Mađarsko-hrvatska komparatistika u kontekstu prevođenja

 

Naziv kolegija:
Mađarsko-hrvatska komparatistika u kontekstu prevođenja
Šifra ISVU:
134996
Šifra MOZVAG:
MADI10
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Medve, Zoltan
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Definirati pojam komparatistike. Upoznati studente s glavnim komponentima i terminologijom komparatistike: kanon, metron, nacionalna i svjetska književnost, prevođenje i pitanje imagologije. Istaknuti općenitu važnost prolaznosti komunikacije između kultura i književnosti naroda. Pružiti poredbeni povijesni i književni pregled o specifičnoj situaciji srednjoeuropskih država, s posebnim osvrtom na hrvatsko-mađarske veze. Kolegij nastoji ukazati na neprekidne i uzajamne hrvatsko-mađarske povijesne i kulturne utjecaje, paralelne i asimetrične pojave od Janusa Pannoniusa i Zrinskog preko moderne sve do djela suvremenih autora u prijevodima. Sadržaj kolegije ukazuje na osnovne razlike između profesionalne komparatistike koja se služi djelima na izvornim jezicima i recepcije književnih djela u prijevodima.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • primijeniti terminologiju komparatistike
 • prepoznati važnost uloge prevođenja u kulturi i u komparatistici
 • prepoznati prevođenje kao nužan posrednik između književnosti i kultura
 • s kritičkom rezervom analizirati prijevode i imagološke stavove

Sadržaj predmeta:

Pojam komparatistike, nacionalne i svjetske književnosti, kanona i metrona te imagologije. Prijevod kao sredstvo za stvaranje imagoloških predodžba..Djela kanonskih autora u originalnom i u prijevodu: J. Pannonius i N. Zrinski u Mađara i u Hrvata: prijevodi s latinskog na hrvatski i mađarski Janusa Pannoniusa, s mađarskog na hrvatski Zrinskog. Hrvatska i mađarska moderna. Krleža u Hrvatskoj i u Mađarskoj u kontekstu prevođenja. Paralele i asimetrije između književnosti dviju naroda: prijevodi djela suvremenih mađarskih autora u Hrvatskoj i djela suvremenih hrvatskih autora u Mađarskoj. Prevođenja i uloga prevedenih djela u komparatistici i u imagologiji.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanja slušanje primijeniti terminologiju komparatistike usmeni ispit
predavanja slušanje prepoznati važnost uloge prevođenja u kulturi i u komparatistici usmeni ispit
predavanja, radionice slušanje, rasprava prepoznati prevođenje kao nužan posrednik između književnosti i kultura usmeni ispit, praćenje rada studenata
radionice  rasprava, usmeno izlaganje s kritičkom rezervom analizirati prijevode i imagološke stavove referat

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Referat, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 0,7 0%
Referat 1 25%
Usmeni ispit 1,3 75%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena proizlazi iz sljedećih elemenata:

Referat:: 25%

Usmeni ispit: 75%

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti na dvopredmetnom studiju ostvaruju pravo na potpis i pravo izlaska na završni usmeni ispit ako ispune dva uvjeta: (1) tijekom nastave pripremili su i usmeno prezentirali referat i (2) bili su nazočni na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Szegedy-Maszák Mihály: Megértés, fordítás, kánon. Kalligram, Pozsony, 2008.
 2. Fried István: Bevezetés az összehasonlító irodalomtudományba. Lucidus, Budapest, 2012.
 3. Medve A. Zoltán: Kontextusok és annotációk. Kijárat, Budapest, 2009.
 4. Miroslav Beker: Uvod u komparativnu književnost. Školska knjiga, Zagreb, 1995.

Dopunska literatura:

 1. Józan Ildikó-Jeney Éva (szerk.): Túl minden határon. A magyar irodalom külföldön. Balassi, Budapest, 2008.
 2. Jeney Éva (szerk.): Szó és betű szerint a világ. Balassi, Budapest, 2010.
 3. D, Dukić-Z. Blažević-L. Plejić Poje (prired.):: Kako vidimo strane zemlje. Uvod u imagologiju. Sredja Europa, Zagreb, 2009.
 4. Ivo Hergešić: Poredbena književnost. Ex libris, Zagreb, 2005.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unapređivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: