Psihologija odrasle dobi i starenja

 

Naziv kolegija:
Psihologija odrasle dobi i starenja
Šifra ISVU:
75407
Šifra MOZVAG:
PS303
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Položen ispit: Uvod u razvojnu psihologiju, Psihologija djetinjstva i Psihologija adolescencije.
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
3.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Babić Čikeš, Ana
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predmeta upoznavanje s razvojnim promjenama u razdoblju mlađe i srednje odrasle dobi i starosti, te osposobljavanje studenata za rješavanje konkretnih profesionalnih zadataka u radu s tom populacijom.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • raspravljati o teorijama razvojnih promjena u razdoblju odrasle dobi i starosti
 • primijeniti psihologijske principe u rješavanju profesionalnih zadataka u radu s osobama odrasle i starije životne dobi
 • vrednovati znanstvenu literaturu iz područja psihologije odrasle dobi i starenja i vjerodostojnost istraživačkih rezultata
 • kreirati preventivne programe za očuvanje i unapređivanje zdravlja
 • reorganizirati stavove prema pojedinim životnim razdobljima (mlađe odrasle dobi, srednje odrasle dobi i starosti)
 • podržavati razvoj građanske svijesti o hospiciju, eutanaziji i skrbi za staračku populaciju
 • koristiti principe etičnog ponašanja u svakodnevnom radu s odraslom populacijom

Sadržaj predmeta:

Razvoj u odrasloj dobi i starenje. Istraživanja sa stanovišta  cjeloživotnog razvoja i biopsihosocijalna istraživanja starenja. Reriodizacija razvoja u odrasloj dobi (mlađa odrasla dob, srednje godine, starost). Psihološke teorije razvoja u odrasloj dobi. Kognitivni razvoj u odrasloj dobi. Moralni razvoj. Motivacija, učenje i pamćenje u odrasloj dobi. Razvoj ličnosti. Mentalni poremećaji i psihoterapija starijih osoba. Zbrinjavanje starih ljudi. Umiranje, smrt i žalovanje.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, grupna rasprava, suradničko učenje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava raspravljati o teorijama razvojnih promjena u razdoblju odrasle dobi i starosti kolokvij, pismeni ispit
predavanje, grupna rasprava, suradničko učenje, analiza primjera, prikaz slučaja, izlaganje zadataka slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, opažanje modela, postavljanje i rješavanje problema primijeniti psihologijske principe u rješavanju profesionalnih zadataka u radu s osobama odrasle i starije životne dobi kolokvij, pismeni ispit, izlaganje rješenja zadataka
predavanje, grupna rasprava, suradničko učenje, analiza primjera slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, sustavno opažanje vrednovati znanstvenu literaturu iz područja psihologije odrasle dobi i starenja i vjerodostojnost istraživačkih rezultata kolokvij, pismeni ispit
predavanje, grupna rasprava, suradničko učenje, analiza primjera slušanje izlaganja, postavljanje i rješavanje problema, sustavno opažanje kreirati preventivne programe za očuvanje i unapređivanje zdravlja kolokvij, pismeni ispit, izlaganje rješenja zadatka
predavanje, grupna rasprava, analiza primjera slušanje izlaganja, provedba praktičnog zadatka, sustavno opažanje, rasprava reorganizirati stavove prema pojedinim životnim razdobljima (mlađe odrasle dobi, srednje odrasle dobi i starosti) rasprava, izlaganje rješenja zadatka
predavanje, grupna rasprava, analiza primjera, suradničko učenje slušanje izlaganja, rasprava, analiza literature, sustavno opažanje podržavati razvoj građanske svijesti o hospiciju, eutanaziji i skrbi za staračku populaciju rasprava, izlaganje rješenja zadatka
predavanje, grupna rasprava, suradničko učenje, analiza primjera, prikaz slučaja, izlaganje zadataka slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, sustavno opažanje, opažanje modela koristiti principe etičnog ponašanja u svakodnevnom radu s odraslom populacijom rasprava, izlaganje rješenja zadatka

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 2,5 70%
Kontinuirano praćenje 1,8 30%
Pohađanje nastave 0,7 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente na kolegiju Psihologija odrasle dobi i starenja uzimaju se u obzir kontinuirano praćenje (pisanje i izlaganje seminarskog rada) s 30% udjela u konačnoj ocjeni te kontinuirano provjeravanje znanja (provjere u obliku tri kolokvija) s ukupno 70% udjela u konačnoj ocjeni

 

Primjer izračunavanja ocjene:

Skala ocjenjivanja:

61% - 70% = dovoljan (2)

71% - 80% = dobar (3)

81% - 90% = vrlo dobar (4)

91% - 100% = izvrstan (5)

 

Primjer izračunavanja ocjene:
 

Primjer oblikovanja konačne ocjene za studente na kolegiju Psihologija odrasle dobi i starenja:

1.kolokvij – vrlo dobar (4)

2.kolokvij – dobar (3)

3. kolokvij – vrlo dobar (4)

Seminarski rad – izvrstan (5)

Konačna vrijednost ocjene izračunava se prema formuli: ((4+3+4)/3) x 0.7 + 5 x 0.3 = (11/3) x 0.7 + 1.5 = 2.57 + 1.5 = 4.07 = vrlo dobar (4)

 

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% svih održanih nastavnih sati. Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada prema razrađenom načinu vrednovanja i ocjenjivanja za svaki element, a s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni. Studenti su za prolaznu konačnu ocjenu obvezni iz svakog pojedinog elemenata praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje ostvariti minimalno 61% (prolazna ocjena dovoljan).

Dodatne informacije:

 • Kolokviji su obvezni. Ukoliko student ne pristupi kolokviju, student iz tog kolokvija dobiva 0%, odnosno ocjenu nedovoljan (1). Nedolazak na kolokvij računa se kao izostanak.
 • Studenti koji nisu položili jedan ili oba kolokvija polažu ispit iz cijelog gradiva u terminima ispitnih rokova.
 • Kako bi student ostvario pravo na potpis iz kolegija mora sudjelovati na minimalno 70% nastave te ostvariti pozitivnu ocjenu iz dijela kontinuirano praćenje (aktivnost na nastavi, sudjelovanje u zadacima, praktična aktivnost).
 • Kako bi student ostvario pozitivnu ocjenu iz kolegija, osim uvjeta za ostvarivanje prava na potpis, mora položiti dva kolokvija ili ispit te završni ispit.
 • Prepisivanje tijekom kolokvija/ispita kažnjava se oduzimanjem istog i za taj kolokvij/ispit student dobiva ocjenu nedovoljan (1). U tom slučaju student izlazi na ispit u terminima ispitnih rokova, nakon odslušanog kolegija.

Završni ispit:

 • Preduvjet za izlazak na završni ispit je da je student iz svakog pojedinog elemenata praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje (dva kolokvija i zadaci i praktična aktivnost) ostvario minimalno 61% (prolazna ocjena dovoljan). 

Usmeni ispit:

 • Ukoliko student nije zadovoljan svojom ocjenom na kolokvijima i završnom ispitu (ocjene su prolazne) pristupa usmenom ispitu tijekom redovitih ispitnih rokova. Na usmenom ispitu polaže se cjelokupno gradivo, a ne samo dio čijom ocjenom student nije zadovoljan

 

 

Obavezna literatura:

 1. Berk, L. (2005.). Psihologija cjeloživotnog razvoja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 2. Despot Lučanin, J. (2022). Psihologija starenja – Izazovi i prilagodba. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 3. Lacković-Grgin, K., Ćubela Adorić, V. (2006). Odabrane teme iz psihologije odraslih. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Dopunska literatura:

 1. Schaie, K. W. i Willis, S. L. (2001.). Psihologija odrasle dobi i starenja. Jastrebarsko: Naklada Slap.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: