Suvremeni engleski jezik II

 

Naziv kolegija:
Suvremeni engleski jezik II
Šifra ISVU:
149171
Šifra MOZVAG:
ENG206
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
nema preduvjeta
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Ivić, Vlatka
0
60
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija unaprjeđivanje znanja studenata u usmenom i pisanom korištenju engleskog jezika koje bi trebala odlikovati sve veća gramatička preciznost, tečnost i bogatstvo vokabulara te sposobnost izražavanja kritičkog osvrta u raznim situacijama i kontekstima.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • precizno odrediti teme, mišljenja i stavove iznesene u usmenom i pisanom obliku slušajući autentičan govor i čitajući autentične tekstove
 • analizirati tekstove sadržajno i jezično primjenjujući strategije intenzivnog i brzog čitanja
 • primjenjivati uvježbane gramatičke strukture i usvojeni vokabular u usmenom i pisanom obliku izražavanja
 • tečno i precizno razumjeti i koristiti engleski jezik, ispravno prilagođavajući izričaj situaciji, bez pogreški koje mogu dovesti do krivog razumijevanja
 • napisati jasan i dobro strukturiran tekst u različitim oblicima u kojem jasno iskazuje svoja stajališta
 • prevoditi kraće odlomke s engleskog na hrvatski jezik i obratno
 • samostalno pripremiti i organizirati usmeno izlaganje
 • stvoriti pozitivan i otvoren odnos prema različitom upoznajući se s kulturom i civilizacijom naroda engleskog govornog područja

Sadržaj predmeta:

Suvremeni engleski jezik II. tematski se i sadržajno nastavlja na Suvremeni engleski jezik I.

U ovom se kolegiju naglasak stavlja na razvijanje gramatičke kompetencije uvježbavanjem gramatičkih struktura engleskog jezika, ali i na rad na proširivanju općeg i specifičnog vokabulara, s posebnim osvrtom na jezične elemente kao što su kolokacije, prepozicijske fraze, idiomatski izričaji.

Također, intenzivno se radi na uvježbavanju i razvijanju svih jezičnih vještina – receptivnih: slušanja i čitanja, te produktivnih: govora i pisanja. Koriste se autentični materijali (tekstovi iz tiska s aktualnom tematikom, odlomci iz recentnijih književnih djela, audio i video zapisi, itd.) koji se analiziraju sa sadržajne, ali i jezične strane. Pritom se koriste različite metode poput intenzivnog čitanja, pisanja kritičkih osvrta, diskusija, prezentacija itd.

Na individualnim konzultacijama prati se napredovanje studenata u učenju jezika i daju im se upute za samostalni rad.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA METODA PROCJENE
zadatak čitanja
zadatak slušanja
zadatak analize
diskusija
grupna rasprava
slušanje i analiza sadržaja
čitanje i analiza sadržaja
proučavanje literature i rasprava
razgovor
pismeno izražavanje
precizno odrediti teme, mišljenja i stavove slušajući i čitajući autentični govor i tekstove aktivnost studenata na nastavi
pismeni ispit
usmeni ispit
esej
zadatak slušanja
zadatak analize
diskusija
grupna rasprava
čitanje i analiza sadržaja
proučavanje literature i rasprava
razgovor
pismeno izražavanje
analizirati tekstove sadržajno i jezično uz pomoć strategija intenzivnog i brzog čitanja aktivnost studenata na nastav
pismeni ispit
usmeni ispit
esej
kratko izlaganje
zadaci za uvježbavanje
analiza primjera
suradničko učenje
analiza primjera i uvježbanje
opažanje modela
suradnja
aktivno sudjelovanje
opservacijsko učenje
vježbanje
ponavljanje
primjenjivati uvježbane gramatičke strukture i usvojeni vokabular u usmenom i pisanom obliku izražavanja aktivnost studenata na nastavi
pismeni ispit
usmeni ispit
izlaganje
analiza sadražaja (video-materijala, teksta)
diskusija
grupna rasprava
sustavno opažanje i zaključivanje
slušanje
aktivno sudjelovanje
rasprava
razgovor
pismeno izražavanje
tečno i precizno se izražavati na engleskom jeziku prilagođavajući izričaj situaciji aktivnost studenata na nastavi
pismeni ispit
usmeni ispit
esej
samostalni istraživački zadatak
samostalno i slobodno pisanje
samostalno opažanje i zaključivanje
pismeno izražavanje
napisati jasan i dobro strukturiran tekst u različitim oblicima u kojem jasno iskazuje svoja stajališta projektni zadatak
esej
čitanje
analiza i prevođenje tekstova
suradničko učenje
samostalni istraživački zadatak
čitanje i analiza tekstova
prevođenje
usmeno izlaganje i pismeno izražavanje
prevoditi kraće tekstove/odlomke s engleskog na hrvatski jezik i obratno aktivnost studenata na nastav
 projektni zadatak
pismeni ispit, usmeni ispit
seminarsko izlaganje
projektno istraživanje
analiza audio i video materijala
slušanje izlaganja
rasprava
opservacijsko učenje
razgovor
usmeno izlaganje
oblikovanje seminara
oblikovanje eseja
samostalno pripremiti i organizirati usmeno izlaganje aktivnost studenata na nastavi
esej
projektna aktivnost
seminarsko izlaganje
projektno istraživanje
analiza audio i video materijala
slušanje izlaganja
rasprava
opservacijsko učenje
razgovor
usmeno izlaganje
oblikovanje seminara
oblikovanje eseja
stvoriti pozitivan i otvoren odnos prema različitom upoznajući se s kulturom i civilizacijom naroda engleskog govornog područja aktivnost studenata na nastavi
esej
projektna aktivnost

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1 60%
Kontinuirano praćenje 0,25 20%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Usmeni ispit 0,25 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene.

Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 70% riješenosti pismenih ispita. Tijekom semestra ostvareni postotak iznad 70 množi se s 2 (npr. prosjek riješenosti sva tri testa je 88% - 18x2=36 bodova).

Po elementima vrednovanja to znači da student može ostvariti sljedeći maksimalan broj ocjenskih bodova:

Kontinuirano provjeravanje znanja (test općeg znanja i 2 kolokvija) – 60 bodova

Usmeni ispit – 20 bodova

Kontinuirano praćenje (domaća zadaća) – 20 bodova

Skala ocjenjivanja je sljedeća:

100 – 76 bodova  = 5

75 – 51 bodova  =  4

50 – 27 bodova  = 3

26 – 6 bodova =  2

Napomena:

1) Student ostvaruje bodove iz pismenih ispita/kolokvija ako je postigao 70% riješenost testa (tj. bodovi se računaju tek iznad 70%).

2) Student iz svakog elementa mora ostvariti barem jedan bod.

Studenti koji ne ostvare prag od 70% na kolokvijima moraju pristupiti završnom pismenom ispitu koji obuhvaća gradivo cijelog kolegija, a ostvareni uspjeh na kolokvijima čini 50% ocjenskih bodova iz pismenog ispita. (npr. prosjek riješenosti  testa je 88% - 18 bodova).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati, pristupiti kolokvijima i pravovremeno predati domaće zadaće.

 

 

Obavezna literatura:

Studenti na satu dobivaju relevantne materijale (autentične tekstove i izvadtke iz knjiga, dnevnih novina, i časopisa, s Interneta i ostalih medija).

Ostali izvori su odabrana poglavlja iz:

 1. Hewings, M. (2005). Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press
 2. McCarthy, M. i O'Dell, F. (2002), English Vocabulary In Use (Upper-intermediate), Cambridge University Press
 3. McCarthy, M. i O'Dell, F. (2008), English Vocabulary In Use (Advanced), Cambridge University Press
 4. Murphy, R. (2004). English Grammar in Use. Cambridge University Press
 5. Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford University Press
 6. Wellman, G. (1998), The Heinemann ELT English Wordbuilder, Macmillan&Heinemann

Dopunska literatura:

 1. Diane Hall-Mark Foley (2012) My Grammar Lab C1 + C2 ADVANCED, Harlow: Pearson Longman
 2. Studenti su obvezni pohađati 70% svih održanih nastavnih sati. Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada prema razrađenom načinu vrednovanja i ocjenjivanja za svaki element, a s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni.

  Student ima pravo pristupiti usmenom ispitu ako nije zadovoljan s konačnom ocjenom.

  Gairns, R. i Redman, S. (2009). Oxford Word Skills, Oxford University Press
 3. Ivić, V. i Pavličević, A. (2006). Structures in Context, Zagreb: Školska knjiga
 4. Swan, M. (2005). Practical English Usage, Oxford University Press

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: