Frazeologija engleskog jezika

 

Naziv kolegija:
Frazeologija engleskog jezika
Šifra ISVU:
43208
Šifra MOZVAG:
EL020
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Schmidt, Goran
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj kolegija je upoznati studente s recentnim dostignućima i problematikom frazeologije i osposobiti ih za razumijevanje specifičnosti frazeološke građe i njenog korištenja. Po završetku kolegija studenti će postići višu razinu frazeološke kompetencije u engleskom i hrvatskom jeziku, što će se odraziti i na njihovu ukupnu jezičnu kompetenciju. Studenti će biti osposobljeni za samostalno istraživanje frazeološke problematike manjeg opsega.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • preepoznati frazeološke jedinice
 • procijeniti ulogu frazema u različitim vrstama diskursa
 • klasificirati frazeološke jedinice
 • odabrati odgovarajuće strategije za prevođenje frazeološke jedinice s engleskog na hrvatski i obrnuto
 • prosuditi ulogu metafore i metonimije u nastanku i procesu razumijevanja frazeoloških jedinica
 • provesti samostalno istraživanje frazeološke problematike manjeg opsega
 • prihvatiti značaj frazeologije u jeziku

Sadržaj predmeta:

Kolegij donosi pregled razvoja frazeologije kao specijalističke lingvističke discipline te identificira otvorena pitanja i nove smjerove istraživanja kao rezultat interdisciplinarnog pristupa (dodiri s kognitivnom i korpusnom lingvistikom, npr.). Teme koje se obrađuju uključuju definiranje i klasifikaciju frazeoloških jedinica, probleme njihova prevođenja, metaforu i metonimiju kao osnove za nastanak i tumačenje frazeoloških jedinica, leksikološke i leksikografske implikacije, frazeologiju u različitim vrstama diskursa i registara, te osobitosti frazeološke upotrebe u različitim vrstama tekstova.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, čitanje i analiza primjera slušanje izlaganja, analiza primjera i uvježbavanje, sistematsko opažanje/zaključivanje prepoznati frazeološke jedinice aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad
predavanje, čitanje i analiza primjera slušanje izlaganja, analiza primjera i uvježbavanje, sistematsko opažanje/zaključivanje procijeniti ulogu frazema u različitim vrstama diskursa aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad
traženje i analiziranje primjera, rasprava analiza primjera i uvježbavanje klasificirati frazeološke jedinice aktivnost studenata u nastavi, kolokvij, seminarski rad
analize prijevoda, rasprava analiza primjera, sistematsko opažanje/zaključivanje odabrati odgovarajuće strategije za prevođenje frazeološke jedinice s engleskog na hrvatski i obrnuto aktivnost studenata u nastavi, kolokvij, seminarski rad
predavanje, gledanje i analiza video materijala slušanje izlaganja, analiza primjera i uvježbavanje, sistematsko opažanje/zaključivanje prosuditi ulogu metafore i metonimije u nastanku i procesu razumijevanja frazeoloških jedinica aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad
suradničko učenje, samostalan istraživački zadatak traženje i uporaba literature, provođenje istraživanja, pisanje izvješća o istraživanju provesti samostalno istraživanje frazeološke problematike manjeg opsega seminarski rad
predavanje, rasprava, čitanje literature pažljivo praćenje predavanja, sistematsko opažanje/zaključivanje, sudjelovanje u raspravi prihvatiti značaj frazeologije u jeziku aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1,3 70%
Pohađanje nastave 0,7 0%
Seminarski rad 1 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna se ocjena oblikuje na temelju prosječne ocjene na dva kolokvija (70% ocjene), i ocjene seminarskog rada (30%) ocjene. Kolokviji se ocjenjuju prema skali 60-69% 2, 70-79-% 3, 80-89% 4, 90-100% 5.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obavezni redovito pohađati nastavu, pratiti tijek kolegija i zadatke na Moodle-u i redovito izvršavati zadatke za samostalan rad.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Fernando, C. (1996) Idioms and Idiomaticity. Oxford: Oxford University Press.
 2. Moon, R. (1998) Fixed Expressions and Idioms in English: A Corpus-based Approach. Oxford: Clarendon Press.

Dopunska literatura:

 1. Cacciari, C., P. Tabossi (eds.) (1993) Idioms: Processing, Structure and Interpretation. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 2. Everaert, M., van der Linden, E.J., Schenk, A., R. Schreuder (1995). Idioms: Structural and Psychological Perspectives. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provođenje ankete sa studentima po završetku kolegija

Ostale informacije: