Suvremeni mađarski jezik 1

 

Naziv kolegija:
Suvremeni mađarski jezik 1
Šifra ISVU:
119364
Šifra MOZVAG:
MADI05
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Lehocki-Samardžić, Ana
0
0
0
Đelatović, Sonja
0
45
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija dopuniti i produbiti znanja stečena na jezičnim i jezikoslovnim kolegijima preddiplomskog studija mađarskog jezika i sadržajno obuhvatiti teme iz morfologije, morfonologije, semantike i frazeologije.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • analizirati tipove morfema u riječima
 • usporediti funkciju spojnika s ostalim afiksima
 • primijeniti semantičku i frazeološku analizu teksta kontrastivnom metodom
 • usporediti fraze, izraze i poslovice u mađarskom i hrvatskom jeziku

Sadržaj predmeta:

Vježba tipova morfema u mađarskom jeziku. (Leksički i gramatički morfemi. Slobodni, poluslobodni i vezani morfemi.) Vježba slaganja morfema na konkretnim primjerima. Vježbe vezane za tipologiju gramatičkih morfema u mađarskom jeziku prema podjeli afikasa. (Derivacijski [képző] i infleksijski sufiksi [jel, rag]). Funkcija i položaj afikasa u riječima ovisno o njihovoj vrsti i vježba istih. Vježba iz morfolologije: određivanje spojnika i osnove riječi na primjerima. Pravopisna vježba morfonoloških promjena u riječima (koje se bilježe i koje se ne bilježe u pismu). Semantičke, morfološke i sintaktičke karakteristike pojedinih vrsta riječi na konkretnim primjerima. Vježba određene i neodređene konjugacije. Vježba sufikasa za način, vrijeme, lice i broj, te njihovu distribuciju u glagolskim oblicima (sintetički i analatički oblici). Pisanje alomorfa i nepravilnih oblika (pravopisna vježba). Mogućnosti izricanja pasivnog i medijalnog značenja na primjerima. Vježba usporedbe fraza, izraza i poslovica u mađarskom i hrvatskom jeziku.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, suradničko učenje, radionica, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, samostalna uporaba literature analizirati tipove morfema u riječima aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
suradničko učenje, radionica, seminarsko izlaganje suradnja, aktivno sudjelovanje, postavljanje i rješavanje problema usporediti funkciju spojnika s ostalim afiksima aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit, samostalno istraživanje
suradničko učenje, radionica, seminarsko izlaganje suradnja, aktivno sudjelovanje, postavljanje i rješavanje problema primijeniti semantičku i frazeološku analizu teksta kontrastivnom metodom aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit, samostalno istraživanje
predavanje, suradničko učenje, radionica, seminarsko izlaganje suradnja, aktivno sudjelovanje, postavljanje i rješavanje problema usporediti fraze, izraze i poslovice u mađarskom i hrvatskom jeziku aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,4 20%
Kontinuirana provjera znanja 0,5 40%
Pohađanje nastave 1,25 0%
Usmeni ispit 0,85 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz testova (40%), ocjene za zadatke na nastavi (20%) te završni usmeni ispit (40%).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na završni usmeni ispit ako je bio nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. É. Kiss Katalin, Kiefer Ferenc - Siptár Péter: Új magyar nyelvtan. Osiris, Budapest, 2003.
 2. Hadrovics László: Magyar frazeológia: történeti áttekintés. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995.
 3. Zsilka János: Szemantika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993.

Dopunska literatura:

 1. Hangay Zoltán: Magyar nyelvi gyakorlókönyv. Trezor Könyv- és Lapkiadó, Budapest, 2003.
 2. Keszler Borbála-Lengyel Klára: Kis magyar nyelvtan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.
 3. Kiefer Ferenc (urednik): Strukturális magyar nyelvtan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001.
 4. Kassai Ilona: Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.
 5. Pethő József: Alaktan és jelentés: az alakzatok stílus- és jelentésképző szerepe a szövegben. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2011.
 6. Virágné Horváth Erzsébet: Stilisztika a gyakorlatban: Szemantikai alakzatok. Kősösi Csoma Sándor Főiskola, Békéscsaba, 1996.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Ostale informacije: