Grupe i socijalna interakcija

 

Naziv kolegija:
Grupe i socijalna interakcija
Šifra ISVU:
59642
Šifra MOZVAG:
PS116
ECTS:
6
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Položen ispiti: Metodologija eksperimentalne psihologije, Uvod u psihologijsku statistiku, Inferencijalna statistika i Temelji socijalne psihologije
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
3.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Ručević, Silvija
30
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Studenti će ovladati temeljnim znanjem o uzrocima i posljedicama procesa koji se odvijaju između ljudi. Razumjet će faktore koji utječu na ponašanje u grupi i procese koji se odvijaju u grupi.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • objasniti što je grupa, grupna kohezija i grupne norme
 • usporediti osnovne odrednice konformizma, popuštanja i pokoravanja
 • vrednovati različite teorije agresivnog ponašanja
 • vrednovati faktore koji sudjeluju u nastanku sukoba među grupama
 • objasniti prosocijalno ponašanja, altruizam i empatiju
 • vrednovati različite teorije prosocijalnog ponašanja
 • usporediti situacijske i osobne odrednice prosocijalnog ponašanja te teorije vodstva
 • zastupati primjenu etičkih standarda u istraživanjima u području socijalne psihologije

Sadržaj predmeta:

Agresivno ponašanje, teorijska objašnjenja i socijalni utjecaji. Okolnosti koje povećavaju vjerojatnost agresije. Upravljanje agresivnim ponašanjem. Nasilje u obitelji. Mediji, pornografija i nasilje. Prosocijalno ponašanje i altruizam: glavni teorijski pristupi i modeli. Situacijski prediktori pružanja pomoći. Atraktivnost i socijalna interakcija. Bliski odnosi: prijateljstvo i ljubavne veze. Suradnja i natjecanje. Formiranje grupe i njena struktura. Unutargrupna dinamika. Grupna kohezija i norme. Utjecaj grupe na ponašanje pojedinca. Socijalna facilitacija i  inhibicija. Socijalni pritisak i konformizam; grupna zasljepljenost. Grupni uradak i postignuće, socijalno zabušavanje. Odlučivanje u grupama. Poslušnost i pokoravanje. Difuzija odgovornosti. Autoritet i vodstvo.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, usmeno izlaganje slušanje izlagana, analiza literature, rasprava, izrada zajedničkog zadatka, simulacije, prezentacija naučenog objasniti što je grupa, grupna kohezija i grupne norme aktivnost studenata na nastavi, kolokviji, seminar, praktični zadatak, esej, usmeni ispit
predavanje, usmeno izlaganje, analiza i evaluacija primjera, samostalni istraživački zadaci, analiza video-materijala slušanje izlagana, analiza literature, rasprava, izrada zajedničkog zadatka, simulacije, prezentacija naučenog usporediti osnovne odrednice konformizma, popuštanja i pokoravanja aktivnost studenata na nastavi, kolokviji, seminar, praktični zadatak, esej, usmeni ispit
predavanje, usmeno izlaganje, analiza i evaluacija primjera, samostalni istraživački zadaci, analiza video-materijala slušanje izlagana, analiza literature, rasprava, izrada zajedničkog zadatka, simulacije, prezentacija naučenog vrednovati različite teorije agresivnog ponašanja aktivnost studenata na nastavi, kolokviji, seminar, praktični zadatak, esej, usmeni ispit
predavanje, usmeno izlaganje, analiza i evaluacija primjera, samostalni istraživački zadaci, analiza video-materijala slušanje izlagana, analiza literature, rasprava, izrada zajedničkog zadatka, simulacije, prezentacija naučenog vrednovati faktore koji sudjeluju u nastanku sukoba među grupama aktivnost studenata na nastavi, kolokviji, seminar, praktični zadatak, esej, usmeni ispit
predavanje, usmeno izlaganje, analiza i evaluacija primjera, samostalni istraživački zadaci, analiza video-materijala slušanje izlagana, analiza literature, rasprava, izrada zajedničkog zadatka, simulacije, prezentacija naučenog objasniti prosocijalno ponašanja, altruizam i empatiju aktivnost studenata na nastavi, kolokviji, seminar, praktični zadatak, esej, usmeni ispit
predavanje, usmeno izlaganje, analiza i evaluacija primjera, samostalni istraživački zadaci, analiza video-materijala slušanje izlagana, analiza literature, rasprava, izrada zajedničkog zadatka, simulacije, prezentacija naučenog vrednovati različite teorije prosocijalnog ponašanja aktivnost studenata na nastavi, kolokviji, seminar, praktični zadatak, esej, usmeni ispit
predavanje, usmeno izlaganje, analiza i evaluacija primjera, samostalni istraživački zadaci, analiza video-materijala slušanje izlagana, analiza literature, rasprava, izrada zajedničkog zadatka, simulacije, prezentacija naučenog usporediti situacijske i osobne odrednice prosocijalnog ponašanja te teorije vodstva aktivnost studenata na nastavi, kolokviji, seminar, praktični zadatak, esej, usmeni ispit
predavanje, usmeno izlaganje, analiza i evaluacija primjera, samostalni istraživački zadaci, analiza video-materijala slušanje izlagana, analiza literature, rasprava, izrada zajedničkog zadatka, simulacije, prezentacija naučenog zastupati primjenu etičkih standarda u istraživanjima u području socijalne psihologije aktivnost studenata na nastavi, praktični zadatak

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Kontinuirano praćenje, Pismeni/usmeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 2,2 60%
Kontinuirano praćenje 0,25 0%
Pismeni/usmeni ispit 1,1 25%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Seminarski rad 0,95 15%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente na kolegiju Grupe i socijalna interakcija uzimaju se u obzir kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (provjere u obliku dva kolokvija) sa 60% udjela u konačnoj ocjeni, seminarski rad i izlaganje s 15% udjela u konačnoj ocjeni te završni ispit s 25% udjela u konačnoj ocjeni.

 

Aktivni studenti mogu ostvariti dodatnih 4% na ukupni postotak ostvaren na preostalim elementima praćenja i ispitivanja. Kontinuirano praćenje (aktivnost na nastavi, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) nije dio ukupne ocjene već dodatak na ukupni postotak! Dodatak od 4% za aktivnost ostvaruju svi studenti koji su tijekom nastave bili aktivni na najmanje 50% svih održanih sati. Aktivnost studenata se bilježi svaki nastavni sat.

Primjer izračunavanja ocjene:

 • Konačna vrijednost ocjene izračunava se prema formuli: 0.3 x 1. kolokvij + 0.3 x 2. kolokvij + 0,15 x seminarski rad i izlaganje + 0.25 završni ispit + 4% za aktivnost
 • Skala ocjenjivanja je sljedeća: 61% - 70,9%  = dovoljan (2), 71% - 80,9%  = dobar (3), 81% - 90,9%   = vrlo dobar (4), 91% - 100% = izvrstan (5).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% nastavnih sati. Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada prema razrađenom načinu vrednovanja i ocjenjivanja za svaki element, a s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni. Studenti su za prolaznu konačnu ocjenu obvezni iz svakog pojedinog elemenata praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje ostvariti minimalno 61%.

 

Dodatne informacije

Kolokviji

 • Studenti s obavezni pristupiti kolokvijima u dogovoreno vrijeme. Ukoliko student ne pristupi jednom ili dvama kolokvijima ili ne ostvari minimalno 61% ima priliku za popravni kolokvij u terminima ispitnih rokova, nakon odslušanog kolegija.
 • Popravni kolokvij je kolokvij iz cijelog gradiva.
 • Popravni ispit ne služi za popravljanje ocjene iz kolegija i na njega se ne može izaći kako bi se sakupili dodatni bodovi i povećala ocjena iz kolegija.
 • Prepisivanje tijekom ispita kažnjava se oduzimanjem ispita i za taj ispit student dobiva ocjenu 0%.

Nastavnik će ocijeniti ispit/kolokvij studenta ocjenom nedovoljan (1) i kada student:

 • napusti prostoriju u kojoj se održava pisani dio ispita ili odustane od već započetog usmenog ispita
 • radi nedoličnog ponašanja, ometanja drugih studenata ili uporabe nedopuštenih pomagala bude udaljen s ispita (Prema Pravilniku o studiranju)

Završni ispit

 • Preduvjeta za izlazak na završni PISMENI ispit (esej) NEMA
 • Preduvjet za izlazak na završni USMENI ispit je da je student iz svakog pojedinog elemenata praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje ostvario minimalno 61%.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Aronson, E., Wilson, T.D. i Akert, R.M. (2005). Socijalna psihologija. Zagreb: Mate.
 2. Brown, R. (2006). Grupni procesi: Dinamika unutar i između grupa. Zagreb: Naklada Slap.
 3. Forsyth, R.D. (2010). Group dynamics (5th edition). Belmont, CA: Wadsworth/Cengage.
 4. Hewstone, M i Stroebe, W. (2001). Socijalna psihologija: europske perspektive. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 5. Pennington, D.C. (1997). Osnove socijalne psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap. 
 6. Zimbardo, P. (2009). Luciferov učinak. Zagreb: Tim Press.

Dopunska literatura:

 1. Ajduković, M. i Pavleković, G. (Ur.) (2000.). Nasilje nad ženom u obitelji. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć.
 2. Pećnik, N. (2003.). Međugeneracijski prijenos zlostavljanja djece. Jastrebarsko: "Naklada Slap".
 3. Članci iz tekuće periodike

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: