Teorija komunikacije 2

 

Naziv kolegija:
Teorija komunikacije 2
Šifra ISVU:
119538
Šifra MOZVAG:
MADK24
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Labadi, Žombor
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati studente s pojmom i značenjem kulturnih signala i tipologijom metakomunikacije; s najvažnijim ikonografskim i kulturnim kodovima mađarske i susjedne kulture; pružiti im uvid u proces društvene kinetike. Cilj je kolegija i upoznati studente s osnovnim oblicima komunikacije, te kontekstom njihovog djelovanja. Kolegij se, k tome, bavi i problematikom digitalnih medija, unutar toga s oblicima participacije i legitamicije, te mogućim rješenjima kompliciranih pitanja virtualnih medija.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • prepoznati kulturne signale u sustavu komunikacije
 • opisati glavne embleme suvremene komunikacije
 • prepoznati osnovne kodove društvene komunikacije
 • primijeniti standarde u stvaranju digitalnih značenja
 • prepoznati segmente komunikacijskih institucija
 • ispitati problematiku regulacije suvremene javnosti

Sadržaj predmeta:

Kulturni signali u sustavu komunikacije. Zatvoreni jezici, emblemi. Otvorenost društvene komunikacije: kinetički, proksemički i ikonografski kod. Kulturalna i etnička obilježja. Pojam masovne komunikacije. Institucije i žanrovi mass-medije. Transformacija medijskih konteksta:  multidimenzionalnost, film, glazba, popularna književnost. Mediji u komparativnom kontekstu. Virtualna stvarnost, javnost i reguliranje. Participacija, legitimacija.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, seminarsko izlaganje sustavno opažanje, slušanje izlaganja, rasprava prepoznati kulturne signale u sustavu komunikacije usmeni ispit, aktivnost u nastavi
predavanje, seminarsko izlaganje sustavno opažanje, slušanje izlaganja opisati glavne embleme suvremene komunikacije usmeni ispit, aktivnost u nastavi
predavanje, seminarsko izlaganje sustavno opažanje, slušanje izlaganja prepoznati osnovne kodove društvene komunikacije usmeni ispit, aktivnost u nastavi
suradničko učenje, radionica, seminarsko izlaganje dijaloška metoda, simulacija, sustavno opažanje primijeniti standarde u stvaranju digitalnih značenja usmeni ispit, aktivnost u nastavi
predavanje, seminarsko izlaganje sustavno opažanje, slušanje izlaganja prepoznati segmente komunikacijskih institucija usmeni ispit, aktivnost u nastavi
predavanje, seminarsko izlaganje sustavno opažanje, slušanje izlaganja, rasprava ispitati problematiku regulacije suvremene javnosti usmeni ispit, aktivnost u nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kolokvij, Pohađanje nastave, Portfolio, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kolokvij 0,5 20%
Pohađanje nastave 0,7 0%
Portfolio 0,7 30%
Usmeni ispit 1,1 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena proizlazi iz sljedećih elemenata: portfolio, kolokvij, usmeni ispit.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako ispuni uvjeta: tijekom nastave bio nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Buda Béla - Sárközy Erika: Közéleti kommunikáció. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001.
 2. Z. Karvalics László: Információs társadalom. A technikától az emberig. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1995.
 3. Kővágó György: A kommunikáció elméleti és gyakorlati alapjai. Aula Kiadó, Budapest, 2009.

Dopunska literatura:

 1. G. Cullmann – M. Denis-Papin: A hír tudománya. Az információelmélet alapjai. Gondolat Kiadó, Budapest, 1973.
 2. Horányi Özséb (szerk.): Kommunikáció I., II. General Press, Budapest, 2003.
 3. Horányi Özséb – Szépe György (szerk.): A jel tudománya: szemiotika. General Press, Budapest, 2005.
 4. Horányi Özséb: Jel, jelentés, információ. Magvető Kiadó, Budapest, 1975.
 5. Nyelv, kommunikáció, cselekvés II. Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.
 6. Utry Attila (szerk.): Kultúra- és kommunikációelméleti szöveggyűjtemény. EJFK, Baja, 2007.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unapređivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: