Suvremena britanska književnost

 

Naziv kolegija:
Suvremena britanska književnost
Šifra ISVU:
75610
Šifra MOZVAG:
EL056
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Matek, Ljubica
0
0
0
Pataki Šumiga, Jelena
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija da se studenti upoznaju s povijesnim razvojem dominantnih književnih vrsta—s njihovim konvencijama i odlikama—unutar domaćeg ali i kontinentalnog kulturnog, religijskog i političkog okruženja; da studenti postanu svjesni promjena u odnosu prema konceptima autorstva, tekstualnosti i cenzure; da se uspješno koriste elektronskim i tiskanim istraživačkim alatima pri izradi pismenih radova i da razvijaju retoričke vještine.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • razlikovati odlike modernizma i postmodernizma u engleskoj književnosti i kulturi
 • objasniti odlike distopije
 • usporediti književna djela i kulturno/povijesno okruženje
 • prihvatiti etičke norme pri izradi znanstvenih radova
 • samostalno napisati seminarski rad

Sadržaj predmeta:

Predmet se bavi razvojem romana i poezije u britanskoj književnosti 20. stoljeća u kontekstu dvaju dominantnih kulturno-umjetničkih pravaca: modernizma i postmodernizma. Uvrštena su djela najznačajnijih romanopisaca ali poseban naglasak je na razvoju distopije. U poeziji se pak posebna pozornost posvećuje utjecaju mitologije i intertekstualnosti s jedne strane i njihovom potpunom negiranju s druge.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, zadatak čitanja, analize primjera slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava razlikovati odlike modernizma i postmodernizma u engleskoj književnosti i kulturi pismeni ispit
predavanje, zadatak čitanja, analize primjera slušanje izlaganja, rasprava objasniti odlike distopije kvizovi
predavanje, zadatak čitanja, analize primjera, diskusija slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, sustavno opažanje i zaključivanje usporediti književna djela i kulturno/povijesno okruženje pismeni ispit, eseji
predavanje, grupna rasprava rasprava prihvatiti etičke norme pri izradi znanstvenih radova esej
radionica, rasprava pisanje eseja samostalno napisati seminarski rad esej

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Esej, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Esej 1,5 60%
Kontinuirana provjera znanja 0,75 10%
Pismeni ispit 1 30%
Pohađanje nastave 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

91 – 100%      izvrstan (5)

81 – 90,9%     vrlo dobar (4)

71 – 80,9%     dobar (3)

61 – 70,9%     dovoljan (2)

Angažiranost u nastavi se ocjenjuje na sljedeći način:

Student prikuplja bodove tijekom nastave putem kratkih provjera i sudjelovanjem u nastavi. Student će dobiti za ovu komponentu postotak (0-10%) proporcionalan zbroju osvojenih bodova.

Esej se ocjenjuje na sljedeći način (svaki iznosi 30% konačne ocjene):

0% = Rad nije napisan ili je plagijat.

2-7% = Rad ne zadovoljava formalne kriterije.

8-13% = Rad zadovoljava formalne kriterije, ali su uočeni veći nedostatci na sadržajnom planu.

14-19% = Rad zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene veće gramatičke i pravopisne pogreške. 

20-25% = Rad zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene manje gramatičke i pravopisne pogreške.

26-30% = Rad je iscrpan, gramatički i pravopisno točan.

Pismeni ispiti se ocjenjuju na sljedeći način (svaki iznosi 30% konačne ocjene):

 do 60 bodova  =  0% ocjene

 od 61 do 70 bodova   = do 21% ocjene

 od 71 do 80 bodova  = do 24% ocjene

 od 81 do 90 bodova  = do 27% ocjene

 od 91 do 100 bodova  = do 30%  ocjene

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati,  pristupiti pismenim ispitima, te pravovremeno predati pismene radove da bi ostvarili pravo na potpis.

 

 

Obavezna literatura:

 1. A Glossary of Literary Terms. 7th ed. Edited by M. H. Abrams. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers, 1999.
 2. Hawkes, David. Ideology. London and New York: Routledge, 1996.
 3. The Norton Anthology of English Literature. 7th ed. Vol. II.  Edited by M. H. Abrams and Stephen Greenblatt. New York, London: W. W. Norton, 2000.

Lektira:

 1. Burgess, Anthony. A Clockwork Orange.
 2. Huxley, Aldous. Brave New World.
 3. Lodge, David. How Far Can You Go?
 4. Orwell, George. 1984.

Dopunska literatura:

 1. Childs, Peter. Modernism. London and New York: Routledge, 2000.
 2. Hodges' Harbrace Handbook. 14th edition. Edited by John C. Hodges et ali. Fort Worth: Harcourt College Publishers, 2001.
 3. The Modern Tradition: Backgrounds of Modern Literature. Edited by Richard Ellman. New York: Oxford UP, 1965.

http://andromeda.rutgers.edu/~jlynch/Lit/

http://webster.commnet.edu/mla/index.shtml

www.wwnorton.com/nael

www.wwnorton.com/literature

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studenti na kraju semestra ispunjavaju anonimni upitnik i ocjenjuju sadržaje predmeta i uspješnost izvođenja nastave. Uvažavaju se i statistički pokazatelji uspješnosti: prolaznost, prosjek ocjena i zainteresiranost za upis predmeta.

Ostale informacije: