Analiza govora

 

Naziv kolegija:
Analiza govora
Šifra ISVU:
134997
Šifra MOZVAG:
MADK21
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Labadi, Žombor
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati studente s klasičnim i suvremenim pojavama i nastojanjima analize diskurza. Dati uvid u glavne metode, mehanizme i osnovne pojmove proučavanja govora. Upoznati studente s verbalnim i neverbalnim sredstvima govorenja i s praktičnim primjenama. Dati pregled osnovnih retoričkih struktura i topoia. Prikazati osnovne paradigme i karakteristike javnog govora. Upoznati studente s raznim aspektima retoričkog govora u svakodnevnim kontekstima: sentencije, parafraze, zagonetke. Dati uvid u glavne mehanizme uvjerenja i legitimacije u različitim kontekstima javnog života.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • demonstrirati razlike između govora i pisma i na njihove specifičnosti
 • skicirati osnovne karakteristike govora
 • prepoznati osnovne dijelove argumentacija i glavne topoie
 • utvrditi važnije probleme govorenja
 • prepoznati ulogu govora u interaktivnom kontekstu
 • razlikovati glavne metode elokucije, dispozicije i memorizacije

Sadržaj predmeta:

Osnove proučavanja govora. Glavni elementi i fonološke znakonitosti mađarskog jezika. Verbalne interakcija. Artikulacija i percepcija. Problemi produkcije i percepcije govor. Segmentacija. Funkcije naglaska i fokusa u rečenici. Intonacija mađarskog jezika. Spontani i isplanirani govor. Osnovna struktura javnog govora: inventio, dispositio i elocutio. Klasične topoie. Argumentiranje. Jednostavne retoričke figure: sentencije, izreke, parafraze. Izvori utjecaja. Odnos govornika i publike: izvori uvjerenja i javne legitimacija.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, seminarsko izlaganje sustavno opažanje, slušanje izlaganja demonstrirati razlike između govora i pisma i na njihove specifičnosti aktivnost u nastavi, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje i analize primjera suradnja, aktivno sudjelovanje skicirati osnovne karakteristike govora referat, aktivnost u nastavi, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje i analize primjera suradnja, aktivno sudjelovanje prepoznati osnovne dijelove argumentacija i glavne topoie referat, aktivnost u nastavi, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje i analize primjera suradnja, aktivno sudjelovanje utvrditi važnije probleme govorenja referat, aktivnost u nastavi, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje i analize primjera suradnja, aktivno sudjelovanje prepoznati ulogu govora u interaktivnom kontekstu referat, aktivnost u nastavi, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje i analize primjera suradnja, aktivno sudjelovanje razlikovati glavne metode elokucije, dispozicije i memorizacije referat, aktivnost u nastavi, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kolokvij, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kolokvij 0,5 33%
Pohađanje nastave 0,7 0%
Seminarski rad 0 33%
Usmeni ispit 0,8 33%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena proizlazi iz sljedećih elemenata: referat, kolokvij, usmeni ispit.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako ispuni uvjeta: (1) održao referat i (2) tijekom nastave bio nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Gósy Mária, Fonetika, a beszéd tudománya, Osiris Kiadó, Budapest, 2004.
 2. Wacha Imre, A tiszta beszéd, Beszédtechnika, Alapismeretek és szövegértelmezés magyarázatokkal, Tinta Kiadó, Budapest, 2015.
 3. Feladatbank az anyanyelvi órák tervezéséhez. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2017.
 4. Szónok születik. Retorikaiskola. (https://retorikaiskola.hu)

Dopunska literatura:

 1. Aczél Petra, Új retorika. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2009.
 2. Szalkáné Gyapai Márta, Gyakorlati retorika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.
 3. A magyar beszéd, Beszédkutatás, beszédtechnológia, beszédinformációs rendszerek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010. (http://smartlab.tmit.bme.hu/downloads/pdf/A-magyar-beszed.pdf).

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unapređivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: