Uvod u kliničku psihologiju

 

Naziv kolegija:
Uvod u kliničku psihologiju
Šifra ISVU:
59644
Šifra MOZVAG:
PS306
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Položen ispit iz kolegija Psihopatologija
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
3.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Marčinko, Ivana
30
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Studenti će upoznati područje kliničke psihologije kao specifične discipline i osnovna područja rada kliničkog psihologa. Razumjet će probleme i kriterije definiranja normalnog i abnormalnog ponašanja i doživljavanja. Upoznat će osnovne paradigme u kliničkoj psihologiji, njihove opravdanosti i nedostatke i suvremena stremljenja k  njihovoj integraciji. Upoznat će osnovne metode kliničke procjene.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • opisati osnovna područja kliničke psihologije
  • usporediti osnovne paradigme u objašnjavanju i razumijevanju duševnih poremećaja
  • objasniti specifičnosti istraživanja na području kliničke psihologije
  • usporediti relativni doprinos  osnovnih izvora podataka u psihodijagnostičkoj procjeni

Sadržaj predmeta:

Definicija kliničke psihologije i njezin odnos sa srodnim disciplinama kroz sličnosti i različitosti. Povijest razvoja kliničke psihologije. Modeli normalnog i abnormalnog doživljavanja i ponašanja. Kriteriji normalnosti kroz povijest sve do danas. Današnje paradigme u kliničkoj psihologiji. Biološka paradigma. Psihoanalitička paradigma. Paradigma učenja. Kognitivna paradigma. Kritički osvrt na posljedice prihvaćanja  samo jedne od paradigmi. Dijateza-stres - prijedlog nove paradime. Osnovne metode kliničke procjene. Područja rada kliničkog psihologa.  Posebnosti istraživačkih metoda u proučavanju abnormalnog doživljavanja i ponašanja .

Vrste izvođenja nastave:

predavanja

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, rasprava slušanje izlaganja, sudjelovanje u raspravi, istraživanje literature opisati osnovna područja kliničke psihologije aktivnost na nastavi, pismeni ispit
predavanje, rasprava slušanje izlaganja, sudjelovanje u raspravi, istraživanje literature usporediti osnovne paradigme u objašnjavanju i razumijevanju duševnih poremećaja aktivnost na nastavi, pismeni ispit
predavanje, rasprava slušanje izlaganja, sudjelovanje u raspravi, istraživanje literature objasniti specifičnosti istraživanja na području kliničke psihologije aktivnost na nastavi, pismeni ispit
predavanje, rasprava slušanje izlaganja, sudjelovanje u raspravi, istraživanje literature usporediti relativni doprinos  osnovnih izvora podataka u psihodijagnostičkoj procjeni aktivnost na nastavi, pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 1,5 100%
Pohađanje nastave 1,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u završni pismeni ispit s  100% udjela.

Primjer izračunavanja ocjene:

Student je ostvario ocjenu 4 iz završnog ispita. Konačna ocjena se izračunava prema formuli:

ispit x 1,0

U našem bi primjeru taj izračun izgledao ovako:

4X1,0=4

 Konačna ocjena u ovom slučaju bila bi vrlo dobar (4)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i polaganje ispita u slučaju ispunjavanja jednog preduvjeta: (1) mora pohađati 70% nastave.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Nietzel , M.T., Bernstein D.A., Milich A (2001.). Uvod u kliničku psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap.
  2. Davison GC, Neale JM. (1999.) Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja. Odabrana poglavlja. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Dopunska literatura:

  1. Biro, M., Butollo, W. (ur.) (2003.) Klinička psihologija, Novi Sad: Katedra za kliničku psihologiju, Ludwig Maximilians Universität i Futura publikacije.
  2. Halgin R. P. i Krauss Whitbourne S. (2005). Abnormal psychology, Clinical perspectives on psychological disorders. NY: McGraw-Hill.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: