Uvod u psihologiju rada i organizacijsku psihologiju

 

Naziv kolegija:
Uvod u psihologiju rada i organizacijsku psihologiju
Šifra ISVU:
59637
Šifra MOZVAG:
PS308
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
3.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Belajdžić, Ana
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Osnovni cilj je upoznati studente s osnovnim teorijskim znanjima i vještinama koje nalaze primjenu u praktičnom radu industrijskog i organizacijskog psihologa. U okviru toga studenti će se upoznati s postupkom analize radnih mjesta, te individualnim i okolinskim faktorima koji doprinose radnoj efikasnosti.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • razlikovati odnos između bazične psihologije i psihologije rada i organizacijske psihologije
  • analizirati promjene u svijetu rada
  • opisati glavna područja istraživanja u psihologiji rada i organizacijskoj psihologiji
  • argumentirati doprinos psihologijskih spoznaja o kognitivnim sposobnostima na uspješnost u radu
  • usporediti odnos petofaktorskog modela ličnosti i uspješnosti u radu
  • razlikovati kompetencije od obilježja ličnosti, sposobnosti, znanja i vještina
  • provesti jednu tehniku analize posla

Sadržaj predmeta:

1. Uvod u područje psihologije rada i organizacijske psihologije

Opis područja, Principi, Problemi

2. Povijesni razvoj područja

Od anktike do Wundta, Razvoj tijekom 20 st. do današnjih dana

3. Istraživačke metode

Mjerenje, Prikupljanje i obrada podataka s problemima iz područja inudstrijske psihologije, Meta-analize

4. Radna okolina i radno ponašanje

Utjecaj okolinskih faktora na radno ponašanje, Interakcija čovjek - stroj

5. Kognitivne sposobnosti i radno ponašanje

Veze kognitivnih sposobnosti i radnih ponašanja

6. Ličnost i radno ponašanje

Varijable ličnosti povezane s različitim radnim ponašanjima

7. Analiza rada i dizajniranje radnih zadataka

Klasifikacija poslova, Elementi analize - ulazne informacije, Ishodi analize, Analiza rada u promjenjivoj okolini, Teorije dizajniranja radnih zadataka

8. Procjena izvođenja i povratna informacija

Evaluacija izvođenja radnih zadataka, Efekti povratne informacije na izvođenje

9. Produktivna i neproduktivna radna ponašanja

Ponašanja povezana s produktivnošću, Prevencija grešaka na temelju analize neproduktivnih ponašanja

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, obrazovanje na daljinu

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje izlaganja, samostalna analiza literature, sustavno opažanje razlikovati odnos između bazične psihologije i psihologije rada i organizacijske psihologije aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit
suradničko učenje, grupna rasprava analiza primjera, razgovor, usmeno izlaganje analizirati promjene u svijetu rada aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
seminarsko izlaganje, suradničko učenje, grupna rasprava slušanje izlaganja, razgovor, samostalna analiza literature, sustavno opažanje, usmeno izlaganje opisati glavna područja istraživanja u psihologiji rada i organizacijskoj psihologiji aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
seminarsko izlaganje, suradničko učenje, grupna rasprava slušanje izlaganja, razgovor, samostalna analiza literature, sustavno opažanje, usmeno izlaganje argumentirati doprinos psihologijskih spoznaja o kognitivnim sposobnostima na uspješnost u radu aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
suradničko učenje, grupna rasprava analiza primjera, razgovor, usmeno izlaganje usporediti odnos petofaktorskog modela ličnosti i uspješnosti u radu aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje izlaganja, samostalna analiza literature, sustavno opažanje razlikovati kompetencije od obilježja ličnosti, sposobnosti, znanja i vještina aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit
seminarsko izlaganje, suradničko učenje, grupna rasprava slušanje izlaganja, razgovor, samostalna analiza literature, sustavno opažanje, usmeno izlaganje provesti jednu tehniku analize posla aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje izlaganja, samostalna analiza literature, sustavno opažanje kategorizirati glavna obilježja čovjeka koja su važna za rad aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirano praćenje, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirano praćenje 0,2 10%
Pismeni ispit 1 55%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 0,7 35%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir svi elementi praćenja i provjeravanja, iz kojih student/ica može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% konačne ocjene.

Konačna se ocjena oblikuje na slijedeći način:

I. praktična provjera (25%) + 

II. praktična provjera (30%) +

seminarski rad (35%) +

usmena provjera (10%)

 

Kriterij vrednovanja:

61-70  = dovoljan (2)

71-80  = dobar (3)

81-90 = vrlo dobar (4)

91-100 = izvrstan (5)

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene:

I. praktična provjera (20/25) + 

II. praktična provjera (30/30) +

seminarski rad (15/35) +

usmena provjera (5/10) = 70/100

Konačna ocjena u ovom slučaju je dovoljan (2).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati, obaviti zadatak izrade i prezentacije seminarskog rada te prisustvovati provjeravama (praktičnim i usmenoj).

 

 

Obavezna literatura:

  1. Neil Anderson, Deniz S. Ones, Handan Kepir Sinangil & Chockalingam Viswesvaran (2001.). Handbook of Industrial, Work & Organizational Psychology (Volume 1). Sage.
  2. Paul E. Spector (2003.). Industrial & Organizational Psychology. Wiley

Dopunska literatura:

  1. Raymond J. Stone (2002.). Human Resource Management. Wiley.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: