Stručno prevođenje

 

Naziv kolegija:
Stručno prevođenje
Šifra ISVU:
119540
Šifra MOZVAG:
MADK20
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Lehocki-Samardžić, Ana
0
45
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija definirati pojam stručnog prevođenja i upoznati metodiku rada na stručnim prijevodima. Upoznati se s okolnostima i zahtjevima rada sudskog tumača i stručnog prevoditelja na konkretnim primjerima i simuliranim situacijama. Upoznati se s različitim vrstama tekstova stručnog karaktera (gospodarstvo, politika, turizam, kultura i dr.). Identificirati stilske i semantičke specifičnosti stručnih tekstova na primjerima. Utvrditi razliku vezane i slobodne forme teksta na primjerima. Imenovati i postupiti prema četiri pripremna postupka koja obavljamo prije prijevoda. Grupirati i služiti se sredstvima i pomagalima za prijevod (rječnicima, leksikonima i ostalo). Prema vrsti teksta samostalno pripremiti prijevod. Usvojiti stručnu terminologiju prevođenja s posebnim naglaskom na stručno prevođenje kroz vježbe prijevoda. Upoznati i služiti se centralnim bazama podataka za prevoditelje. Primijeniti „uvrštavanje“ i „zamjenu“ kao metode stručnog prijevoda. Moći prevesti stručne tekstove na oba jezika. Upoznati se s vrstama stručnih tekstova Europske unije i načinima prevođenja istih.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • definirati pojam stručnog prevođenja
 • opisati metodiku i etape rada stručnog prevođenje
 • pripremiti prijevode različitih vrsta stručnih tekstova (gospodarstvo, politika, turizam, kultura
 • raspravljati o poslu sudskog tumača i prevoditelja stručnih tekstova sa stajališta etičkog kodeksa struke
 • identificirati sredstva i pomagala potrebna u prijevodu
 • ocijeniti kvalitetu gotovih prijevoda
 • primjenjivati stručnu terminologiju prevođenja
 • upotrebljavati centralne baze podataka za prevoditelje

Sadržaj predmeta:

Pojam stručnog prevođenja. Metodika rada na stručnim prijevodima. Sličnosti i razlike u okolnostima rada sudskog tumača i prevoditelja stručnih tekstova na konretnim primjerima u simuliranim situacijama. Vrste stručnih tekstova na primjerima. Pojam slobodne i vezane forme kod stručnog prijevoda i načini prevođenja tekstova pisanih slobodnom i vezanom formom na vježbama prijevoda. Proces i stadiji prevođenja na konkretnim primjerima. Pojam i primjena sredstava i pomagala u procesu stručnog prevođenja. Samostalna izrada pomagala u prijevodu. Upoznavanje stručne terminologije vezane uz prijevode stručnih tekstova kroz proces prevođenja. Samostalna izrada prijevoda stručnog karaktera. Jezik stručne dokumentacije i institucija Europske unije na originalnim tekstovima. Prijevodi stručne dokumentacije po principu „uvrštavanja“ i „zamjene“. Funkcioniranje i uporaba baza podataka za prevoditelje. 

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, sustavno opažanje definirati pojam stručnog prevođenja aktivnost studenata na nastavi, portfolio
predavanje slušanje izlaganja, sustavno opažanje opisati metodiku i etape rada stručnog prevođenje aktivnost studenata na nastavi, portfolio
samostalni istraživački zadatak učenje po modelu, sustavno opažanje pripremiti prijevode različitih vrsta stručnih tekstova (gospodarstvo, politika, turizam, kultura aktivnost studenata na nastavi, portfolio
grupna rasprava suradnja, aktivno sudjelovanje, rad u skupini raspravljati o poslu sudskog tumača i prevoditelja stručnih tekstova sa stajališta etičkog kodeksa struke aktivnost studenata na nastavi
samostalni istraživački zadatak učenje po modelu, sustavno opažanje i zaključivanje identificirati sredstva i pomagala potrebna u prijevodu aktivnost studenata na nastavi, portfolio
samostalni istraživački zadatak učenje po modelu, sustavno opažanje i zaključivanje ocijeniti kvalitetu gotovih prijevoda aktivnost studenata na nastavi, portfolio
predavanje slušanje izlaganja, sustavno opažanje primjenjivati stručnu terminologiju prevođenja aktivnost studenata na nastavi, portfolio
samostalni istraživački zadatak, projektno istraživanje samostalna uporaba literature, sustavno opažanje i zaključivanje upotrebljavati centralne baze podataka za prevoditelje aktivnost studenata na nastavi, portfolio

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 2,3 100%
Pohađanje nastave 0,7 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena proizlazi iz sljedećih elemenata:

kontinuirana provjera znanja – 100%

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni redovito pohađati nastavu (minimun 70% prisutnosti za potpis) kako bi se ocijenio praktični rad na tekstovima i mogućnost rješavanja problema u simuliranim situacijama.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Lehocki-Samardžić Ana: A fordítás elmélete és gyakorlata. Pragma, Osijek, 2011.
 2. Bart István-Klaudy Kinga: EU Fordítóiskola. Corvina, Budapest, 2003.

Dopunska literatura:

 1. Omazić-Karabalić (ur.): Istraživanja, izazovi i promjene u teoriji i praksi prevođenja. Filozofski fakultet J.J.strossmayera, 2008.
 2. Klaudy Kinga: Nyelv és fordítás. Válogatott fordítástudományi tanulmányok. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2007.
 3. Lehocki-Samardžić, Ana: Dvojezičnost i prevođenje. In Vladimir Karabalić i Marija Omazić (ur.): Istraživanja, izazovi i promjene u teoriji i praksi prevođenja. Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku, Osijek, 2008., 337.-359.
 4. Lehocki-Samardžić, Ana. Kulturális különbség jelei az üdvözlési formulákban és ebből következett fordítási és értelmezési  nehézségek. In Acta Hungarica Universitatis Essekiensis 1. Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku – PRAGMA - Znanstveno-umjetnički krug Mađara u RH, Osijek., Osijek, 2008., 95.-111.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Ostale informacije: