Mjerenje u psihologiji

 

Naziv kolegija:
Mjerenje u psihologiji
Šifra ISVU:
46358
Šifra MOZVAG:
PS204
ECTS:
6
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Položen ispit iz predmeta Uvod u psihologijsku statistiku i Inferencijalnu statistiku
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Ručević, Silvija
0
0
0
Vučković, Sandra
0
30
30

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati studente s osnovnim načinima i modelima: skaliranje osobina odgovora ispitanika, formiranje ukupnih rezultata mjerenja. Deskriptivni parametri i relacije linearnih kombinacija osnova su za složenije analize.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • opisati osobine skala mjerenja
 • opisati načine skaliranja podražaja i osobina ljudi
 • primijeniti osnovne matematičke operacije koje se koriste u formiranju ukupnog rezultata u psihologijskim mjernim instrumentima
 • odabrati primjeren način formiranja ukupnog rezultata u određenom mjernom instrumentu
 • odabrati najprikladnije za mjerenje pojedinih konstrukata
 • demonstrirati odgovornost prema obvezama na kolegiju

Sadržaj predmeta:

Uvod – povijesni pregled, mjerenje u znanosti, skaliranje podražaja i osobina ljudi, osobine skala mjerenja, modeli skaliranja podražaja, osnovne matematičke operacije i pojmovi, formiranje ukupnih rezultata, linearne transformacije rezultata, linearne kombinacije (aritmetičke sredine, varijance i korelacije elemenata linearne kombinacije).

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, zadatak čitanja i analiziranja primjera slušanje izlaganja, samostalna analiza literature opisati osobine skala mjerenja kolokviji, usmeni ispit
predavanje, zadatak čitanja i analiziranja primjera slušanje izlaganja, samostalna analiza literature opisati načine skaliranja podražaja i osobina ljudi kolokviji, usmeni ispit
predavanje, zadatak čitanja i analiziranja primjera slušanje izlaganja, samostalna analiza literature, simulacija primijeniti osnovne matematičke operacije koje se koriste u formiranju ukupnog rezultata u psihologijskim mjernim instrumentima kolokviji, usmeni ispit
predavanje, zadatak čitanja i analiziranja primjera, grupna rasprava slušanje izlaganja, samostalna analiza literature, simulacija, rasprava odabrati primjeren način formiranja ukupnog rezultata u određenom mjernom instrumentu kolokviji, praktični zadaci,  usmeni ispit
predavanje, zadatak čitanja i analiziranja primjera, samostalni praktični zadatak slušanje izlaganja, samostalna analiza literature, simulacija odabrati najprikladnije za mjerenje pojedinih konstrukata kolokviji, samostalni završni praktični zadatak, usmeni ispit
predavanje, zadatak čitanja i analiziranja primjera, samostalni praktični zadatak slušanje izlaganja, samostalna analiza literature, simmulacije demonstrirati odgovornost prema obvezama na kolegiju kolokviji, samostalni završni praktični zadatak, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Kontinuirano praćenje, Pismeni/usmeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 3,5 80%
Kontinuirano praćenje 0,5 0%
Pismeni/usmeni ispit 1 20%
Pohađanje nastave 1,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente na kolegiju Mjerenje u psihologiji uzimaju se u obzir kontinuirano provjeravanje znanja (provjere u obliku dva kolokvija) te završni ispit (pismeni/usmeni). Pri tome, kontinuirano provjeravanje znanja ima 80% udjela u konačnoj ocjeni (dva kolokvija, svaki s po 40% udjela u ukupnoj ocjeni) te završni ispit s 20% udjela u konačnoj ocjeni.

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene za studente na kolegiju Mjerenje u psihologiji:

Primjer oblikovanja konačne ocjene za studente na kolegiju Mjerenje u psihologiji:

Konačna vrijednost ocjene izračunava se prema formuli: 0.4 x 1. kolokvij + 0.4 x 2. kolokvij + 0.2 x završni ispit = ukupni postotak.

Skala ocjenjivanja je sljedeća: 61% - 70,9%  = dovoljan (2), 71% - 80,9%  = dobar (3), 81% - 90,9%   = vrlo dobar (4), 91% - 100% = izvrstan (5).
 

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obavezni pristupiti kolokvijima u dogovoreno vrijeme. Ukoliko student ne pristupi jednom ili dvama kolokvijima ili ne ostvari minimalno 61%, ima priliku za popravni kolokvij u terminima ispitnih rokova, nakon odslušanog kolegija. Popravni kolokvij je kolokvij iz cijelog gradiva. Popravni ispit ne služi za popravljanje ocjene iz kolegija i na njega se ne može izaći kako bi se skupili dodatni bodovi i povećala ocjena iz kolegija. Preduvjet za izlazak na ispit je da je student iz svakog pojedinog elemenata praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje ostvario minimalno 61%.

Studenti su obvezni pohađati 70% nastavnih sati. Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada prema razrađenom načinu vrednovanja i ocjenjivanja za svaki element, a s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Field, A. P. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd ed). London, England: Sage.
 2. Kaplan, R. M. & Saccuzzo, D. P. (2012). Psychological Testing: Principles, Applications, and Issues (8th ed.). Belmont: Jon-David Hague.
 3. Krković, A. (1978.). Elementi psihometrije. Sveučilište u Zagrebu: Filozofski fakultet.
 4. Krković, A., Momirović, K. i Petz. B. (1966.) Odabrana poglavlja iz psihometrije i neparametrijske statistike. Zagreb: Društvo psihologa Hrvatske i Republički zavod za zapošljavanje SRH.
 5. Schultz, K. S. & Whitney, D. J. (2005). Measurement Theory in Action: Case Studies and Exercises. Thousand Oaks: Sage

Dopunska literatura:

 1. Cronbach, L. J. & Meehl, P. E. (1955.). Construct Validity In Psychological Tests. Psychological Bulletin, 52, 281.-302.
 2. Cronbach, L. J. (1990.). Essential of Psychological Testing (5th ed.). New York: Harper & Row.
 3. Jackson, C. (2000.). Psihologijsko testiranje. Jastrebarsko: Naklada Slap

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: