Psihologija adolescencije

 

Naziv kolegija:
Psihologija adolescencije
Šifra ISVU:
46362
Šifra MOZVAG:
PS207
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Položen ispit iz Uvoda u razvojnu psihologiju i Psihologiju djetinjstva.
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Babić Čikeš, Ana
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predmeta upoznavanje s teorijskim i praktičnim spoznajama psihičkog razvoja u razdoblju adolescencije. Osposobljava studente za razumijevanje multidimenzionalnosti razvoja adolescenta, te poznavanje optimalnih uvjeta razvoja tijekom adolescencije.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • raspravljati o glavnim teorijama adolescencije
 • razlučiti pojedine aspekte multidimenzionalnosti razvoja adolescenata
 • vrednovati uvjete razvoja tijekom adolescencije
 • upotrijebiti psihologijske principe u rješavanju praktičnih problema adolescenata
 • izabrati odgovarajuće metode i tehnike praktičnog rada s adolescentima
 • vrednovati znanstvenu literaturu iz područja psihologije adolescencije i vjerodostojnost istraživačkih rezultata
 • upotrijebiti prikladne istraživačke metode specifične za područje psihologije adolescencije
 • koristiti principe etičnog ponašanja u radu s adolescentima

Sadržaj predmeta:

Teorijske postavke i različita određenja razdoblja puberteta i adolescencije. Tjelesni razvoj. Motorički razvoj. Emocionalni i socijalni razvoj. Odnosi s vršnjacima. Moralni razvoj. Kognitivni razvoj. Identitet adolescenta. Psihički i socijalni poremećaji (adolescentna kriza, teškoće prilagođavanja i poremećaji ponašanja, neuroze i psihoze u adolescentnom razdoblju, ovisnosti i prevencija ovisnosti). Adolescent i obitelj. Adolescencija i izbor zanimanja.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, grupna rasprava, suradničko učenje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, sustavno opažanje raspravljati o glavnim teorijama adolescencije kolokvij, pismeni ispit
predavanje, grupna rasprava, suradničko učenje, analiza primjera, izlaganje zadataka slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, sustavno opažanje razlučiti pojedine aspekte multidimenzionalnosti razvoja adolescenata kolokvij, pismeni ispit, izlaganje rješenja zadataka
predavanje, grupna rasprava, suradničko učenje, analiza primjera, izlaganje zadataka slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, sustavno opažanje vrednovati uvjete razvoja tijekom adolescencije kolokvij, pismeni ispit, izlaganje rješenja zadataka
predavanje, grupna rasprava, suradničko učenje, analiza primjera, prikaz slučaja, izlaganje zadataka slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, sustavno opažanje, opažanje modela upotrijebiti psihologijske principe u rješavanju praktičnih problema adolescenata kolokvij, pismeni ispit, izlaganje rješenja zadataka
predavanje, grupna rasprava, suradničko učenje, analiza primjera, prikaz slučaja, izlaganje zadataka slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, sustavno opažanje, opažanje modela izabrati odgovarajuće metode i tehnike praktičnog rada s adolescentima kolokvij, pismeni ispit, izlaganje rješenja zadataka
predavanje, grupna rasprava, suradničko učenje, analiza primjer slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, sustavno opažanje vrednovati znanstvenu literaturu iz područja psihologije adolescencije i vjerodostojnost istraživačkih rezultata kolokvij, pismeni ispit
predavanje, grupna rasprava, suradničko učenje, analiza primjera slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, sustavno opažanje upotrijebiti prikladne istraživačke metode specifične za područje psihologije adolescencije kolokvij, pismeni ispit
predavanje, grupna rasprava, suradničko učenje, analiza primjera, prikaz slučaja, izlaganje zadataka slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, sustavno opažanje, opažanje modela koristiti principe etičnog ponašanja u radu s adolescentima rasprava, izlaganje rješenja zadataka

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,8 80%
Kontinuirano praćenje 0,5 20%
Pohađanje nastave 0,7 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente na kolegiju Psihologija adolescencije uzimaju se u obzir kontinuirano praćenje (aktivnost na nastavi, sudjelovanje u zadacima, izlaganje) s 20% udjela u konačnoj ocjeni te kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (provjere u obliku dva kolokvija) s ukupno 80% udjela u konačnoj ocjeni.

Skala ocjenjivanja:

61% - 70% = dovoljan (2)

71% - 80% = dobar (3)

81% - 90% = vrlo dobar (4)

91% - 100% = izvrstan (5)

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene za studente na kolegiju Psihologija adolescencije:

1.kolokvij – vrlo dobar (4)

2.kolokvij – dobar (3)

Zadaci – izvrstan (5)

Konačna vrijednost ocjene izračunava se prema formuli: 0.4 x 4 + 0.4 x 3 + 0.2 x 5 = 1.6 + 1.2 + 1.0 = 3.8 = vrlo dobar (4)

 

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% svih održanih nastavnih sati. Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada prema razrađenom načinu vrednovanja i ocjenjivanja za svaki element, a s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni. Studenti su za prolaznu konačnu ocjenu obvezni iz svakog pojedinog elemenata praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje ostvariti minimalno 61% (prolazna ocjena dovoljan).

Dodatne informacije:

 • Kolokviji su obvezni. Ukoliko student ne pristupi kolokviju, student iz tog kolokvija dobiva 0%, odnosno ocjenu nedovoljan (1). Nedolazak na kolokvij računa se kao izostanak.
 • Studenti koji nisu položili jedan ili oba kolokvija polažu ispit iz cijelog gradiva u terminima ispitnih rokova.
 • Kako bi student ostvario pravo na potpis iz kolegija mora sudjelovati na minimalno 70% nastave te ostvariti pozitivnu ocjenu iz dijela kontinuirano praćenje (aktivnost na nastavi, sudjelovanje u zadacima, izlaganje).
 • Kako bi student ostvario pozitivnu ocjenu iz kolegija, osim uvjeta za ostvarivanje prava na potpis, mora položiti dva kolokvija ili ispit te završni ispit.
 • Prepisivanje tijekom kolokvija/ispita kažnjava se oduzimanjem istog i za taj kolokvij/ispit student dobiva ocjenu nedovoljan (1). U tom slučaju student izlazi na ispit u terminima ispitnih rokova, nakon odslušanog kolegija.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Berk, L. (2005.). Psihologija cjeloživotnog razvoja. Jastrebarsko: "Naklada Slap".
 2. Lacković – Grgin, K. (2006). Psihologija adolescencije. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Dopunska literatura:

 1. Lacković – Grgin, K. (1999). Samopoimanje mladih. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 2. Vulić – Prtorić, A. (2004). Depresivnost u djece i adolescenata. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 3. Wenar, C. (2003). Razvojna psihopatologija i psihijatrija: od dojenačke dobi do adolescencije. Jastrebarsko: Naklada Slap.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: