Praktikum iz eksperimentalne psihologije I

 

Naziv kolegija:
Praktikum iz eksperimentalne psihologije I
Šifra ISVU:
174169
Šifra MOZVAG:
PS109
ECTS:
9
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Položen ispit iz predmeta Metodologija eksperimentalne psihologije
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Vidanec, Iva
0
75
0
Pavela Banai, Irena
0
75
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je Psihologijskog praktikuma I provođenjem psihologijskih individualnih i grupnih eksperimenata (1) upoznati studente s temeljnim načelima prikupljanja podataka u eksperimentalnim uvjetima, (2) uputiti ih u primjenu općih i posebnih psihologijskih metoda,  postupaka i tehnika i (3) uvježbati ih u samostalnoj interpretaciji prikupljenih podataka. Studenti trebaju usvojiti i temeljnu kritičnost u procjeni valjanosti rezultata na temelju planiranog i provedenog mjerenja, upotreba statističkih postupaka pri interpretaciji prikupljenih podataka. Studenti nadalje trebaju usvojiti strukturu i formalni oblik  pisanja znanstvenog i stručnog izvješća.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • opisati istraživanje u kojem su sudjelovali u obliku znanstvenog izvještaja
 • primijeniti pravila za pisanje znanstvenih izvještaja propisana u psihologijskoj znanosti i struci
 • prepoznati metode i tehnike istraživanja u području proučavanja osjeta i percepcije
 • primijeniti znanje iz psihologijske statistike
 • povezati dobivene rezultate s teorijskim znanjima o osjetima i percepciji
 • kritički analizirati provedeno istraživanje i primijenjene metode te statističke postupke
 • demonstrirati samostalnost i odgovornost prema radu te obvezama kolegija

Sadržaj predmeta:

Metodologija ispitivanja osjeta i percepcije u rasponu od ispitivanja temeljnih procesa pri nastanku osjeta pa do složenijih procesa percepcije prostora i vremena. Vježbe: apsolutna i diferencijalna osjetljivost; provjera zakonitosti relativnog doživljavanja u području diferencijalne osjetljivosti; primjena teorije detekcije signala u ispitivanju osjetljivosti; utvrđivanje psihofizičkog odnosa; podražajni kontekst i percepcija svjetlina; doživljavanje boja; percepcija udaljenosti; konstantnost percepcije; lokalizacija izvora zvuka; ispitivanje procesa pažnje kao temelja uspješne percepcije; utjecaj očekivanja na točnost percepcije; perceptivna brzina i zatvorenost; ekstrasenzorna percepcija; perceptivne varke; percepcija kretanja; percepcija vremena. 

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
samostalni istraživački zadatak, grupna rasprava aktivno sudjelovanje, sustavno opažanje, postavljanje i rješavanje problema opisati istraživanje u kojem su sudjelovali u obliku znanstvenog izvještaja esej, usmeni ispit
pisanje izvještaja samostalna uporaba literature, aktivno sudjelovanje primijeniti pravila za pisanje znanstvenih izvještaja propisana u psihologijskoj znanosti i struci esej, usmeni ispit
pisanje izvještaja sustavno opažanje i zaključivanje, aktivno sudjelovanje, analiza literature prepoznati metode i tehnike istraživanja u području proučavanja osjeta i percepcije esej, usmeni ispit
pisanje izvještaja samostalna uporaba literature primijeniti znanje iz psihologijske statistike esej, usmeni ispit
pisanje izvještaja samostalna uporaba i analiza literature, kritičko razmišljanje, aktivno sudjelovanje povezati dobivene rezultate s teorijskim znanjima o osjetima i percepciji esej, usmeni ispit
pisanje izvještaja sudjelovanje u eksperimentu, analiza literature, sustavno zaključivanje, postavljanje i rješavanje problema kritički analizirati provedeno istraživanje i primijenjene metode te statističke postupke esej, usmeni ispit
pisanje izvještaja sudjelovanje u eksperimentu, analiza literature, sustavno zaključivanje, postavljanje i rješavanje problema demonstrirati samostalnost i odgovornost prema radu te obvezama kolegija esej, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 6,19 100%
Pohađanje nastave 2,81 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente na kolegiju Praktikum iz eksperimentalne psihologije I u obzir se uzima kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (provjere u obliku osam pismenih izvještaja) s ukupno 100% udjela u konačnoj ocjeni

 • Iz prvog teorijskog izvještaja student može ostvariti maksimalno 50 bodova (10 pitanja esejskog tipa, svako pitanje nosi po pet bodova).  Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 30 bodova ili 60% ocjene. Skala ocjenjivanja: 0-29 bodova= nedovoljan (1); 30 – 35 bodova = dovoljan (2), 35- 40 bodova = dobar (3), 41-45 bodova = vrlo dobar (4), 46-50 bodova = izvrstan (5).
  • Svaki izvještaj se ocjenjuje ocjenama od nedovoljan (1) do izvrstan (5). Računa se prosječna ocjena iz izvještaja.

Pravila određivanja ukupne ocjene izvještaja:

Konačna ocjena izvještaja = (Ocjena uvoda X .20) + (Ocjena metode X .15) + (Ocjena rezultata X .20) + (Ocjena rasprave X .30) + (Ocjena stila pisanja X .15)

Nedovoljan: 0 – 2

Dovoljan: 2.01 – 2.50

Dobar: 2.51 – 3.50

Vrlo dobar: 3.51 – 4.50

Izvrstan: 4.51 – 5.00

Primjer izračunavanja ocjene:

Student je ostvario ocjenu 2 iz prvog izvještaja,  5 iz drugog, 3 iz trećeg, 2 iz četvrtog, 1 iz petog, 2 iz šestog, 5 iz sedmog i 4 iz osmog izvještaja.

Konačna ocjena izračunava se prema formuli: (zbroj ocjena iz izvještaja / 8)

Konačna ocjena u ovome bi slučaju bila dobar (3)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 94% od svih održanih nastavnih sati, odnosno smiju izostati samo jedanput, ali izostanak ne može, zbog zahtjevnosti provjera, koristiti za pisanje zadnja tri izvještaja. Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada prema razrađenom načinu vrednovanja i ocjenjivanja za svaki element, a s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni. Studenti su za prolaznu konačnu ocjenu obvezni iz svakog pojedinog elemenata praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje ostvariti prolaznu ocjenu dovoljan (2).

Dodatne informacije:

Pohađanje nastave

 • Ukoliko student izostane dva ili više puta,  nije udovoljio obvezama kolegija i uskraćuje mu se potpis.

Izvještaji

 • Prisustvovanje provođenju mjerenja i pisanju izvještaja je obavezno. Ukoliko student ne pristupi mjerenju, ne može pristupiti pisanju izvještaja. Ukoliko student izostane s mjerenja zbog opravdanih razloga (liječenje u bolnici ili neodgodiva obveza), nastavnik mu iznimno može odobriti da u terminu pisanja izvještaja piše ispit koji se odnosi na provedeno mjerenje te će ovakav izostanak biti moguć samo jednom od ukupnog broja vježbi. Ukoliko student ne pristupi pisanju izvještaja dobiva ocjenu nedovoljan (1).
 • Studenti kojima su tri ili više izvještaja ocijenjena ocjenom nedovoljan (1), nisu udovoljili obvezama kolegija i uskraćuje im se pravo na potpis za uredno izvršenje obaveza.
 • Student koji iz tri izvještaja ima ocjenu nedovoljan (1) može kompenzirati jednu ocjenu nedovoljan (1) ukoliko iz jednog od izvještaja ima ocjenu izvrstan (5).  Ne postoji mogućnost ponovljenog pisanja izvještaja, neovisno je li ocjenjen negativnom ili pozitivnom ocjenom.

 

 

 

 

Obavezna literatura:

 1. Bujas, Z. (1981). Uvod u metode eksperimentalne psihologije. Školska knjiga.
 2. Rathus, S. A. (2000). Temelji psihologije. Naklada Slap.
 3. Coren, S., Ward, L. M. i Enns. J. T. (2003). Sensation and Perception (5th edition). John Wiley & Sons, Inc.

Dopunska literatura:

 1. Bundy, A. C., Lane, S. J. i Murray, E. A. (2002). Sensory integration. Theory and Practice (2nd edition). F. A. Davis Company.
 2. Gescheider, G. A. (1997). Psychophysics. Method, Theory, and Application (3rd edition). Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: