Engleski za humanističke i društvene znanosti 6

 

Naziv kolegija:
Engleski za humanističke i društvene znanosti 6
Šifra ISVU:
181921
Šifra MOZVAG:
SJEnj06
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
3.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Truck-Biljan, Ninočka
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je ovog kolegija usavršavanje usvojenih i stjecanje novih znanja i vještina iz područja usmene i pismene komunikacije na engleskom jeziku na nižem naprednom stupnju učenja. U sklopu svih nastavnih aktivnosti primarni je cilj razvijanje komunikacijske kompetencije, aktiviranje pasivnog te proširivanje aktivnog vokabulara te razvijanje gramatičke točnosti kako bi izričaj bio što sigurniji i tečniji te se u što većoj mjeri približio onom izvornih govornika.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • razlikovati gramatičke cjeline utvrđene nastavnim gradivom
 • aktivno primijeniti leksik vezan za teme obrađene na nastavi
 • demonstrirati kritičko mišljenje na zadane teme
 • pripremiti kraću prezentaciju prema strukturiranom modelu
 • integrirati obrađeno gradivo u obliku raspravljačkog eseja

Sadržaj predmeta:

U ovom se kolegiju podjednaka važnost daje svim jezičnim vještinama – receptivnim: slušanje i čitanje, te produktivnim: govor i pisanje te se intenzivno radi na sustavnom uvježbavanju istih što je iznimno važno i potrebno i na nižem naprednom stupnju jezične kompetencije. 

Studenti su izloženi u većoj mjeri autentičnim jezičnim materijalima na nižem naprednom stupnju jezične složenosti koji se razlikuju tematski, registrom (standardni, kolokvijalni) te u slučaju audio i video zapisa različitim naglaskom (standardni britanski, američki, itd.). Koriste se tekstovi s aktualnom tematikom koji služe za jezičnu analizu, ali u isto vrijeme potiču studente na razgovor te izražavanje kritičkog mišljenja.

Budući da je jedan od važnijih ciljeva ovog kolegija razvijanje komunikativne kompetencije studenata, osobit naglasak stavlja se na različite vrste komunikacijskih govornih vježbi tijekom kojih se ponavljaju stečena, ali i usvajaju nova leksička i gramatička znanja. Jedna od najčešćih metoda su tzv. role-play vježbe kojima se nastoji potaknuti primjena jezika u različite komunikacijske svrhe. Na vježbama se potiče stalna interakcija između studenata koja se postiže radom u skupinama, paru, ali i sudjelovanjem cijele grupe.

Sve teme koje se obrađuju odabrane su prema interesima studenata čime se nastoji potaknuti njihova motivacija za aktivno sudjelovanje i zalaganje u radu. Primjeri tema koje se obrađuju su sljedeći: describing life changes, family tensions, fighting for equality, the European dream?, opinions on the European Union, td.

Jedan od ciljeva kolegija jest i razvijanje gramatičke kompetencije studenata. To se postiže usustavljivanjem i nadogradnjom gramatičkih struktura engleskog jezika (npr. kondicionalne rečenice, eliptične strukture, evidencijalni glagoli i prilozi u indirektnom govoru,  rečenična vezna sredstva, itd.).

Također, veliki naglasak stavlja se na proširivanje postojećeg aktivnog vokabulara studenata, a to se ponajprije odnosi na jezične elemente kao što su kolokacije, idiomatski izričaji, tvorba riječi, itd.

Jedan od ciljeva ovog kolegija je i razvijanje tečnog i preciznog pismenog izražavanja na nižem naprednom stupnju učenja. To se postiže pisanjem različitih vrsta sastava na zadanu temu. Neki od zadataka su sljedeći: raspravljački esej, opis psihičkog profila osobe, pisanje priče, itd.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava čitanje i analiza literature i uvježbavanje, aktivno sudjelovanje razlikovati gramatičke cjeline utvrđene nastavnim gradivom aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava sustavno opažanje i zaključivanje, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje aktivno primijeniti leksik vezan za teme obrađene na nastavi aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje demonstrirati kritičko mišljenje na zadane teme aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit
vježbe, grupna rasprava vježbanje, primjena naučenog, usmeno izlaganje pripremiti kraću prezentaciju prema strukturiranom modelu aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit
vježbe, rad na tekstu sustavno opažanje i zaključivanje, vježbanje, pismeno izražavanje, oblikovanje pismenog rada (argumentacija) integrirati obrađeno gradivo u obliku raspravljačkog eseja aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kolokvij, Pisani ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 10%
Kolokvij 1 45%
Pisani ispit 1 45%
Pohađanje nastave 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Pohađanje vježaba (70% minimalno), aktivnost na nastavi (usmene i pisane jezične vježbe, rasprava, rad na tekstu) tijekom semestra. Konačna se ocjena temelji na ocjeni iz aktivnosti na nastavi te 2 kolokvija tijekom semestra ili pisanom ispitu nakon odslušanog predmeta. Ukoliko student ne položi jedan od kolokvija tijekom semestra, izlazi na završni pisani ispit na jednom od ispitnih rokova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati, djelatno sudjelovati u nastavi (usmene i pisane jezične vježbe, rad na tekstu, rasprave), položiti dva kolokvija tijekom semestra ili položiti završni ispit nakon završetka semestra. U slučaju nastave na daljinu (u virtualnoj učionici i sl.) studenti trebaju aktivno sudjelovati uz uključivanje mikrofona i kamera ukoliko/kada se to zatraži.

Uvjeti stjecanja prava na potpis uključuju: nazočnost na nastavi u virtualnoj ili stvarnoj učionici (najmanje 70%), redovito rješavanje te pravovremenu dostavu zadataka za jezične vježbe.

 

 

 

Obavezna literatura:

 1. Redston, Chris and Cunningham, Gillie, face2face (Upper-intermediate), Cambridge University Press, 2013).
 2. Paterson, Ken and Wedge Roberta, Oxford Grammar for EAP, Oxford University Press, 2013).
 3. Eastwood, John, Oxford Practice Grammar (Oxford University Press, 2001).

Dopunska literatura:

Odabrani dijelovi u:

 1. McCarthy, Michael and O'Dell, Felicity, English Vocabulary in Use (Upper-intermediate), (Cambridge University Press, 2001).
 2. Kox, Cathy and Hill, David, EAP now! (Pearson, Education Ltd 2004)
 3. odabrani materijali iz časopisa i s interneta.

Rječnici:

 1. Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford University Press, 2003).
 2. Bujas, Željko Veliki hrvatsko-engleski rječnik, Nakladni zavod Globus, 2001.
 3. Bujas, Željko Veliki englesko-hrvatski rječnik, Nakladni zavod Globus, 2001.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta

Ostale informacije: