Psihologija odgoja i obrazovanja

 

Naziv kolegija:
Psihologija odgoja i obrazovanja
Šifra ISVU:
59439
Šifra MOZVAG:
PDA201
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Ručević, Silvija
0
0
0
Vrdoljak, Gabrijela
30
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Studenti će upoznati glavne pojmove, teorijske modele i metode istraživanja u području učenja i poučavanja. Očekuje se da studenti shvate odnos između procesa poučavanja i ishoda učenja u pojedinim akademskim domenama. Moći će objasniti nastavnicima značenje i posljedice pojedinih pristupa poučavanju, te će moći primijeniti u radu s učenicima postupke za poticanje razvoja strategija i tehnika učenja i vještina poučavanja. Studenti će moći pokazati razumijevanje teorijskih modela u području motivacije i socijalnih procesa u školskom kontekstu. Studenti će moći objasniti odnos između školskog okruženja i procesa učenja i poučavanja, kao i odnos između motivacijskih i socijalno-emocionalnih varijabli i školskog postignuća. Studenti će moći planirati i primjenjivati postupke za utvrđivanje i poticanje motivacije za učenje kao i odgovarajuće postupke za utvrđivanje i unapređenje socijalnih odnosa u razredu i uspostavu razredne discipline.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • definirati osnovne pojmove iz psihologije odgoja i obrazovanja
 • opisati i usporediti različite metode poučavanja
 • opisati specifičnosti u poučavanju učenika s posebnim potrebama
 • opisati specifičnosti u poučavanju učenika s teškoćama
 • navesti i usporediti metode uspostavljanja i provođenja discipline u razredu
 • opisati i usporediti postupke za motivaciju učenika u nastavi
 • odabrati i planirati različite metode mjerenja i evaluacije znanja
 • prihvatiti odgovornost za donesene odluke

Sadržaj predmeta:

Ciljevi psihologije obrazovanja. Determinante ishoda učenja: osobine učenika i karakteristike obrazovnog konteksta. Primjena teorijskih pristupa procesu učenja u školskom kontekstu. Pristupi poučavanju. Poučavanje vještina učenja. Školsko okruženje i učenje. Primjena teorija motivacije u školskom kontekstu. Strategije za poticanje motivacije u učenju. Interesi i emocije u školskom kontekstu. Razredna klima. Razredna disciplina. Procjenjivanje i mjerenje školskog postignuća učenika.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, usmeno izlaganje slušanje izlaganja, analiza literature, prezentacija naučenog definirati osnovne pojmove iz psihologije odgoja i obrazovanja aktivnost studenata na nastavi, kolokviji, seminar, usmeni ispit
predavanje, usmeno izlaganje, analiza i evaluacija primjera slušanje izlaganja, analiza literature, prezentacija naučenog, rasprava opisati i usporediti različite metode poučavanja aktivnost studenata na nastavi, kolokviji, seminar, usmeni ispit
predavanje, usmeno izlaganje, analiza i evaluacija primjera slušanje izlaganja, analiza literature, prezentacija naučenog opisati specifičnosti u poučavanju učenika s posebnim potrebama aktivnost studenata na nastavi, kolokviji, seminar, usmeni ispit
predavanje, usmeno izlaganje, analiza i evaluacija primjera slušanje izlaganja, analiza literature, prezentacija naučenog opisati specifičnosti u poučavanju učenika s teškoćama aktivnost studenata na nastavi, kolokviji, seminar, usmeni ispit
predavanje, usmeno izlaganje, analiza i evaluacija primjera slušanje izlaganja, analiza literature, prezentacija naučenog, rasprava navesti i usporediti metode uspostavljanja i provođenja discipline u razredu aktivnost studenata na nastavi, kolokviji, seminar, usmeni ispit
predavanje, usmeno izlaganje, analiza i evaluacija primjera slušanje izlaganja, analiza literature, prezentacija naučenog, rasprava, simulacija opisati i usporediti postupke za motivaciju učenika u nastavi aktivnost studenata na nastavi, kolokviji, seminar, usmeni ispit
predavanje, usmeno izlaganje, analiza i evaluacija primjera slušanje izlaganja, analiza literature, prezentacija, naučenog, rasprava, simulacija odabrati i planirati različite metode mjerenja i evaluacije znanja aktivnost studenata na nastavi, kolokviji, seminar, usmeni ispit
grupna rasprava rasprava, simulacija prihvatiti odgovornost za donesene odluke aktivnost studenata na nastavi, kolokviji, seminar, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 1,5 0%
Aktivnost u nastavi 0,3 10%
Kontinuirana provjera znanja 2 60%
Usmeno izlaganje 1,2 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir: ocjena iz izlaganja na satu koje donosi 30% ocjene, aktivnost na satu 10% ocjene, te provjere znanja u obliku kolokvija (60% ocjene). Tokom semestra studenti pišu 2 kolokvija od kojih svaki donosi 30% ocjene.

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene:

Student je ostvario ocjenu 5 iz izlaganja, 3 iz prvog kolokvija, 4 iz drugog kolokvija, te 5 iz aktivnosti na satu. Konačna ocjena se izračunava prema formuli

(izlaganje x 0,3)+(kolokvij 1 x 0,3)+ (kolokvij 2 x 0,3)+ (aktivnost x 0,1)

U našem bi primjeru taj izračun izgledao ovako:

(5X0,3)+(3x0,3) +(4x0,3) (5X0,1)=1,5+0,9+1,2+0,5=4,1=4

Konačna ocjena u ovom slučaju bila bi vrlo dobar (4)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio prisutan na najmanje 70% održanih nastavnih sati, te pripremio i izložio seminar na zadanu temu.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Vizek Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., Miljković, D. (2003.), Psihologija obrazovanja, Zagreb: IEP.

 

Dopunska literatura:

 1. Barth, B. M.(2004.), Razumjeti što djeca razumiju. Zagreb: Profil International.
 2. Brdar, I. i Rijavec, M. (1998.), Što učiniti kad dijete dobije lošu ocjenu, Zagreb: IEP.
 3. Gossen, D. C. (1995.), Restitucija - preobrazba školske discipline. Zagreb: Alineja.
 4. Zarevski (ur.) (2000.), Učitelji za učitelje, Zagreb: IEP.
 5. Woolfolk, A. (2005.), Educational psychology, Boston, Allyn i Bacon

 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti.

 

Ostale informacije: