Američka kultura i civilizacija

 

Naziv kolegija:
Američka kultura i civilizacija
Šifra ISVU:
149168
Šifra MOZVAG:
LIT205
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
nema preduvjeta
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Zlomislić, Jadranka
15
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija upoznavanje studenata s pojmovima kulture te istraživanje izvora i glavnih tema iz američkog društva i života. Namjera je razviti svijest studenata o vlastitom kulturnom identitetu, kulturnim različitostima te otvorenost prema mnoštvu perspektiva heterogenih kulturnih, rasnih i etničkih skupina u SAD-u kao preduvjet za učinkovitu interkulturalnu komunikaciju.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • objasniti osnovne pojmove iz područja kulture i kulturne raznolikosti
 • objasniti šest osnovnih američkih ključnih vrijednosti
 • raspravljati o temeljnim aspektima američkog društva
 • analizirati sličnosti i različitosti engleske govorne kulture u usporedbi s vlastitom i drugim kulturama
 • demonstrirati sociolingvističke kompetencije u raspravama
 • izraziti kritičku svjesnost o tradicionalnim mišljenjima i stereotipima
 • održati usmenu prezentaciju uz pomoć audio0vizualnih sredstava
 • vrednovati različite kulturološke posebnosti angloameričke civilizacije

Sadržaj predmeta:

Upoznavanje studenata sa pojmovima kulture i kulturnim diverzitetom te istraživanje izvora i razvoja glavnih tema iz američkog društva i života.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje, rasprava objasniti osnovne pojmove iz područja kulture i kulturne raznolikosti aktivnost studenata u nastavi, praćenje usmenog izlaganja, kvizovi, esej, pismeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje, rasprava objasniti šest osnovnih američkih ključnih vrijednosti aktivnost studenata u nastavi, praćenje usmenog izlaganja, kvizovi, esej, pismeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje, rasprava raspravljati o temeljnim aspektima američkog društva aktivnost studenata u nastavi, praćenje usmenog izlaganja, kvizovi, esej, pismeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, diskusija slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje, usmena prezentacija, rasprava analizirati sličnosti i različitosti engleske govorne kulture u usporedbi s vlastitom i drugim kulturama aktivnost studenata u nastavi, praćenje studentskog usmenog izlaganja, esej, pismeni ispit
seminarsko izlaganje, diskusija slušanje izlaganja, sustavno opažanje i zaključivanje, usmena prezentacija, rasprava demonstrirati sociolingvističke kompetencije u raspravama aktivnost studenata u nastavi, praćenje studentskog usmenog izlaganja, esej, pismeni ispit
usmeno izlaganje, diskusija slušanje izlaganja, sustavno opažanje i zaključivanje, usmena prezentacija, rasprava izraziti kritičku svjesnost o tradicionalnim mišljenjima i stereotipima aktivnost studenata u nastavi, praćenje studentskog usmenog izlaganja, esej, pismeni ispit
seminarsko izlaganje, samostalni istraživački zadatak, diskusija analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje održati usmenu prezentaciju uz pomoć audio0vizualnih sredstava praćenje studentskog usmenog izlaganja, esej
diskusija, studentsko izlaganje aktivno sudjelovanje, izlaganje, rasprava vrednovati različite kulturološke posebnosti angloameričke civilizacije aktivnost studenata u nastavi, praćenje studentskog usmenog izlaganja, esej, pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Esej, Kontinuirana provjera znanja, Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Esej 0,1 5%
Kontinuirana provjera znanja 1,6 80%
Kontinuirano praćenje 0,2 10%
Pohađanje nastave 1 0%
Usmeno izlaganje 0,1 5%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova putem usmenog izlaganja (5%), eseja (5%), kvizova (10%), te 2 kolokvija (40%+40% = 80%), što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 69 ocjenskih bodova ili 69% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 69% - 76,9%  = dovoljan (2), 77% - 83.9%  = dobar (3), 84% - 92,9,9%  vrlo dobar (4), 93% - 100% = izvrstan (5).

Studenti koji ne ostvare prag od 69% iz svih elemenata praćenja i provjeravanja, moraju pristupiti završnom ispitu koji obuhvaća gradivo cijelog kolegija (ostvareni uspjeh iz svih elemenata praćenja i provjeravanja čini 50% ocjenskih bodova iz završnog ispita).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati,  pristupiti kolokvijima, te pravovremeno usmeno izložiti temu i predati esej da bi ostvarili pravo na potpis.

Prepisivanje tijekom pisanja kraćih pismenih provjera, kolokvija ili pismenog ispita kažnjava se negativnom ocjenom (0%) bez mogućnosti nadoknade.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Bradbury, Malcolm, Howard Temperley  Introduction to American Studies. Harlow: Longman Group United Kingdom
 2. Campbell,  Neil, Alasdair http://www.campusi.com/author_.htmKean  American Cultural Studies: An Introduction to American Culture. New York: Routledge.
 3. Datesman, Maryanne Kearny et.al.(1997) The American Ways: an introduction to American culture. New Jersey:  Prentice Hall.
 4. Garwood, Christopher, Gardani, Guglielmo and Peris, Edda (1997) Aspects of Britain and the USA.  Oxford: Oxford University Press.
 5. Gordon, Irwing L. (1984) American Studies. New York: AMSCO School Publication.
 6. Kirn, Elaine (1989) About the USA. Washington, D.C.: US Information Agency.
 7. Mauk, David and Oakland, John (1995) American Civilization.  New York: Routledge.

Dopunska literatura:

 1. Making America (1988) ed. by Luther S. Luedtke. Washington D.C.: US Information Agency.
 2. Preston, Dennis R. and Shuy, Roger W. (1988) Varieties of American English. Washington D.C.: U.S. Information Agency.
 3. Stevenson, Douglas K. (1998) American Life and Institutions. US Information Agency Washington, D.C.
 4. The Oxford Guide to British and American Culture Jonathan Crowther (Editor)  

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: