Skriveni kurikulum u odgoju i obrazovanju

 

Naziv kolegija:
Skriveni kurikulum u odgoju i obrazovanju
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
DSPI06
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Pedagogija i kultura suvremene škole
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Mlinarević, Vesnica
240
0
0
Jukić, Renata
240
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Potaknuti studente poslijediplomskoga studija na samostalan kritički prikaz i proučavanje literature, studije određenih primjera i slučajeva te viši stupanj znanstvenog istraživanja skrivenog kurikuluma u svim podsustavima odgoja i obrazovanja.

Ishodi učenja:

Studenti će upoznati utjecaj skrivenih sastavnica kurikuluma na „školski  život“, interpersonalne odnose i ozračje škole kroz „neplanirane“ odgojne i obrazovne utjecaje društvene sredine, kulture, obitelji, vršnjačkih skupina, neformalnih čimbenika i socijalnih odnosa koji vladaju među njima.

Sadržaj predmeta:

Skriveni kurikulum u školi kao odgojno-socijalnoj zajednici. Utjecaj implicitne teorije i prakse učitelja na skriveni kurikulum.  Socijalne i komunikacijske kompetencije učitelja i učenika i odnosi u školi kao uzroci i učinci prikrivenog kurikuluma. Formalno, neformalno i informalno obrazovanje i skriveni kurikulum kreativnosti. Socijalno ozračje u nastavi i izvannastavnim aktivnostima kao skriveni sukonstrukt školskog kurikuluma. Izvannastavni i izvanškolski sadržaji i oblici rada kao dio kurikuluma suvremenog odgoja i škole. Neplanirani vanjski odgojni i obrazovni utjecaji. Asocijalne i antipedagoške pojave u školi i slobodnom vremenu učenika. Aktualne istraživačke teme: nacrt, scenarij, sinopsis. 

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, obrazovanje na daljinu, multimedija i mreža, mentorski rad, samostalni zadatci, konzultacije

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Aktivnost u nastavi, Usmeni ispit, Istraživanje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 0 0%
Aktivnost u nastavi 0 0%
Usmeni ispit 0 0%
Istraživanje 0 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Bašić, S. (2000). Koncept prikrivenog kurikuluma. Napredak, vol. 141, br. 2.
 2. Bratanić, M. (2002). Paradoks odgoja. Zagreb. Hrvatska sveučilišna naklada.
 3. Jerald, C.D. (2006), School Culture: The Hidden Curriculum. Washington, DC: The Center for Comprehensive School Reform and Improvement.
 4. Kentli, F. D. (2009), Comparison of Hidden Curriculum Theories. European Journal of Educational Studies. 1(2).
 5. Mlinarević, V., Brust Nemet, M. (2012). Izvannastavne aktivnosti u školskom kurikulumu. Osijek, Učiteljski fakultet i Sveučilište J.J. Strossmayera.
 6. Previšić, V. (2005). Kurikulum suvremenog odgoja  škole – metodologija i  struktura. Pedagogijska istraživanja, vol. II, br. 2.
 7. Wren, D. J. (1999), School Culture: Exploring Hidden Curriculum. Adolescence, 34 (135),  593 – 596.

Dopunska literatura:

 1. Berc, G.,  Buljevac, M., (2007). Slobodno vrijeme i mladi – preventivni aspekti. Dijete i društvo.
 2. Mužić, V., (2000). Učinkovitiji kurikulum koherentnošću sadržaja nastave i primjenom modula. Napredak, vol. 141, br. 2.
 3. Ornstein, A. C., Hunkins, F. P., (1998): Curriculum: Fundations, Principles, and Issues. Boston:Allan & Bacon Publishers.
 4. Senge, P., et al (eds), ( 2000): Schools that Learn. New York, Doubleday .

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Napredovanje tijekom studija. Sudjelovanje u istraživanjima. Nastupi na stručnim i znanstvenim skupovima. Publiciranje radova u pedagoškoj periodici.

Ostale informacije: