Korpusna lingvistika za prevoditelje

 

Naziv kolegija:
Korpusna lingvistika za prevoditelje
Šifra ISVU:
50598
Šifra MOZVAG:
EL021
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - prevoditeljski smjer)
1.g., 2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Schmidt, Goran
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Studenti će biti osposobljeni upotrebljavati postojeće i načiniti vlastite korpuse za potrebe određenih prijevoda, pretraživati ih, tumačiti rezultate pretraga, te na osnovi njih izraditi vlastite pojmovnike za potrebe svojih prijevoda.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • pristupiti odabranim dostupnim korpusima
 • izraditi vlastiti pod0korpus za potrebe određenih vrsta prijevoda
 • pretraživati korpuse uz pomoć metoda i alata korpusne lingvistike
 • odabrati relevantne rezultate analize
 • na osnovu pretraga izraditi vlastite tematske glosare za potrebe vlastitih pismenih i usmenih prijevoda
 • izraditi pismene prijevode uz pomoć rezultata analize korpusa.

Sadržaj predmeta:

U okviru ovog kolegija bit će prezentirane osnove korpusne lingvistike,  postojeći i dostupni korpusi, osnovne metode i alati koji se koriste u korpusnoj lingvistici, te načini na koje studenti mogu koristiti korpuse pri prevođenju.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, pokazna vježba, zadatak za samostalno vježbanje, rasprava praćenje izlaganja, učenje po modelu, rasprava, rješavanje zadataka pristupiti odabranim dostupnim korpusima aktivnost studenata u nastavi, kolokvij
predavanje, pokazna vježba, zadatak za samostalno vježbanje, rasprava praćenje izlaganja, učenje po modelu, rasprava, rješavanje zadataka izraditi vlastiti pod0korpus za potrebe određenih vrsta prijevoda aktivnost studenata u nastavi, izrada prijevoda i glosara
predavanje, pokazna vježba, zadatak za samostalno vježbanje, rasprava praćenje izlaganja, učenje po modelu, rasprava, rješavanje zadataka pretraživati korpuse uz pomoć metoda i alata korpusne lingvistike aktivnost studenata u nastavi, kolokvij
suradničko učenje, grupna rasprava analiza, sustavno opažanje i zaključivanje, aktivno sudjelovanje odabrati relevantne rezultate analize aktivnost studenata u nastavi, kolokvij
predavanje, učenje po modelu, zadatak za samostalno vježbanje, rasprava praćenje izlaganja, aktivno sudjelovanje u raspravi, odgovorno izvršavanje zadataka na osnovu pretraga izraditi vlastite tematske glosare za potrebe vlastitih pismenih i usmenih prijevoda aktivnost studenata u nastavi, izrada prijevoda i glosara
samostalni prijevodni zadatak istraživanje i priprema za prevođenje, prevođenje izraditi pismene prijevode uz pomoć rezultata analize korpusa. izrada prijevoda i glosara

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Priprema za nastavu

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1,3 70%
Pohađanje nastave 0,7 0%
Priprema za nastavu 1 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna se ocjena oblikuje na temelju prosječne ocjene na dva kolokvija (70% ocjene), i te prosječne ocjene zadataka za samostalni rad, učitanih u Moodle kolegija. Kolokviji se ocjenjuju prema skali 60-69% 2, 70-79-% 3, 80-89% 4, 90-100% 5.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obavezni redovito pohađati nastavu, pratiti tijek kolegija i zadatke na Moodle-u i redovito izvršavati zadatke za samostalan rad.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Biber, D., Conrad S., Reppen, R. (1998) Corpus Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press
 2. McEnery T., Wilson A.  (1999) Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Dopunska literatura:

 1. Oakes, M. (1998) Statistics for corpus linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 2. Sinclair, J. (2003) Reading concordances : an introduction. Harlow: Longman.
 3. Sommers, H. (ed.) (2003) Computers and Translation: A translator's guide. Amsterdam: John Benjamins.
 4. Stubbs, M. (1996) Text and corpus analysis: computer assisted studies of language and culture. Oxford: Blackwell.
 5. Vincent B. Y. Ooi. (1998) Computer corpus lexicography. Edinburgh: Edinburgh University Press.

 

KORPUSI:

Hrvatski nacionalni korpus: http://www.hnk.ffzg.hr/

British National Corpus: http://sara.natcorp.ox.ac.uk/lookup.html

Brown Corpus (standard American): http://www.ldc.upenn.edu/cgi-bin/ldc/textcorpus?doc=yes&corpus=BROWN

LOB Corpus: http://www.hit.uib.no/icame/lob/lob-dir.htm

 the search interface: http://www.edict.com.hk/concordance/WWWConcappE.htm

COBUILD-Direct (Bank of English): http://titania.cobuild.collins.co.uk/form.html

 

SOFTWARE:

Web-concordancers:

WebCorp: http://www.webcorp.org.uk/

KWiCFinder: http://miniappolis.com/KWiCFinder/KWiCFinderHome.html

Concordancers

MonoConc: http://www.ruf.rice.edu/~barlow/mono.html 

WordSmith: http://www.lexically.net/wordsmith/

 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provođenje ankete sa studentima po završetku kolegija

Ostale informacije: