Književno prevođenje

 

Naziv kolegija:
Književno prevođenje
Šifra ISVU:
134998
Šifra MOZVAG:
MADK22
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Medve, Zoltan
0
0
45

 

Ciljevi i zadaci:

Definirati pojam književnog prevođenja, osposobiti studente za prevođenje književnih tekstova raznih žanronva i raznih književnih rodova, primarno proznih i dramskih, upoznati studente s osnovama prevođenja poezije. Istaknuti izuzetnu važnost načitanosti u polaznom jeziku te važnost orijentacije u književnosti i kulturi ciljnog jezika i polaznog jezika. Obratiti pažnju studenata na razliku denotativnog i konotativnog značenja, na značaj povijesne, kulturne aluzije i transtekstualnost originalnih tekstova. Upozoriti studente na ovisnost origalnih tekstova o kontekstima njihovih nastajanja.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • primijeniti prevodilačke i analitičke vještina pri književnom prevođenju
 • napraviti prijevode određene vrste proznih tekstova i dramskih produkcija u proznoj formi s mađarskog na hrvatski
 • prepoznati problematiku prijevoda pjesničkih produkcija
 • primijeniti razna pomagala u procesu prevođenja,
 • napraviti glosare

Sadržaj predmeta:

Ćitanje, analiziranje i interpretiranje tekstova namijenjenih vježbanju prevođenja. Usporedba originalnog teksta i prijevoda originalnog teksta. Vježbanje na jednostavnim kračim tekstovima pa uspoređivanje i kritičko procjenjivanje vlastitih riješenja s postojećim prijevodima. Prijevod kraćih tekstova raznih žanrova, zajedničke analize i ocjenjivanje prijevoda.

Na taj se način studenti upoznaju s temeljnim pristupima, strategijama i potencijalnim pogreškama u području profesionalnog književnog prevođenja, produbljuju svoju interakciju s tekstom i angažman na tekstu, uočavaju slične strukture i kulturne srodnosti/razlike, uče davati konstruktivnu kritiku prevodilačkog projekta u tijeku i unaprjeđuju vještine revizije teksta.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
objašnjenje, vježbanje vježbanje, prijevod tekstova, kontrol prijevoda primijeniti prevodilačke i analitičke vještina pri književnom prevođenju aktivnost studenata, portfolio
objašnjenje, vježbanje vježbanje, prijevod tekstova, kontrol prijevoda napraviti prijevode određene vrste proznih tekstova i dramskih produkcija u proznoj formi s mađarskog na hrvatski aktivnost studenata, portfolio
objašnjenje, vježbanje vježbanje, prijevod tekstova, kontrol prijevoda prepoznati problematiku prijevoda pjesničkih produkcija aktivnost studenata, portfolio
objašnjenje, vježbanje vježbanje primijeniti razna pomagala u procesu prevođenja, aktivnost studenata
radionica kreiranje glosare napraviti glosare aktivnost studenata

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Portfolio, Referat

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 1 0%
Portfolio 1 60%
Referat 1 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente na dvopredmetnom studiju uzimaju se u obzir ocjena aktivnosti (40%) i ocjena portfolija (60%).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti na dvopredmetnom studiju ostvaruju pravo na potpis i pravo izlaska na završni usmeni ispit ako ispune dva uvjeta: (1) tijekom nastave pripremili su i usmeno prezentirali referat i (2) bili su nazočni na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Klaudy Kinga: Fordítás II. Bevezetés a fordás gyakorlataba. Budapest: Scholastica,   2005.
 2. Vladimir Anić: Veliki rječnik hrvatskog jezika. Zagreb: Novi liber, 2006.
 3.  Bárczi Géza – Országh László: A magyar nyelv értelmező szótára.

https://mek.oszk.hu/adatbazis/magyar-nyelv-ertelmezo-szotara/elolap.php

Dopunska literatura:

 1. Kinga Klaudy-José Lambert-Aniko Sohár: Translation studies in Hungary. Scholastica, Budapest, 1996.
 2. Józan Ildikó: Mű, fordítás, történet. Balassi, Budapest, 2009.
 3. Józan Ildikó: A műfordítás elveiről. Magyar fordításelméleti szöveggyűjtemény. Balassi, Budapest, 28.
 4. Szegedy-Maszák Mihály: A megértés módozatai: fordítás és hatástörténet. Akadémiai, Budapest, 2003.
 5. Clifford E. Landers: Literary Translation: A Practical Guide. Multilingual Matters Limited, 2001.
 6. Janja Prodan: Dijalogom kroz stoljeća. Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Pečuh, 2008.
 7. Józan Ildikó-Szegedy-Maszák Mihály (szerk.): A "boldog" Bábel. Tanulmányok az irodalmi fordításról. Gondolat, Budapest, 2005.
 8. Kappanyos András: Bajuszbögre, lefordítatlan. Balassi, Budapest, 2015

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unapređivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: