Kontrastivna analiza sintaktičkih struktura njemačkog i hrvatskog jezika

 

Naziv kolegija:
Kontrastivna analiza sintaktičkih struktura njemačkog i hrvatskog jezika
Šifra ISVU:
59666
Šifra MOZVAG:
NJ24
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Pon, Leonard
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj kolegija je produbiti znanje o njemačkim sintaktičkim strukturama usporedbom s paralelnim strukturama u studentima materinskom hrvatskom jeziku. Cilj je također potaknuti studente na samostalno istraživanje u području kontrastivne sintakse njemački-hrvatski.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • prepoznati ekvivalentne sintaktičke strukture u njemačkom i hrvatskom jeziku
 • prevesti rečenicu polaznog jezika ekvivalentnom sintaktičkom strukturom ciljnog jezika
 • usporediti izvorni tekst i njegov prijevod s obzirom na sintaktičke strukture
 • klasificirati sintaktičke razlike između dva jezika

Sadržaj predmeta:

 1. Struktura i topologija njemačkog i hrvatskog predikata (jednostavni i složeni predikati: Auxiliar-, Modal-, Modalitäts-, AcI-, Funktionsverbkomplexe i hrvatski ekvivalenti; negacija i refleksivna zamjenica kao dio predikata);
 2. valentni dodaci glagolu u njemačkom i hrvatskom jeziku (subjekt, padežni i prijedložni objekti, obvezne dopune smjera, mjesta i prostiranja, predikativi).

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, sustavno opažanje i zaključivanje, analiza literature prepoznati ekvivalentne sintaktičke strukture u njemačkom i hrvatskom jeziku pismeni i usmeni ispit
seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera, grupna rasprava slušanje izlaganja, rasprava, suradnja, aktivno sudjelovanje prevesti rečenicu polaznog jezika ekvivalentnom sintaktičkom strukturom ciljnog jezika aktivnost studenata u nastavi, pismeni i usmeni ispit
seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera, grupna rasprava slušanje izlaganja, rasprava, suradnja, aktivno sudjelovanje usporediti izvorni tekst i njegov prijevod s obzirom na sintaktičke strukture aktivnost studenata u nastavi, pismeni i usmeni ispit
predavanje slušanje izlaganja, sustavno opažanje i zaključivanje, analiza literature klasificirati sintaktičke razlike između dva jezika pismeni i usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirano praćenje, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirano praćenje 0,25 20%
Pismeni ispit 1 40%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Usmeni ispit 1 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena oblikuje se prema ocjenama iz završnog pismenog i usmenog ispita i iz kontinuiranog praćenja (usmeni referat, aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, sudjelovanje u izvršavanju postavljenih zadataka).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Uvjet za dobivanje potpisa je nazočnost studenta na najmanje 70% održanih nastavnih sati i uspješno održan usmeni referat.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Karabalić, Vladimir (2013): Das Prädikat und seine Ergänzungen im Deutschen und Kroatischen. Eine Einführung in die kontrastive Syntax. Osijek: Filozofski fakultet.

Dopunska literatura:

 1. Karabalić, Vladimir / Pon, Leonard (2008): Syntax der Satzglieder im Deutschen. Osijek: Sveučilište J.J.Strossmayera / Filozofski fakultet.
 2. Heringer, Hans Jürgen (1996): Deutsche Syntax dependentiell. Tübingen: Stauffenburg.
 3. Zifonun, Gisela et al. (1997): Grammatik der deutschen Sprache. Berlin / New York: de Gruyter.
 4. Katičić, Radoslav (2002): Sintaksa hrvatskoga književnog jezika. Zagreb: HAZU / Globus.
 5. Barić, Eugenija et al. (1997): Hrvatska gramatika. Zagreb: Školska knjiga.
 6. Silić, Josip / Pranjković, Ivo (2007): Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb: Školska knjiga.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Kraći testovi za provjeru usvojenosti obrađenog gradiva jednom mjesečno; anketa među studentima i drugi oblici povratne informacije (npr. individualne konzultacije, grupne diskusije na satu).

Ostale informacije: