Analiza govora

 

Naziv kolegija:
Analiza govora
Šifra ISVU:
134997
Šifra MOZVAG:
MADK21
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Labadi, Žombor
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati studente s klasičnim i suvremenim pojavama i nastojanjima analize diskurza. Dati uvid u glavne metode, mehanizme i osnovne pojmove proučavanja govora. Upoznati studente s verbalnim i neverbalnim sredstvima govorenja i s praktičnim primjenama. Dati pregled osnovnih retoričkih struktura i topoia. Prikazati osnovne paradigme javnog govora i politike. Upoznati studente s raznim aspektima retoričkog govora u svakodnevnim kontekstima: sentencije, parafraze, zagonetke. Dati uvid u glavne mehanizme uvjerenja i razine legitimacije u raznim kontekstima.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • demonstrirati razlike između govora i pisma i na njihove specifičnosti
 • skicirati osnovne karakteristike govora
 • prepoznati osnovne dijelove argumentacija i glavne topoie
 • utvrditi važnije probleme govorenja
 • prepoznati ulogu govora u interaktivnom kontekstu
 • razlikovati glavne metode elokucije, dispozicije i memorizacije

Sadržaj predmeta:

Osnove proučavanja diskursa. Funkcije govora. Verbalna interakcija. Diskurzivni odnosi.  Koherencija, kohezija, interferencija. Struktura osnovnih retoričkih djela: inventio, dispositio, elocutio. Argumentiranje. Implikature. Presupozicija, inferencija. Stilske i retoričke figure. Jednostavni oblici retorike: sentencije, zagonetke, parafraze. Govorne maksime. Izvori utjecaja. Uvjerenje, legitimacija. Konflikt i suradnja.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, seminarsko izlaganje sustavno opažanje, slušanje izlaganja demonstrirati razlike između govora i pisma i na njihove specifičnosti aktivnost u nastavi, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje i analize primjera suradnja, aktivno sudjelovanje skicirati osnovne karakteristike govora referat, aktivnost u nastavi, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje i analize primjera suradnja, aktivno sudjelovanje prepoznati osnovne dijelove argumentacija i glavne topoie referat, aktivnost u nastavi, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje i analize primjera suradnja, aktivno sudjelovanje utvrditi važnije probleme govorenja referat, aktivnost u nastavi, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje i analize primjera suradnja, aktivno sudjelovanje prepoznati ulogu govora u interaktivnom kontekstu referat, aktivnost u nastavi, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje i analize primjera suradnja, aktivno sudjelovanje razlikovati glavne metode elokucije, dispozicije i memorizacije referat, aktivnost u nastavi, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kolokvij, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kolokvij 0,5 33%
Pohađanje nastave 0,7 0%
Seminarski rad 0 33%
Usmeni ispit 0,8 33%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena proizlazi iz sljedećih elemenata: referat, kolokvij, usmeni ispit.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako ispuni uvjeta: (1) održao referat i (2) tijekom nastave bio nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1.  Gósy Mária: Médiaretorika, Magyar Mercurius, Budapest, 2012.
 2.  Wacha Imre: A tiszta beszéd, Beszédtechnika, Alapismeretek és szövegértelmezés magyarázatokkal, Tinta Kiadó, Budapest, 2015.
 3.  Feladatbank az anyanyelvi órák tervezéséhez. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2017.

Dopunska literatura:

 1. Aczél Petra: Új retorika. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2009.
 2. Szalkáné Gyapai Márta: Gyakorlati retorika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.
 3. A magyar beszéd, Beszédkutatás, beszédtechnológia, beszédinformációs rendszerek, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010. (http://smartlab.tmit.bme.hu/downloads/pdf/A-magyar-beszed.pdf).

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unapređivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: