Psihologija djetinjstva

 

Naziv kolegija:
Psihologija djetinjstva
Šifra ISVU:
46361
Šifra MOZVAG:
PS206
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Položen Uvod u razvojnu psihologiju
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Pavela Banai, Irena
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Poznavanje promjena u ponašanju i psihičkim procesima koje događaju od začeća do puberteta , te uzroka tih razvojnih promjena.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • objasniti specifičnosti istraživanja razvoja u djetinjstvu
  • uspoređivati temeljna obilježja tjelesnog, perceptivnog, motoričkog, kognitivnog, moralnog, emocionalnog i socijalnog razvoja od začeća do kraja djetinjstva.
  • razlikovati tipičan razvoj od odstupanja i teškoća dječjem u razvoju
  • primijeniti spoznaje o normativnom razvoju u razumijevanju specifičnosti dječjeg individualnog funkcioniranja
  • primijeniti stečene spoznaje u razumijevanju praktičnih problema
  • iskazivati samostalnost, kolegijalnost i odgovornost prema sadržaju kolegija i obvezama

Sadržaj predmeta:

Povijest dječje psihologije. Prenatalni razvoj. Rođenje. Tjelesni, motorički, perceptivni, kognitivni, govorni, moralni, emocionalni i socijalni razvoj od početka života do puberteta. Optimalni uvjeti razvoja. Temelji razvojne psihopatologije. Djetinjstvo kao kulturno povijesna kategorija. Dijete i kultura. 

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, usmeno izlaganje, radionica, analiza literature i znanstveno-stručnih radova slušanje izlaganja, rasprava, aktivno sudjelovanje, sustavno opažanje, učenje po modelu, samostalna uporaba literature, čitanje i analiza izvora literature, razgovor u skupinama, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje objasniti specifičnosti istraživanja razvoja u djetinjstvu aktivnost studenata na nastavi, kolokviji, refleksivni osvrt, završni ispit
predavanje, usmeno izlaganje, radionica, rješavanje samostalnih i grupnih zadataka, analiza literature i –znanstveno-stručnih radova, demonstracija vježbe slušanje izlaganja, rasprava, aktivno sudjelovanje, sustavno opažanje, učenje po modelu, postavljanje i rješavanje problema i zadataka, samostalna uporaba literature, čitanje i analiza izvora literature, grupna diskusija, suradnja, provođenje i izlaganje zadanih zadataka i vježbi, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje uspoređivati temeljna obilježja tjelesnog, perceptivnog, motoričkog, kognitivnog, moralnog, emocionalnog i socijalnog razvoja od začeća do kraja djetinjstva. aktivnost studenata na nastavi, seminarski rad, kolokviji, refleksivni osvrt, završni ispit
predavanje, usmeno izlaganje, radionica, rješavanje grupnih zadataka, analiza literature i znanstveno-stručnih radova, demonstracija vježbe slušanje izlaganja, rasprava, aktivno sudjelovanje, sustavno opažanje, učenje po modelu, postavljanje i rješavanje problema, samostalna uporaba literature, čitanje i analiza izvora literature, grupna diskusija, provođenje i izlaganje zadanih zadataka i vježbi, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje razlikovati tipičan razvoj od odstupanja i teškoća dječjem u razvoju aktivnost studenata na nastavi, kolokviji, refleksivni osvrt, završni ispit
predavanje, radionica, rješavanje samostalnih i grupnih zadataka, analiza literature i znanstveno-stručnih radova, demonstracija vježbe slušanje izlaganja, rasprava, aktivno sudjelovanje, sustavno opažanje, samostalna uporaba literature, čitanje i analiza izvora literature, grupna diskusija, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje primijeniti spoznaje o normativnom razvoju u razumijevanju specifičnosti dječjeg individualnog funkcioniranja aktivnost studenata na nastavi, kolokviji, refleksivni osvrt, završni ispit
predavanje, radionica, rješavanje samostalnih i grupnih zadataka, analiza literature i znanstveno-stručnih radova, demonstracija vježbe slušanje izlaganja, rasprava, aktivno sudjelovanje, sustavno opažanje, samostalna uporaba literature, čitanje i analiza izvora literature, grupna diskusija, postavljanje i rješavanje problema, provođenje i izlaganje zadanih zadataka i vježbi, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje primijeniti stečene spoznaje u razumijevanju praktičnih problema aktivnost studenata na nastavi, kolokviji,
refleksivni osvrt, završni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, radionica, rješavanje samostalnih i grupnih zadataka, analiza literature i znanstveno-stručnih radova, demonstracija vježbe suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, samostalna uporaba literature iskazivati samostalnost, kolegijalnost i odgovornost prema sadržaju kolegija i obvezama aktivnost studenata na nastavi, seminarski rad, kolokviji, refleksivni osvrt, završni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Završni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 10%
Kontinuirana provjera znanja 1,25 60%
Pohađanje nastave 0,5 0%
Seminarski rad 0,25 10%
Završni ispit 0,75 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Završna ocjena se oblikuje na način da prosječni rezultat oba kolokvija ili uspjeh na pismenom ispitu čini 80 %, a ocjena iz seminarskog rada 20% ocjene.

 

 

 

Primjer izračunavanja ocjene:

Obaveze i praćenje studenata

Kolokviji, Seminar, Pohađanje nastave

Izlazak na pismene kolokvije

Tijekom semestra će se održati dva kolokvija s različitim formama pitanja (T-N, nadopunjavanje, višestruki izbor, povezivanje, kraća esejska pitanja)

Uspjeh na kolokvijima izražava se u % na sljedeći način:

             0-59%       -   nedovoljan (1)

             60-69%     -   dovoljan (2)

             70-79%     -   dobar (3)

             80-89%     -   vrlo dobar (4)

             90-100%   -   izvrstan (5)

 

Kolokviji su obvezni. Ukoliko student ne pristupi kolokviju, student iz tog kolokvija dobiva 0%, odnosno ocjenu nedovoljan (1). Nedolazak na kolokvij računa se kao izostanak.

Studenti koji nisu položili jedan ili oba kolokvija polažu ispit iz cijelog gradiva u terminima ispitnih rokova.

Kako bi student ostvario pravo na potpis iz kolegija mora sudjelovati na minimalno 70% nastave te ostvariti pozitivnu ocjenu iz seminarskog rada.

Kako bi student ostvario pozitivnu ocjenu iz kolegija, osim uvjeta za ostvarivanje prava na potpis, mora položiti dva kolokvija ili završni pismeni ispit tijekom ispitnih rokova.

 

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati. Ukoliko student ima više neopravdanih izostanaka od dopuštenih 30 % neće dobiti potpis za uredno izvršenje svojih obveza i neće moći pristupiti ispitu.

Usmeni ispit

Student koji je zadovoljan svojom konačnom ocjenom ne mora izaći na usmeni ispit, a ocjena se određuje prema utvrđenim kriterijima.

Ukoliko student nije zadovoljan svojom (pozitivnom) ocjenom, pristupa usmenom ispitu tijekom redovitih ispitnih rokova. Na usmenom ispitu polaže se cjelokupno gradivo.

 

 

Obavezna literatura:

Berk, L.E. (2015). Dječja razvojna psihologija. Naklada Slap.

Dopunska literatura:

Vasta, R., Haith, M.M. i Miller, S.A. (2000). Dječja psihologija: moderna znanost. Naklada Slap.

Duran, M. (2003). Dijete i igra. Naklada Slap.

 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: