Temelji socijalne psihologije

 

Naziv kolegija:
Temelji socijalne psihologije
Šifra ISVU:
46364
Šifra MOZVAG:
PS115
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Položen ispiti: Metodologija eksperimentalne psihologije, Uvod u psihologijsku statistiku, Inferencijalna statistika.
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Šincek, Daniela
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Studenti će ovladati temeljnim znanjem o stavovima i socijalnoj percepciji i kogniciji, neophodnim za razumijevanje društvenog ponašanja pojedinaca i grupa.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • usporediti socijalnu psihologiju sa srodnim disciplinama
  • opisati razvoj socijalne psihologije i ključna područja istraživanja
  • izabrati adekvatne metode istraživanja specifične za socijalnu psihologiju
  • kritički analizirati osnovne znanstvene spoznaje o socijalnom razvoju i socijalnoj motivaciji
  • usporediti definicije stavova, način njihova nastanka i mjerenja, teorije mijenjanja stavova

Sadržaj predmeta:

Socijalna psihologija u odnosu na srodne discipline. Razvoj socijalne psihologije i ključna područja istraživanja. Metodologija socijalno psiholoških istraživanja. Pojam o sebi. Izvori samospoznaje. Socijalna komparacija. Svijest o sebi. Samopoštovanje. Samopredstavljanje. Socijalna percepcija. Neverbalno ponašanje. Stvaranje dojmova o drugim ljudima. Implicitne teorije ličnosti. Zaključivanje o uzrocima ponašanja. Stavovi – definicija, način formiranja, struktura i tehnike za njihovo mjerenje. Teorije konzistencije - teorija ravnoteže, teorija kongruentnosti, teorija kognitivne disonance i teorija afektivno-kognitivne konzistencije. Persuazija i otpornost prema mijenjanju stavova. Teorija psihološke reaktivnosti. Uzajamno djelovanje stavova i ponašanja.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanja, seminarsko izlaganje, analiza radova slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava usporediti socijalnu psihologiju sa srodnim disciplinama kvizovi, seminari, kolokviji, pismeni i usmeni ispit
predavanja, seminarsko izlaganje, analiza radova slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava opisati razvoj socijalne psihologije i ključna područja istraživanja kvizovi, seminari, kolokviji, pismeni i usmeni ispit
predavanja, seminarsko izlaganje, analiza radova slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava izabrati adekvatne metode istraživanja specifične za socijalnu psihologiju kvizovi, seminari, kolokviji, pismeni i usmeni ispit
predavanja, seminarsko izlaganje, analiza radova slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava kritički analizirati osnovne znanstvene spoznaje o socijalnom razvoju i socijalnoj motivaciji kvizovi, seminari, kolokviji, pismeni i usmeni ispit
predavanja, seminarsko izlaganje, analiza radova slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava usporediti definicije stavova, način njihova nastanka i mjerenja, teorije mijenjanja stavova kvizovi, seminari, kolokviji, pismeni i usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Kvizovi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,75 40%
Kvizovi 0,25 10%
Pismeni ispit 0,5 20%
Pohađanje nastave 1 0%
Seminarski rad 1 20%
Usmeni ispit 0,5 10%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 140 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 70 ocjenskih bodova ili 50% ocjene.

Po elementima vrednovanja to znači da student može ostvariti sljedeći maksimalan broj ocjenskih bodova: kvizovi: 14 ocjenskih bodova, seminar: 28 ocjenskih bodova, kontinuirano provjeravanje znanja - kolokviji: 56 ocjenska boda (28 ocjenskih bodova po kolokviju), završni ispit pismeni 28 ocjenskih bodova i završni ispit usmeni 14.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 70,00-90,99 ocjenskih bodova (50%-64,99%) = dovoljan (2), 91,00-111,99 ocjenskih bodova (65%-79,99%) = dobar (3), 112,00-125,99 ocjenskih bodova (80%-89,99%) = vrlo dobar (4), 126-140 ocjenskih bodova (90%-100%) = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Pristupanje kolokvijima je obavezno. Ispravci kolokvija se održavaju u ispitnim rokovima. Položeni kolokviji su uvjet za izlazak na pismeni ispit. Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na pismeni i usmeni ispit ako je bio nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Aronson, E., Wilson, T. D. i Akert, R. M. (2005). Socijalna psihologija. Zagreb: MATE d.o.o.
  2. Hewstone, M. i Stroebe, W. (2002). Uvod u socijalnu psihologiju. Jastrebarsko: "Naklada Slap".
  3. Pennington, D. C.(1997). Osnove socijalne psihologije. Jastrebarsko: "Naklada Slap".

Dopunska literatura:

  1. Deaux, K., Dane, F. C. i Wrightsman, L. S. (1993.). Social Psychology in the 90's. Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California
  2. Radovi iz tekuće znanstvene i stručne periodike.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: