Biologija stresa

 

Naziv kolegija:
Biologija stresa
Šifra ISVU:
134361
Šifra MOZVAG:
PID74
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Lepeduš, Hrvoje
15
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Ciljevi kolegija su dati znanja o mehanizmima nastanka stresa na molekularnoj i staničnoj razini, te biokemijskim mehanizmima antioksidacijskog odgovora

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • objasniti mehanizme stvaranja reaktivnih kisikovih jedinki i slobodnih radikala u metaboličkim putovima i objasniti njihovu biološku ulogu u različitim zdravstvenim poremećajima
 • prepoznati i objasniti ulogu antioksidansa u prevenciji i terapiji
 • adekvatno koristiti temeljnu biološku terminologiju vezanu uz istraživanje stresa
 • opisati, povezati i kritički analizirati osnovne znanstvene spoznaje u biologiji stresa s psihološkim osobinama čovjeka
 • prepoznati u analiziranim znanstvenim radovima preduvjete za valjano znanstveno zaključivanje
 • odabrati prikladne metode i tehnike za ispitivanje odabranog problema i testiranje postavljenih pretpostavki i organizirati istraživanje

Sadržaj predmeta:

Pregled staničnog metabolizma. Primanje i prenošenje signala u stanicama. Stanični odgovor – metabolička regulacija, regulacija geneske ekspresije. Primjeri različitih receptora u stanicama. Komponente signalnih putova. Fiziologija stresa u čovjeka – uloga živčanog, endokrinog i imunosnog sustava u percepciji i transdukciji signala i u biološkom odgovoru. Kisik i reaktivne kisikove jedinke. Oštećenja biomolekula i staničnih struktura u uvjetima oksidacijskog stresa. Uloga neenzimskih i enzimskih antioksidansa. Halliwell-Asada ciklus. Biološka osnova stresa i zdravlje ljudi. Tolerancija na stres.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, rasprava sudjelovanje u raspravi, usmeno izlaganje objasniti mehanizme stvaranja reaktivnih kisikovih jedinki i slobodnih radikala u metaboličkim putovima i objasniti njihovu biološku ulogu u različitim zdravstvenim poremećajima aktivnost na nastavi, usmeni ispit
predavanje, rasprava sudjelovanje u raspravi, usmeno izlaganje prepoznati i objasniti ulogu antioksidansa u prevenciji i terapiji aktivnost na nastavi, usmeni ispit
predavanje, rasprava sudjelovanje u raspravi, usmeno izlaganje adekvatno koristiti temeljnu biološku terminologiju vezanu uz istraživanje stresa aktivnost na nastavi, usmeni ispit
predavanje, rasprava istraživanje literature, usmeno izlaganje sudjelovanje u raspravi, izrada seminarskog rada opisati, povezati i kritički analizirati osnovne znanstvene spoznaje u biologiji stresa s psihološkim osobinama čovjeka aktivnost na nastavi, usmeni ispit
rasprava istraživanje literature, usmeno izlaganje, sudjelovanje u raspravi, izrada seminarskog rada prepoznati u analiziranim znanstvenim radovima preduvjete za valjano znanstveno zaključivanje aktivnost na nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit – seminarski rad, usmeni ispit
predavanje, demonstracija, vježbe, rasprava istraživanje literature, demonstracija, usmeno izlaganje, sudjelovanje u raspravi, izrada seminarskog rada odabrati prikladne metode i tehnike za ispitivanje odabranog problema i testiranje postavljenih pretpostavki i organizirati istraživanje aktivnost na nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit – seminarski rad, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Referat, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,25 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Referat 0,4 0%
Seminarski rad 0,4 0%
Usmeni ispit 0,2 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100 % ocjene.

Ocjena se izračunava na sljedeći način:

(seminarski rad x 0,4) + (referat x 0,4) + (završni usmeni ispit x 0,2).

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Seminarski rad – 4

referat – 5

završni usmeni ispit - 3

 (4 x 0,4) + (5 x 0,4) + (3 x 0,2) = 1,6 + 2 + 0,6 = 4,2

Konačna ocjena 4,2 →  vrlo dobar (4)             

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Guyton, A.C:, Hall, J.E., 2012. Medicinska fiziologija – udžbenik. Medicinska naklada, Zagreb.
 2. Hudek-Knežević, J., Kardum, I. 2006. Psihosocijalne odrednice tjelesnog zdravlja: I. Stres i tjelesno zdravlje. Naklada Slap, Jastrebarsko.
 3. Scandalios, J. G., 1997. Oxidative Stress and the Molecular Biology of Antioxidant Defenses. Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York

Dopunska literatura:

 1. Voet, D., Voet J.G., 2004. Biochemistry, 3rd Edition. John Wiley & Sons, Inc. New York.
 2. Gruden, V. 1996. Autogeni trening: vježbom do sreće. Erudit, Zagreb.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: