Uvod u metodologiju znanstvednog rada

 

Naziv kolegija:
Uvod u metodologiju znanstvednog rada
Šifra ISVU:
139755
Šifra MOZVAG:
FI106
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA FILOZOFIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
FILOZOFIJA - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Balić, Davor
15
0
0
Papo, Demian
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj kolegija jest studente putem predavanja, vježbi i pismenoga rada uvesti u metodologiju pisanja znanstvenoga rada te provođenje znanstvenih i stručnih istraživanja. U svrhu postignuća tog cilja, studenti će biti upućeni u načine znanstvene obrade teksta, zatim u prikupljanje znanstvenih činjenica, kao i u sistematizaciju znanstvenih podataka. Uz to, cilj je da studenti budu upoznati sa sastavnicama znanstvenoga rada: naslov, sažetak, ključne riječi, uvod, razrada i obrazloženje teme, zaključak. Naposljetku, u ciljeve spada i to da se studente poduči načinima citiranja izvorne i sekundarne literature (članci u časopisima, radovi u zbornicima, poglavlja u knjizi, priručnici, monografije, enciklopedije, rječnici, leksikoni, biografije, rukopisi).

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • objasniti načine izrade znanstvenoga rada
 • razlikovati znanstvene metode koje omogućavaju provođenje znanstvenih i stručnih istraživanja
 • objasniti obradu podataka koji se temelje na literaturi dostupnoj bilo u knjižnicama bilo putem internetskih pretraživača
 • citirati izvore i literaturu kojom se koristio u svojim istraživanjima
 • iskazati odgovornost prema preciznom navođenju izvora s obzirom na karakter znanstvenog rada

Sadržaj predmeta:

Sadržaji predavanja i vježbi su sljedeći:

 • znanost: predmet, podjela (struktura), metode, pojmovlje; 
 • proces znanstvenog istraživanja: idejni i izvedbeni;
 • metodologija znanstvenoga rada;
 • stupnjevi procesa znanstvenog istraživanja: određivanje teme (problema), ciljeva, metoda, obrada podataka; 
 • struktura znanstvenoga rada: naslov, naslovnica, sažetak, ključne riječi, razrada teme, podjela teksta (poglavlja, potpoglavlja, odlomci), zaključak, prilozi, bibliografija, sadržaj;
 • izvori (sredstva) znanstvenoga istraživanja: časopisi, zbornici, priručnici, monografije, enciklopedije, leksikoni, biografije, rukopisi;
 • korištenje Interneta u znanstvenom radu: virtualne biblioteke;
 • načini citiranja izvorā znanstvenoga istraživanja;
 • interpretacija i objavljivanje rezultata.

 

Nakon što će biti upoznati sa sadržajem kolegija, od studenata se očekuje usvajanje sljedećih znanja, kompetencija i vještina:

 • teorijska znanja o metodologiji znanstvenoga rada, primjerice: o stupnjevima procesa znanstvenog istraživanja, strukturi znanstvenoga rada, izvorima znanstvenoga istraživanja, načinima citiranja izvorā znanstvenoga istraživanja, interpretaciji i objavljivanju rezultata;
 • praktična znanja: odrediti temu, ciljeve, strukturu, metodu svojega istraživanja, razlikovati izvore znanstvenoga istraživanja, citirati izvore znanstvenoga istraživanja. Dakle, zahvaljujući upućenosti u metodologiju znanstvenoga rada, student će steći potrebne preduvjete za bavljenje znanstvenoistraživačkim radom.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, samostalni istraživački zadatak, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, analiza literature objasniti načine izrade znanstvenoga rada aktivnost studenata u nastavi, pismeni rad, usmeni ispit
predavanje, samostalni istraživački zadatak, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, analiza literature razlikovati znanstvene metode koje omogućavaju provođenje znanstvenih i stručnih istraživanja aktivnost studenata u nastavi, pismeni rad, usmeni ispit
predavanje, samostalni istraživački zadatak, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, analiza literature objasniti obradu podataka koji se temelje na literaturi dostupnoj bilo u knjižnicama bilo putem internetskih pretraživača aktivnost studenata u nastavi, pismeni rad, usmeni ispit
predavanje, samostalni istraživački zadatak, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, analiza literature citirati izvore i literaturu kojom se koristio u svojim istraživanjima aktivnost studenata u nastavi, pismeni rad, usmeni ispit
predavanje, samostalni istraživački zadatak, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, analiza literature iskazati odgovornost prema preciznom navođenju izvora s obzirom na karakter znanstvenog rada aktivnost studenata u nastavi, pismeni rad, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Aktivnost u nastavi, Seminarski rad, Pismeni ispit, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 0,5 0%
Aktivnost u nastavi 0,5 10%
Seminarski rad 1 30%
Pismeni ispit 0,5 0%
Usmeni ispit 0,5 60%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave, te na usmenom ispitu. Usmeni ispit donosi 60% bodova, seminarski rad 30%, a pohađanje nastave i aktivnost na nastavi 10% bodova.

Student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100 % ocjene.

Ocjena se izračunava na sljedeći način:

(usmeni ispit x 0,6) + (seminarski rad x 0,3) + (aktivnost u nastavi x 0,1).

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

usmeni ispit – 4

seminarski rad – 5

aktivnost u nastavi - 5

 (4 x 0,6) + (5 x 0,3) + (5 x 0,1) = 2,4 + 1,5 + 0,5 = 4,4

Konačna ocjena 4,4 →  vrlo dobar (4)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata na predmetu su sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis);
 • aktivno sudjelovanje u nastavi;
 • pisanje seminarskog rada;
 • polaganje usmenog ispita nakon završetka semestra.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Vlatko Silobrčić, Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo (Zagreb: Medicinska naklada, 2008).

Dopunska literatura:

 1. The Chicago Manual of Style: The Essential Guide for Writers, Editors, and Publishers, 15th edition (Chicago: The University of Chicago Press, 2003).

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom Stručnog vijeća studija filozofije.

Ostale informacije: