Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj

 

Naziv kolegija:
Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj
Šifra ISVU:
139732
Šifra MOZVAG:
PDB505
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Jukić, Renata
30
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj ovoga kolegija je razvijanje općih i specifičnih kompetencija studenata značajnih za njihov profesionalni i osobni razvoj. Studentima će se prezentirati osnovna saznanja o temeljnim pojmovima pedagogije održivog razvoja, povijesno-društveni razvoje koncepcije; poticati razvoj ekološke svijesti, kritičkog i kreativnog mišljenja te svijesti o povezanosti prirodnog i društvenog okružja. Kroz kolegij će se kod studenata razvijati, putem istraživačkih i konstruktivističkih pristupa, sposobnosti refleksivnog praktičara u teorijskom osmišljavanju i odgojno-obrazovnoj primjeni sadržaja koncepcije održivog razvoja i odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u odgojno-obrazovnom procesu.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • opisati osnovne pojmove iz područja održivog razvoja
 • opisati povijesni razvoj održivog razvoja kao znanstveno utemeljenog koncepta
 • objasniti koncept održivog razvoja
 • kritički i argumentirano izražavati relevantne stavove
 • integrirati proces koncepta održivog razvoja u nastavnom procesu
 • pratiti aktualne, globalne, društveno0pedagoške teme i problematiku koncepta održivog razvoja
 • iskazati samostalnost, kolegijalnost i odgovornost prema sadržaju kolegija i obvezama

Sadržaj predmeta:

Čovjek- ekologija-okoliš-održivi razvoj - Razvoj čovjekove misli o okolišu; Koncept razvoja suvremenog društva;  Ekološka pismenost / Ekološka svijest; Odgoj/obrazovanje za okoliš  Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj; Održivi razvoj: modeli, dimenzije, problemi i perspektive; Održiva budućnost; Mjesto pedagogije u strukturiranju odgoja i obrazovanja za održivi razvoj; Vrijednosti u odgoju i obrazovanju za održivi razvoj; Odgoj/obrazovanje za održivi razvoj između znanja, vještina, navika, stavova i ponašanja;

Polazišta i pristupi odgoju i obrazovanju za održiv razvoj kao konceptu Višedimenzionalnost i razvojnost;  Cjeloživotno učenje i odgoj i obrazovanje za održivi razvoj;  Holistički pristupi odgoju i obrazovanju za održivi razvoj; Škola kao mjesto odgoja i obrazovanja za održivost; Aktivnosti djece školske dobi kao jedan od preduvjeta održivog razvoja; Elementi školskog kurikuluma u razvoju osjetljivosti djece/učenika za održivi razvoj (Školski okoliš i održivi razvoj - Kreiranje školskog okružja i održivi razvoj; Kalendar odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u školskim ustanovama; Projekti odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj u školskim ustanovama; Školski menadžment i održivi razvoj); Sukonstrukcija kurikuluma održivog razvoja; Kompetencije nastavnika za odgoj i obrazovanje za održivi razvoj.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, razgovor, rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava opisati osnovne pojmove iz područja održivog razvoja aktivnost studenta na nastavi, pismeni i usmeni ispit
predavanje, zadatak čitanja i analize sadržaja, grupna rasprava sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava opisati povijesni razvoj održivog razvoja kao znanstveno utemeljenog koncepta aktivnost studenta na nastavi, pismeni i usmeni ispit
predavanje, suradničko učenje, grupna rasprava slušanje izlaganja, sustavno opažanje i zaključivanje, analiza literature, rasprava objasniti koncept održivog razvoja aktivnost studenta na nastavi, pismeni i usmeni ispit
grupna rasprava, debata analiza literature, rasprava kritički i argumentirano izražavati relevantne stavove aktivnost studenta na nastavi, pismeni i usmeni ispit
projektno istraživanje analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje, rješavanje problema, izrada projekta, suradnja integrirati proces koncepta održivog razvoja u nastavnom procesu samostalno istraživanje/projektna aktivnost, završno izvješće
grupna rasprava analiza literature, rasprava pratiti aktualne, globalne, društveno0pedagoške teme i problematiku koncepta održivog razvoja aktivnost studenta na nastavi, pismeni i usmeni ispit
diskusija suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, samostalna uporaba literature iskazati samostalnost, kolegijalnost i odgovornost prema sadržaju kolegija i obvezama aktivnost u nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Projekt

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 1,5 50%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Projekt 2 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i ocjenjivanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene.

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir projektni rad i pismeni/usmeni ispit: 50% ocjene je kvaliteta projektnog rada, a 50% konačne ocjene čini ocjena iz pismenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveza je studenta pohađanje predavanja i seminara, aktivno sudjelovanje na nastavi, te izrada projektnog zadatka na zadanu temu.

 

 

 

Obavezna literatura:

 1. Cifrić, I. (2012), Leksikon socijalne ekologije, Kritičko promišljanje. Školska knjiga: Zagreb.
 2. Cjeloživotno učenje za održivi razvoj (2008.). 1. 2. i 3. svezak ur. Uzelac, V., Vujičić, L.; 3. svezak ur. Uzelac, V., Vujičić, L., Boneta, Ž. Učiteljski fakultet u Rijeci, Rijeka 2008. Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Cjeloživotno učenje za održivi razvoj, svibanj 2008., Plitvice.
 3. Jukić, R. (2011), Ekološko pitanje kao odgojno-obrazovna potreba. Socijalna ekologija, 20 (3), 267-286.

Dopunska literatura:

 1. Uzelac, V. (1990), Osnove ekološkog odgoja. Zagreb: Školske novine.
 2. Andevski, M. (2006), Ekologija i održivi razvoj. Novi Sad: Cekom.
 3. Devernay, B. i suradnici (2001), Obrazovanje za okoliš i održivi razvoj. Zagreb: Centar za građanski odgoj i demokraciju.
 4. Ostali časopisi ekološke problematike: Socijalna ekologija, National geografic, Eko-revija, Geo, Meridijani, Gospodarstvo i okoliš, Horizont i dr.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: