Kultura suvremene škole

 

Naziv kolegija:
Kultura suvremene škole
Šifra ISVU:
223186
Šifra MOZVAG:
DSPI03
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Bognar, Branko
15
0
0
Kimer, Karlo
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je i zadaća ovoga kolegija osposobiti studente za razumijevanje i prihvaćanje utemeljenosti odgoja i obrazovanja u kulturnim vrijednostima i procesima; razumjeti vanjske i unutarnje utjecaje na formiranje kulture škole. Potaknuti interdisciplinarna istraživanja u pedagogiji i otvorena promatranja odgoja i obrazovanja kao procesa inkulturacije pojedinca.

Ishodi učenja:

Studenti bi trebali postići kompetencije znanstvenog analiziranja fenomena kulture; njezinih antropoloških ishodišta i prijelomnica u odgoju, obrazovanju, školi i nastavi. Biti sposobni suvremeno interpretirati i istraživati kulturu u postmodernom, globalizacijskom i multikulturalnom svijetu. Na mikrorazini uočavati i znanstveno-pedagoški proučavati kulturu škole u okviru makrotema i širih društvenih promjena.

Sadržaj predmeta:

Kultura: od etimološkog i univerzalnog poimanja do diferenciranog tumačenja, primjene i istraživanja. Kultura kao povijesno i antropološko stvaralaštvo. Kultura i stil svakodnevnog života. Kultura kao proces razumijevanja među ljudima i proces prenošenja vrijednosti. Kultura škole kao složenost njezina bića; ozračja koje vlada u njoj; načina rada i ophođenja među sudionicima odgojno-obrazovnog procesa; demokratizacije i interkulturalnosti kao prediktora kulturnog pluralizma u školi sve do kulture življenja u svakodnevnici. Sukonstruktivistički pristup kulturi škole u nacionalnom kurikulumu i kompetencijskim ishodima učenja kao cilju postizanja opće kulture učenika

Vrste izvođenja nastave:

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Istraživanje, Pohađanje nastave, Projekt, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0 0%
Istraživanje 0 0%
Pohađanje nastave 0 0%
Projekt 0 0%
Seminarski rad 0 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenata na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. Baacke, D. (1975), Kommunikation und Kompetenz: Grundlegung einer Didaktik der Kommunikation und ihrer Medien. Juventa, München
  2. Bruner, J. (2000), Kultura obrazovanja. Educa, Zagreb
  3. Domović, V. (2004), Školsko ozračje i učinkovitost škole, Naklada Slap, Jastrebarsko
  4. Hofstede, G. (1991), Culutres and Organizations. McGraw-Hill International
  5. Hollins, E.R. (2009), Culture in school learning. Routledge, New York
  6. 'Izazovi interkulturalizma', Društvena istraživanja (1996.),  (tematski broj), 5
  7. Jurić, V. (2005.), Kurikulum suvremene škole,Zagreb,  Pedagogijska istraživanja 2 (2).
  8. Katunarić, V. (1996), Tri lica kulture. Društvena istraživanja, vol. V, br. 25-26.
  9. Mesić, M. (2006.), Multikulturalizam:društveni i teorijski izazovi, Zagreb, Školska knjiga
  10. Previšić, V. (2010), Socijalno i kulturno biće škole: kurikulumske perspektive. Pedagogijska istraživanja, vol. VII, br. 2.

Dopunska literatura:

Prikaz knjige objavljene na stranom jeziku  iz područja i sadržaja kolegija.

Pročitane i prikazane dvije knjige na dvama stranim jezicima iz područja dotičnog kolegija. Razgovor o sadržajima knjiga.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Sudjelovanje u istraživanjima. Izrada projekata. Nastupi na stručnim i znanstvenim skupovima u zemlji i(li) inozemstvu. Publiciranje radova u pedagoškoj periodici.

Ostale informacije: