Suvremena etika

 

Naziv kolegija:
Suvremena etika
Šifra ISVU:
139758
Šifra MOZVAG:
F708
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA FILOZOFIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
FILOZOFIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Perić, Zdravko
30
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj predmeta je pružanje pregleda suvremenih etičkih teorija i problematiziranje temeljnih pitanja u suvremenim etičkim raspravama. Istodobno korištenje povijesnog pristupa i rasprava o različitim pogledima na ključne etičke kategorije koja se vodi u suvremenim diskusijama treba dovesti do artikuliranja cjeline problema.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • osposobiti se za razumijevanje rasprava započetih Nietzscheovom kritikom morala
 • razumjeti prevrednovanje svih vrednota u suvremenoj filozofiji
 • razumjeti prevrednovanje smisao i sadržaj etičkih smjerova u suvremenoj filozofiji
 • iskazati samostalnost i odgovornost  pri objašnjenju stava spram suvremenih etičkih problema

Sadržaj predmeta:

Kritika morala F. Nietzschea (imoralizam kao moralni zahtjev, genealogija morala, nadčovjek). Meta-etika. Kognitivističke i nekognitivističke teorije. Etika situacije. Egzistencijalistička etika. Kršćanski egzistencijalizam. Protestanska etika. Personalizam. Znanstveni pristupi moralu:sociologija i psihologija morala. Suvremeni utilitarizam. Kontraktualizam. Etika brige. Suvremena etika kreposti. Primijenjena etika. Socijalna etika. Problem moralnog relativizma. Etika autentičnosti. Etika i politika.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera analiza literature, rasprava osposobiti se za razumijevanje rasprava započetih Nietzscheovom kritikom morala analiza studenata u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera analiza literature, rasprava razumjeti prevrednovanje svih vrednota u suvremenoj filozofiji analiza studenata u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera analiza literature, rasprava razumjeti prevrednovanje smisao i sadržaj etičkih smjerova u suvremenoj filozofiji analiza studenata u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera analiza literature, rasprava iskazati samostalnost i odgovornost  pri objašnjenju stava spram suvremenih etičkih problema analiza studenata u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Referat, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 0,5 0%
Referat 0,5 15%
Seminarski rad 0,5 25%
Usmeni ispit 0,5 60%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Kontinuirano praćenje napredovanja studenta kroz radionice i vježbe. Pismeni rad kao uvjet izlaska na usmeni ispit.

Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave, te na usmenom ispitu. Usmeni ispit donosi 60% bodova, seminarski rad 25% bodova, a referat 15% bodova.

Student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100 % ocjene.

Ocjena se izračunava na sljedeći način:

(usmeni ispit x 0,6) + (seminarski rad x 0,25) + (referat x 0,15).

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

usmeni ispit – 4

seminarski rad – 5

referat – 5

 (4 x 0,6) + (5 x 0,25) + (5 x 0,15) = 2,4 + 1,25 + 0,75 = 4,4

Konačna ocjena 4,4 →  vrlo dobar (4)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave, sudjelovanje u vježbama i radionicama, te jedan pisani rad uz mentorstvo profesora.

 

 

Obavezna literatura:

 

 1. Alasdair Macintyre: Za vrlinom, Kruzak, Zagreb 2002
 2. Max Weber: Protestantska etika i duh kapitalizma, Logos, Sarajevo
 3. Albert Camus: Pobunjeni čovjek, Matica hrvatska, Zagreb 20

Dopunska literatura:

 1. Charles Taylor: Etika autentičnosti, Verbum, Split 2009
 2. Walter Kerber: Socijalna etika, "Biblioteka Scopus", Zagreb 2002
 3. Peter Singer: Praktična etika, Kruzak, Zagreb 2003
 4. Milan Kangrga:Etika ili revolucija, Nolit, Beograd 1983
 5. Terry Eagleton: O zlu, Naklada Ljevak, Zagreb 2011
 6. Igor Primorac: Prestup i kazna, Miadost, Beograd 1978
 7. Karl Jaspers: Duhovna situacija vremena.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom Stručnog vijeća studija filozofije

Ostale informacije: