Engleski za humanističke i društvene znanosti 3

 

Naziv kolegija:
Engleski za humanističke i društvene znanosti 3
Šifra ISVU:
66769
Šifra MOZVAG:
IZIP17
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g., 3.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Varga, Mirna
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Nakon prvoga semestra studenti bi trebali:

 • s razumijevanjem čitati stručne tekstove na engleskom jeziku
 • pratiti video materijale i interpretirati viđeno
 • temeljne pojmove i termine na engleskom jeziku prevoditi na hrvatsk ijezik

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • prepoznati karakteristična rečenična vezna sredstva u stručnom tekstu
 • pravilno rabiti kolokacije karakteristične za akademski diskurs
 • prepoznati gramatičke strukture u stručnim tekstovima s posebnim osvrtom na pasiv i participne konstrukcije
 • pravilno rabiti gramatičke strukture u stručnim tekstovima s posebnim osvrtom na pasiv i participne konstrukcije
 • analizirati leksičku i gramatičku strukturu jednog znanstvenog članka na engleskom jeziku
 • odrediti ciljeve, metodologiju i rezultate znanstvenog istraživanja na temelju obrađenog znanstvenog članka na engleskom jeziku

Sadržaj predmeta:

Na vježbama tijekom drugoga semestra studenti će se vježbati korištenje rječnika i tezaurusa u polju informacijskih znanosti na engleskom jeziku. Na primjerima iz stručne periodike obrađivat će se pojedine stručne teme i o njima voditi rasprava. Upućivat će se u načine korištenja višeznačenjskih riječi u engleskom jeziku s obzirom na jezičnu praksu u struci.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje prepoznati karakteristična rečenična vezna sredstva u stručnom tekstu aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje pravilno rabiti kolokacije karakteristične za akademski diskurs aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje prepoznati gramatičke strukture u stručnim tekstovima s posebnim osvrtom na pasiv i participne konstrukcije aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje pravilno rabiti gramatičke strukture u stručnim tekstovima s posebnim osvrtom na pasiv i participne konstrukcije aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera i uvježbavanje analizirati leksičku i gramatičku strukturu jednog znanstvenog članka na engleskom jeziku aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij
analiza, grupna rasprava usmeno izlaganje, analiza radova odrediti ciljeve, metodologiju i rezultate znanstvenog istraživanja na temelju obrađenog znanstvenog članka na engleskom jeziku aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kolokvij, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kolokvij 0,65 50%
Kontinuirana provjera znanja 1,15 50%
Pismeni ispit 0,6 50%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Usmeni ispit 0 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Pohađanje vježaba (70% minimalno), položena 2 kolokvija ili položen pismeni ispit. Studenti koje ne polože jedan od kolokvija tijekom semestra izlaze na pismeni ispit u redovnim ispitnim rokovima.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati, položiti dva kolokvija tijekom semestra ili položiti završni ispit nakon završetka semestra. U slučaju izvođenja nastave na daljinu, studenti trebaju aktivno sudjelovati u nastavi uz uključivanje mikrofona i kamera kada se to zatraži.

Uvjet stjecanja prava na potpis uključuje 70% nazočnost na nastavi u virtualnoj ili stvarnoj učionici.

 

 

Obavezna literatura:

Nastavni materijali za kolegij Engleski jezik za humanističke i društvene znanosti 3

Dopunska literatura:

 

 1. Cox, K. & Hill, D (2004). EAP now!. Pearson/Longman.
 2. Eastwood, J. (2001). Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press.
 3. McCarthy, M. and O'Dell, F. (1994). English Vocabulary in Use (Advanced). Cambridge: CUP.
 4. Peterson K. (2013). Oxford Grammar for EAP. Oxford: Oxford University Press.
 5. Thomson, A. J. and Martinet, A.V. (1986). A Practical English Grammar. Oxford: Oxford University Press.
 6. Thomson, A. J. and Martinet, A.V. (1996). Advanced Exercises in Practical English. Grammar, Bd 1. Oxford: Oxford University Press.
 7. Thomson, A. J. and Martinet, A.V. (1998). Advanced Exercises in Practical English Grammar, Bd 2. Oxford: Oxford University Press.
 8. Vince, M. (2003). Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Baza podataka o prisustvovanju nastavi, pročitanoj literaturi i aktivnosti studenata; upitnici o primjerenosti sadržaja i organizacije vježaba.

Ostale informacije: