Marin Držić i Machiavelli

 

Naziv kolegija:
Marin Držić i Machiavelli
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
DKI204
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Književnost i kulturni identitet
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Tatarin, Milovan
120
0
60

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija uputiti studente u nastanak i razvoj teze o Držićevu opusu kao manifestaciji njegovih političkih stajališta artikuliranih 1566. u pismima Cosimu I. Mediciju i njegovu sinu Francescu. Pročitane iz perspektive tzv. urotničkih pisama, Držićeve komedije, pastoralne drame i tragedija Hekuba interpretirane su kao implicitni bunt protiv dubrovačke vlastele. Pritom se nastojalo dokazati kako mu je kao lektira poslužio onodobni »priručnik za tiranine«, Vladar Niccolòa Machiavellija.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga kolegija studenti će moći:

 • objasniti urotnička pisma u kontekstu onodobnih političkih prilika u Dubrovačkoj Republici,
 • opisati dodirne točke između Držićevih komedija i Machiavellijeva Vladara,
 • analizirati i interpretirati Držićeva djela intrinzičnim pristupom,
 • prosuditi važnost Držićeva opusa u kontekstu šesnaestostoljetne drame.

Sadržaj predmeta:

Syllabus:

1–2: Urotnički pokušaj u Firenci 1566.

3–4 Marin Držić i književna historiografija 20. stoljeća: Živko Jeličić – Frano Čale – Leo Košuta – Josip Pupačić – Slobodan P. Novak – Rafo Bogišić

5–6: Machiavellijeva politička teorija i Vladar

7–8: Držić i Machiavelli

9–12: seminari

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje slušanje, pisanje, kritičko zaključivanje, govorenje (diskutiranje) objasniti urotnička pisma u kontekstu onodobnih političkih prilika u Dubrovačkoj Republici usmeni ispit
predavanje slušanje, pisanje, kritičko zaključivanje, govorenje (diskutiranje) opisati dodirne točke između Držićevih komedija i Machiavellijeva Vladara usmeni ispit
seminar
mentorski rad
prikupljanje podataka na zadanu temu, istraživanje, čitanje, kritičko razmišljanje, pisanje, govorenje (usmeno izlaganje) analizirati i interpretirati Držićeva djela intrinzičnim pristupom pisani seminarski rad
predavanje slušanje, pisanje, kritičko zaključivanje, govorenje (diskutiranje) prosuditi važnost Držićeva opusa u kontekstu šesnaestostoljetne drame usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,4 0%
Seminarski rad 0,6 0%
Usmeni ispit 3 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz završnoga usmenog ispita: 100% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave, seminarski rad, završni usmeni ispit.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Frano Čale, Pometov makjavelizam: od umjetničke vizije do urotničke zbilje, Dubrovnik, X, 3, Dubrovnik, 1967, 29–47. (Isto u: O književnim i kazališnim dodirima hrvatsko-talijanskim, Matica hrvatska, Dubrovnik,1968, str. 7–28.
 2. Frano Čale, Dopune o Držiću, urotniku i maniristu, Prolog, XIV, 51–52, Zagreb, 1982, str. 57–71.
 3. Slobodan Prosperov Novak, Planeta Držić: Držić i rukopis vlasti, Cekade, Zagreb, 1984.
 4. Frano Čale, Marin Držić: Djela, Liber, Zagreb, 1979; CKD, Zagreb, 1987. (predgovor)
 5. Lovro Kunčević, »Ipak nije na odmet sve čuti«: medičejski pogled na urotničke namjere Marina Držića, Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, XLV, Dubrovnik, 2007, str. 9–46.
 6. Nenad Vekarić, Držićeva firentinska urotnička epizoda: dio plana Bobaljevićeva klana da razvlasti Gundulićev klan, u: Dani Hvarskoga kazališta 35 (Nazbilj i nahvao: etičke suprotnosti u hrvatskoj književnosti i kazalištu od Marina Držića do naših dana. U čast 500-obljetnice rođenja Marina Držića), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Književni krug, Zagreb – Split, 2009, str. 5–16.
 7. Milovan Tatarin, Čudan ti je animao čovjek: rasprave o Marinu Držiću, Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, Zagreb – Dubrovnik, 2011.

Lektira:

 1. Frano Čale, Marin Držić, Djela, Zagreb, 1987. (djela)
 2. Niccolò Machiavelli, Il Principe – Vladar, Zagreb, 1998.

Dopunska literatura:

 1. Živko Jeličić, Marin Držić Vidra, Nolit, Beograd, 1958; Naprijed, Zagreb, 1961.
 2. Leo Košuta, Pravi i obrnuti svijet u Držićevu »Dundu Maroju«, Mogućnosti, XV, 11, Split, 1968, str. 1356–1376; XV, 12, Split, 1968, str. 1479–1502.
 3. Zbornik radova o Marinu Držiću, uredio Jakša Ravlić, Matica hrvatska, Zagreb, 1969.
 4. Rafo Bogišić, Marin Držić sam na putu, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1996.
 5. Lada Čale Feldman, Pomet – Greenblatov Jago?, u: Morana Čale – Lada Čale Feldman, U kanonu, Disput, Zagreb, 2008, str. 67–80.
 6. Leksikon Marina Držića, uredili Slobodan P. Novak, Milovan Tatarin, Mirjana Mataija, Leo Rafolt, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2009.
 7. Marin Držić – svjetionik dubrovačke renesanse, uredili Sava Anđelković i Paul-Louis Thomas, Disput, Zagreb, 2009.
 8. Dani Hvarskoga kazališta 35 (Nazbilj i nahvao: etičke suprotnosti u hrvatskoj književnosti i kazalištu od Marina Držića do naših dana. U čast 500-obljetnice rođenja Marina Držića), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Književni krug, Zagreb – Split, 2009
 9. Držić danas: epoha i naslijeđe, Zbornik radova XI., uredile Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić-Bužančić, Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2009.
 10. Marin Držić: 1508 – 2008.: zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 5 – 7. studenoga 2008. u Zagrebu, urednici Nikola Batušić i Dunja Fališevac, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2010.
 11. Lada Čale Feldman, U san nije vjerovati, Disput, Zagreb, 2012. (radovi posvećeni M. Držiću)
 12. Dunja Fališevac, Slike iz dubrovačke prošlosti, Matica hrvatska, Zagreb, 2013. (radovi posvećeni M. Držiću)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa.

Ostale informacije: