yule (1983). Discourse Analysis. Cambridge University Press.
 2. Gee, J. (2005). An introduction to discourse analysis: Theory and method. 2nd Edition. New York: Routledge.
 3. Schiffrin, Deborah, Deborah Tannen, and Heidi E. Hamilton, eds. (2001). The Handbook of Discourse Analysis. Blackwell Publishing.

Dopunska literatura:

 1. Levinson, S. (1983). Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press
 2. Van Dijk, Teun (Ed.) 1997. Discourse Studies. Volumes 1-2. London: Sage:

Discourse as Structure and Function

Discourse as Social Interaction

 

 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: