Komunikacija pomoću Interneta

 

Naziv kolegija:
Komunikacija pomoću Interneta
Šifra ISVU:
119363
Šifra MOZVAG:
MADI15
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Erl Šafar, Marija
15
0
0
Lubina, Tihana
0
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznavanje studenata s idejom komunikacije svih sa svima bez ograničenja, te najkvalitetnijim mogućnostima komuniciranja uz pomoć Interneta.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • odrediti komunikacijski kanal
  • objasniti komunikacijski kanal
  • objasniti pojam mreže i interneta
  • razviti svoju stručnu komunikaciju pomoću interneta
  • primijeniti svoju stručnu komunikaciju pomoću interneta u stručnom i znanstvenom istraživanju
  • osobno komunicirati pomoću interneta u stručnom i znanstvenom istraživanju

Sadržaj predmeta:

Kratka povijest komunikacije, komunikacija i komunikacijski kanal, vrijednost informacija u komunikacijskom kanalu, prijenos informacija.

Osobne komunikacije, grupna komunikacija, javna komunikacija, masovna komunikacija.

Elektronička razmjena podataka, semantika i sintaksa podataka, jezik i kodovi, razmjena informacija umreženim računalima.

Osnovna ideja Interneta, razne mogućnosti komunikacija Internetom, e-mail i web stranice,  društvene mreže, potreba za skrivenim informacijama.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, rasprava odrediti komunikacijski kanal aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
predavanje slušanje izlaganja, rasprava objasniti komunikacijski kanal aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
predavanje, grupna rasprava slušanje izlaganja, rasprava objasniti pojam mreže i interneta aktivnost studenata u nastavi
suradničko učenje, radionica suradnja aktivno sudjelovanje razviti svoju stručnu komunikaciju pomoću interneta aktivnost studenata u nastavi
suradničko učenje, radionica suradnja aktivno sudjelovanje primijeniti svoju stručnu komunikaciju pomoću interneta u stručnom i znanstvenom istraživanju aktivnost studenata u nastavi
suradničko učenje, radionica usmeno izlaganje, razgovor osobno komunicirati pomoću interneta u stručnom i znanstvenom istraživanju pisano izvješće

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 1 60%
Kontinuirana provjera znanja 1,3 40%
Pohađanje nastave 0,7 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Ocjenjivanje samostalno izrađenih zadataka tijekom vježbi, praktični zadatak, izrada seminarskog rada, pismeni ispit, usmeni ispit  po potrebi.

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 61 bod tj. 61% ocjene.

U oblikovanju konačne ocjene uzima se u obzir aktivnost na nastavi (60 bodova) i pisani ispit (40 bodova).

Skala ocjenjivanja je sljedeća:

 61% - 69,9% = dovoljan (2),

71% - 79,9% = dobar (3),

81% - 89,9% = vrlo dobar (4),

91% - 100% = odličan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Izrada zadataka, komunikacija pomoću računala, učenje na daljinu uz pomoć Moodle-a

 

 

Obavezna literatura:

  1. A.S. Tanenbaum: Computer Networks. Fourth Edition, Prentice-Hall PTR, Upper Saddle River, N.J., 2003.
  2. Čerepinko, D.: Komunikologija. Kratki pregled najvažnijih teorija, pojmova i principa. Veleučilište u Varaždinu, Varaždin, 2012.

Dopunska literatura:

  1. W. Stallings: Data and Computer Communications, MacMillan Publishing, New York, 2002.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unapređivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: