Školska praksa (JP)

 

Naziv kolegija:
Školska praksa (JP)
Šifra ISVU:
85134
Šifra MOZVAG:
ŠPJP
ECTS:
10
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Truck-Biljan, Ninočka
0
60
0

 

Ciljevi i zadaci:

 • razviti svjesnost o sastavnicama nastavničke kompetencije i potrebi njezinog razvoja;
 • osposobiti studente za ciljano i refleksivno promatranje nastave;
 • razviti sposobnost procjene učinkovitosti primjene nastavnih strategija;
 • osposobiti studente za samostalno pripremanje i izvođenje nastave njemačkog kao stranog jezika na različitim stupnjevima učenja;
 • razviti sposobnost samoanalize i samovrednovanja vlastite nastave;
 • upoznavanje s institucijom škole i osnovnom školsko-pedagoškom dokumentacijom.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • raspravljati ciljano i refleksivno o promatranoj nastavi
 • raspravljati o važnosti sastavnica nastavničke kompetencije i potrebi njezinog razvoja
 • protumačiti učinkovitosti primjene nastavnih strategija strategija (materijala, oblika rada, interakcije)
 • analizirati strukturu i dinamiku tijeka nastavnog sata, nastavnu pripravu za različite vrste nastavnih sati
 • izvesti samostalno pripremljenu nastavnu jedinicu
 • raspravljati o samostalno izvedenim nastavnim jedinicama
 • izvijestiti o tijeku i kvaliteti odgledanih i vlastitih nastavnih sati te o prednostima i nedostatcima korištenih postupaka i metoda
 • prikazati portfolio i njegove vrijednosti

Sadržaj predmeta:

Kolegij obuhvaća sljedeće teme:

 • komponente nastavničke kompetencije za poučavanje stranog jezika;
 • analiza razredne interakcije;
 • analiza strukture, dinamike tijeka nastavnog sata, organizacije sadržaja, primjene nastavnih materijala i pomagala, oblika rada i radnog ozračja nastavnoga sata;
 • aspekti i tehnike ciljanog promatranja nastave primjenom refleksivnog pristupa;
 • izrada nastavne pripreme (obrasci nastavne pripreme, elementi i struktura nastavne pripreme, redoslijed aktivnosti, oblikovanje ciljeva i zadataka nastavnoga sata);
 • odabir nastavnih metoda i postupaka, te oblika rada u skladu s ciljevima nastavnoga sata;
 • odabir nastavnih sredstava i pomagala, te izrada nastavnih materijala.

 

Školska praksa obuhvaća 300 radnih sati ukupnog studentovog opterećenja. U okviru školske prakse student:

 • sudjeluje u radu u praktikumu koji uključuje pripremu studenta za promatranje, analizu i pripremu nastavnih sati, analizu video snimaka i simulaciju sekvenci nastavnoga sata (30 sati vježbi prije odlaska u školu), analizu dnevnika nastavne prakse i analizu nastavnih sati studenata (30 sati seminara tijekom i nakon prakse u školi);
 • promatra 12 nastavnih sati mentora u različitim razrednim odjelima (6 sata u osnovnoj školi i 6 sata u srednjoj školi) i najmanje 8 oglednih nastavnih sati drugih studenata i vodi dnevnik nastavne prakse u kojemu vodi bilješke o različitim aspektima nastavnog sata i iznosi svoja opažanja i komentare na temelju stečenih stručnih znanja te sudjeluje u analizi tih sati (60 radnih sati);
 • piše esej (30 radnih sati);
 • student priprema, izvodi i analizira 24 nastavna sata te sudjeluje u aktivnostima škole (100 radnih sati);
 • student sastavlja portfolio u kojem prikuplja profesionalno relevantne dokumente o razvijanju vlastite nastavničke kompetencije (dnevnik nastavne prakse, primjerci planova nastavnih sati, mentorova ocjena kvalitete studentove samostalne nastave, samoevaluacija svakog održanog nastavnoga sata i postignute nastavničke kompetencije, primjerke samostalno izrađenog nastavnog materijala, te kao neobavezan dio video-snimku samostalne nastave) (50 sati);

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
suradničko učenje, grupna rasprava sustavno opažanje i zaključivanje raspravljati ciljano i refleksivno o promatranoj nastavi aktivnosti studenata u nastavi
suradničko učenje, grupna rasprava analiza pročitane literature, sustavno opažanje i zaključivanje raspravljati o važnosti sastavnica nastavničke kompetencije i potrebi njezinog razvoja aktivnosti studenata u nastavi
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni rad sustavno opažanje i zaključivanje protumačiti učinkovitosti primjene nastavnih strategija (materijala, oblika rada, interakcije) aktivnosti studenata u nastavi
suradničko učenje, grupna rasprava sustavno opažanje i zaključivanje analizirati strukturu i dinamiku tijeka nastavnog sata, nastavnu pripravu za različite vrste nastavnih sati aktivnosti studenata u nastavi, praktični rad
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni rad izvođenje nastavne jedinice izvesti samostalno pripremljenu nastavnu jedinicu pisana nastavna priprema za nastavnu jedinicu
suradničko učenje, grupna rasprava sustavno opažanje i zaključivanje raspravljati o samostalno izvedenim nastavnim jedinicama aktivnosti studenata u nastavi
suradničko učenje, grupna rasprava, sustavno opažanje i zaključivanje izvijestiti o tijeku i kvaliteti odgledanih i vlastitih nastavnih sati te o prednostima i nedostatcima korištenih postupaka i metoda aktivnosti studenata u nastavi
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni rad sustavno opažanje i zaključivanje prikazati portfolio i njegove vrijednosti aktivnosti studenata u nastavi, protfolio, analiza nastavnih jedinica 0 izvješće

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Portfolio, Praktični rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,3 20%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Portfolio 2,3 50%
Praktični rad 5,9 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uobziruje se praktični rad (hospitiranje, pripremanje, izvedba i analiza nastavnih sati u školama), ocjena iz Portfolia (nastavni dokumenti i materijali koji se odnose na hospitiranje, pripremanje, izvedbu, analizu nastave te samovrednovanje), te aktivnosti u nastavi tijekom vježbi. Praktični rad se ocjenjuje izravno (izvedba nastave) i neizravno (pisane priprave za nastavne sate). 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati vježbi na fakultetu. Studenti su također obvezni hospitirati predviđeni broj nastavnih sati u školama, aktivno pripremati, izvoditi i analizirati predviđeni broj nastavnih sati iz nadgledanog i nenadgledanog dijela prakse u školama, prikupljati potrebnu dokumentaciju u Portfolio (nastavni dokumenti i materijali koji se odnose na hospitiranje, pripremanje, izvedbu, analizu nastave te samovrednovanje), te ispuniti aplikaciju (izvješće o praksi) ili voditi dnevnik prakse na dogovoreni način. U slučaju nastave na daljinu (u virtualnoj učionici i sl.) studenti trebaju aktivno sudjelovati uz uključivanje mikrofona i kamera ukoliko/kada se to zatraži.

Student ostvaruje pravo na potpis ukoliko zadovolji sljedeće uvjete: bio je nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati vježbi na fakultetu (u virtualnoj ili stvarnoj učionici), promatrao je, izveo i analizirao najmanje 70% predviđenog broja nastavnih sati iz nadgledanog i iz nenadgledanog dijela prakse u školama kod mentora i upisao osnovne podatke u aplikaciju/dnevnik prakse (datum, škola, razred, tip sata).  

Student ostvaruje pravo izlaska na ispit ukoliko zadovolji sljedeće uvjete: bio je nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati vježbi na fakultetu (u virtualnoj ili stvarnoj učionici); promatrao je, izveo i analizirao predviđeni broj nastavnih sati iz nadgledanog i iz nenadgledanog dijela prakse u školama kod mentora, predao je Portfolio na ocjenjivanje i ispunio aplikaciju/dnevnik prakse. 

 

 

 

Obavezna literatura:

 1. Council of Europe (2001): Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, lehren, beurteilen.
 2. Meyer, H. (1996): Leitfaden zur Unterrichtsvorbereitung. Berlin: Cornelsen.
 3. Newby, D., Allan, R., Fenner, A., Jones, B., Komorowska, H. i Soghikyan, K. (2007): Europaisches Portfolio fur Sprachlehrende in Ausbildung. Ein Instrument zur Reflexion. Graz: European Centre of Modern Languages.
 4. Ziebell, B. (2002): Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten. Berlin etc.: Langenscheidt.
 5. Häussermann, U. i H.-E. Piepho (1996): Aufgaben-Handbuch Deutsch als Fremdsprache: Abriß einer Aufgaben- und Übungstypologie. München: iudicium.
 6. Weigmann, J. (1992): Unterrichtsmodelle Deutsch als Fremdsprache. Ismaning:Hueber.
 7. Odabrane internetske stranice

Dopunska literatura:

 1. Bimmel, P.,Kast, B. i G. Neuner (1997): Arbeit mit Lehrwerklektionen. München: Langenscheidt.
 2. Grell, J. (1979): Techniken des Lehrerverhaltens. Weinheim i Basel: Beltz.
 3. Heidemann, Rudolf (2003): Körpersprache im Unterricht. Wiebelsheim: Quelle & Meyer.
 4. Jank, W. i H. Meyer (1991): Didaktische Modelle. Frankfurt /M.
 5. Neuner, G., Krüger, M. i U. Grewer (1991): Übungstypologie zum kommunikativen Deutschunerricht. Berlin, München: Langenscheidt.
 6. Weidemann, B. (2002): Gesprächs- und Vortragstechnik. Weinheim etc.: Beltz.
 7. Članci iz stručnih časopisa  (Fremdsprache Deutsch, Primar, Strani jezici)                 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provođenje anonimne ankete sa studentima po završetku kolegija, analiza uspješnosti studenata.

Ostale informacije: