Elementi kulture i civilizacije u nastavi engleskog jezika

 

Naziv kolegija:
Elementi kulture i civilizacije u nastavi engleskog jezika
Šifra ISVU:
152879
Šifra MOZVAG:
EL065
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
1.g., 2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Molnar, Draženka
30
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

 • upoznati studente s vrstama i mogućnostima primjene različitih autentičnih materijala koji sadržavaju elemente kulture i civilizacije u nastavi stranih jezika;
 • upoznati studente s metodama rada i različitim postupcima pri uporabi tema kulture i civilizacije u nastavi engleskog kao stranog jezika;
 • razviti sposobnost odabira, evaluacije i adaptacije materijala koji sadržavaju teme iz kulture i civilizacije za njihovu obradu u nastavi engleskog jezika;
 • upoznati studente s načinima na koje mogu motivirati učenike za bavljenje temama iz kulture i civilizacije;
 • razviti sposobnost samostalnog osmišljavanja aktivnosti i vježbi uz teme kulture i civilizacije;
 • osvijestiti važnost interkulturalnosti i putovanja radi učenja za budućnost.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • objasniti pojam zemljoznanstva i interkulturalnosti
 • objasniti važnost i svrhu uvođenja elemenata kulture i civilizacije u nastavi engleskog jezika
 • oblikovati stavove prema vlastitoj i stranoj kulturi i civilizaciji
 • primijeniti prikladne teme, metode i postupke u poučavanju kulture i civilizacije
 • objasniti vrste i mogućnosti primjene različitih autentičnih tekstova s područja zemljoznanstva u nastavi engleskog jezika
 • objasniti važnost svrhovitog putovanja i interkulturalnosti
 • izložiti vlastite aktivnosti tijekom nastavnog sata s temama kulture i civilizacije

Sadržaj predmeta:

 Sadržaj ovog kolegija uključuje sljedeće teme:

 • pregled pristupa poučavanju zemljoznanstva u nastavi engleskog kao stranog jezika;
 • izvorni materijali na teme kulture i civilizacije kao izvori jezičnog inputa, kulturoloških i drugih informacija o kulturi i tradiciji naroda engleskog govornog područja;
 • teme iz kulture i civilizacije u nastavi kao poticaj za razvijanje jezičnih vještina, tj. lingvističke i komunikacijske kompetencije;
 • mogućnosti integriranja različitih oblika izvornih materijala u nastavu stranog jezika;
 • evaluacija tipova vježbi temeljenih na kulturi i civilizaciji u nastavi engleskog kao stranog jezika;
 • adaptacija i didaktiziranje izvornih materijala za primjenu u nastavi engleskog kao
 1. stranog jezika s obzirom na potrebe učenika u različitim kontekstima;
 • korištenje iskustva putovanja u obrađivanju interkulturalnih tema;
 • izvođenje aktivnosti i vježbi.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
izlaganje sadržaja, grupna rasprava slušanje izlaganja, rasprava, analiza literature objasniti pojam zemljoznanstva i interkulturalnosti aktivnost studenata u nastavi, pisano izvješće
izlaganje sadržaja, grupna rasprava, zadatak čitanja i analize primjera sustavno opažanje, analiza literature, rasprava objasniti važnost i svrhu uvođenja elemenata kulture i civilizacije u nastavi engleskog jezika aktivnost studenata u nastavi, pisano izvješće
izlaganje sadržaja, grupna rasprava, zadatak čitanja i analize primjera sustavno opažanje, analiza literature, rasprava oblikovati stavove prema vlastitoj i stranoj kulturi i civilizaciji aktivnost studenata u nastavi, pisano izvješće
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni istraživački zadatak suradnja, aktivno sudjelovanje, sustavno opažanje, primjena naučenoga primijeniti prikladne teme, metode i postupke u poučavanju kulture i civilizacije portfolio, samostalno istraživanje
samostalni istraživački zadatak izrada portfolija, analiza materijala i izvora literature, primjena naučenoga objasniti vrste i mogućnosti primjene različitih autentičnih tekstova s područja zemljoznanstva u nastavi engleskog jezika portfolio, samostalno istraživanje
samostalni istraživački zadatak izrada portfolija, analiza materijala i izvora literature, primjena naučenoga objasniti važnost svrhovitog putovanja i interkulturalnosti portfolio, samostalno istraživanje
projektno istraživanje, diskusija aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, samostalno uporaba literature izložiti vlastite aktivnosti tijekom nastavnog sata s temama kulture i civilizacije projektno istraživanje, samostalna prezentacija, pisano izvješće

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave, Projekt

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1 40%
Kontinuirano praćenje 0,2 10%
Pohađanje nastave 0,7 0%
Projekt 1,1 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene.

Ocjena se izračunava na sljedeći način:

(projekt x 0,5) + (kontinuirano provjeravanje x 0,4) + (kontinuirano praćenje x 0,1).

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

projekt – 4

kontinuirano provjeravanje – 4

kontinuirano praćenje – 5

(4 x 0,5) + (4 x 0,4) + (5 x 0,1) = 2 + 1,6 +0,5 = 4,1

Konačna ocjena 4,1 → vrlo dobar (4)

Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60% - 69,9%  = dovoljan (2), 70% - 79,9%  = dobar (3), 80% - 89,9%   = vrlo dobar (4), 90% - 100% = izvrstan (5).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% svih održanih nastavnih sati, odraditi pripremu i prezentaciju projekta, usmeno izlaganje te pravovremeno predati domaće zadaće da bi ostvarili pravo na potpis. Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada prema razrađenom načinu vrednovanja i ocjenjivanja za svaki element, a s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni. Studenti su za prolaznu konačnu ocjenu obvezni iz svakog pojedinog elemenata praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje ostvariti minimalnu prolaznu ocjenu dovoljan (2).

 

 

Obavezna literatura:

 1. Byram, Michael & Fleming, Michael (1998) Language Learning in Intercultural Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Ciglar-Žanić et al. (ed) (1998) British Cultural Studies: Cross-Cultural Challenges. The British Council Croatia.
 3. Perotti, A. (1995) Pledoaje za interkulturalni odgoj i obrazovanje. Zagreb: Educa.
 4. Tomalin, Barry & Stempleski, Susan (1993) Cultural Awareness. Oxford: Oxford University Press.
 5. World Heritage in Young Hands: An Educational Resource Kit for Teachers. UNESCO.

Dopunska literatura:

 1. Brown, H. Douglas (1987) Principles of Language Learning and Teaching. New Jersey: Prentice Hall. (odabrana poglavlja)
 2. Bruner, J. (2000) Kultura obrazovanja. Zagreb: Educa.
 3. Delors, J. at al. (1998) Učenje blago u nama: Izvješće UNESCO-u Međunarodnog povjerenstva za razvoj obrazovanja za 21. stoljeće. Zagreb: Educa.
 4. Dryden, G. & Vos, J. (2001) Revolucija u učenju: Kako promijeniti način na koji svijet uči. Zagreb: Educa. (odabrana poglavlja)
 5. Lesourne, J. (1993) Obrazovanje & društvo: Izazovi 2000. godine. Zagreb: Educa.
 6. Mitchell, Rosamond & Myles, Florence (ed) (2002) Second Language Learning Theories. London: Arnold. (odabrana poglavlja)
 7. Prema društvu koje uči: Poučavanje i učenje: Bijeli dokument o obrazovanju, Povjerenstvo Europske zajednice. Zagreb: Educa, 1996.
 8. Rea-Dickins, Pauline & Germaine, P. Kevin (1998) Managing Evaluation and Innovation in Language Teaching: Building Bridges. London: Longman. (odabrana poglavlja)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provođenje anonimne ankete sa studentima po završetku kolegija, analiza uspješnosti studenata.

Ostale informacije: