Osnove multimedija

 

Naziv kolegija:
Osnove multimedija
Šifra ISVU:
119539
Šifra MOZVAG:
MADK13
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Bockovac, Timea Anita
0
15
30

 

Ciljevi i zadaci:

Ciljevi su predmeta razvijanje vizualne pismenosti studenata, upoznavanje s poviješću te područjima suvremenih vizualnih komunikacija.Kolegij daje naputak u snalaženju u audiovizualnim medijima. Studenti će se s pomoću vježba, prakse i analiza osposobljavati da prepoznaju različitiemedijske žanrove,  samostalno mogu izabrati odgovarajuća sredstva i žanrove za razne teme. Moći će služiti sredstvima multimedije, samostalno će moći napraviti kraće (multi)medijske produkte, odnosno emisije.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • prepoznati načine komunikacije putem multimedije
  • objasniti prijenos informacija putem tiska i audiovizualnih medija
  • prepoznati razine komunikacijskih razmjena. asimilaciju, identifikaciju, interirorizacije
  • planirati prijenos informacija unutar sredstava masovnog priopćavanja
  • primijeniti kompetencije vizualne pismenosti, kritičkog vrednovanja vizualnog identiteta te vizualnih poruka

Sadržaj predmeta:

Sadržaji pojmova u praksi „tisak, medija, multimedija”. Upoznavanje s poviješću vizualnih komunikacija (od piktograma, preko tiska do elektroničkih medija i ulogom računala u razvoju vizualne kulture. Grupe informacijskih vrsta. Intervju, reportaža, vijest. Komentar i žanrovi publicistike. Priprema rukopisa, snimanja i emisije. Vrste radijskih emisija. Stvaranje TV-emisija. Uporaba PC-a u informacijama i u informiranju. Povijest mađarskog tiska, radija i televizije u Hrvatskoj. Zakon o informiranju u Hrvatskoj.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
radionica aktivnost u nastavi prepoznati načine komunikacije putem multimedije praćenje rada studenata
radionica aktivnost u nastavi, praktični rad objasniti prijenos informacija putem tiska i audiovizualnih medija praćenje rada studenata
radionica i terenska nastava aktivnost u nastavi prepoznati razine komunikacijskih razmjena. asimilaciju, identifikaciju, interirorizacije praćenje rada studenata
radionica i terenska nastava aktivnost u nastavi planirati prijenos informacija unutar sredstava masovnog priopćavanja praćenje rada studenata, praktični rad
radionica, samostalni zadaci aktivnost u nastavi, praktični rad primijeniti kompetencije vizualne pismenosti, kritičkog vrednovanja vizualnog identiteta te vizualnih poruka praćenje rada studenata, praktični rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Praktični rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 1,15 50%
Pohađanje nastave 0,7 0%
Praktični rad 1,15 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna se ocjena izvodi iz ocjena koje student ostvari iz drugog i trećeg navedenog elementa.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Uvjet za dobivanje potpisa je nazočnost studenta na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

 

Obavezna literatura:

  1. Peternák Miklós (szerk.): Médiatörténeti szöveggyűjtemény. Magyar Képzőművészeti Főiskola Intermédia Tanszék, Budapest, 1994.-http://www.intermedia.c3.hu/mszovgy1/index.html
  2. Sugár János - Klaniczay Júlia (szerk.): Hypertext+Multimédia. Artpool, Budapest, 1996.-http://www.artpool.hu/hypermedia/

Dopunska literatura:

  1. Fenyvesi Kristóf - Kiss Gábor Zoltán: Narrattívák 7. Elbeszélés, játék és szimuláció a digitális médiában. Kijárat Kiadó, Budapest, 2008.
  2. Gerencsér Péter (szerk.): Új, Média, Művészet.. Universitas Szeged Kiadó, 2008.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unapređivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: