Psihologija mišljenja i inteligencije

 

Naziv kolegija:
Psihologija mišljenja i inteligencije
Šifra ISVU:
42982
Šifra MOZVAG:
PS113
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Psihologija pamćenja i Osjeti i percepcija
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Milić, Marija
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj predloženog kolegija je upoznavanje studenata sa složenijim kognitivnim procesom mišljenja, te inteligencijom  s različitim modelima i podjelama u području mišljenja. Apsolviranjem sadržaja predmeta studenti će steći temelj za praćenje nastave ostalih općih kolegija kao i iz niza primijenjenih kolegija na studiju psihologije.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • definirati pojam mišljenja
 • usporediti različite razine mišljenja
 • usporediti glavne teorije inteligencije
 • primijeniti osnovne principe logike i teorije vjerojatnosti na jednostavne zadatke
 • objasniti probleme u istraživanju i mjerenju konstrukta
 • usporediti klasične i novije teorije inteligencije
 • procijeniti budućnost konstrukta inteligencije
 • prikazati ciklus rješavanja problema

Sadržaj predmeta:

Mišljenje: Taksonomija razina mišljenja. Kreativnost. Rješavanje problema. Prosuđivanja i donošenje odluka.

Inteligencija: Kratka povijest pristupa psihologiji inteligencije. Razvoj mentalnih testova. Mjerenje inteligencije. Faktorski modeli i struktura inteligencije. Razvoj i opadanje intelektualnih funkcija. Naslijeđe i okolina u razvoju inteligencije. Neurofiziološki korelati inteligencije. Elementarni kognitivni zadaci i klasično mjerena inteligencija. Dinamičko testiranje inteligencije. Višestruke inteligencije. Kompjutorizirano mjerenje inteligencije i prilagodljivo testiranje inteligencije. Emocionalna inteligencija. Inteligencija, kognitivni stilovi i učenje.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
radionica, grupna rasprava, usmeno izlaganje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, suradnja definirati pojam mišljenja aktivnost na nastavi, kolokvij, završni ispit
radionica, grupna rasprava, samostalno rješavanje zadataka, usmeno izlaganje slušanje izlaganja, analiza literature, postavljanje i rješavanje problema, rasprava, suradnja usporediti različite razine mišljenja aktivnost studenata u nastavi, kolokvij, završni ispit
usmeno izlaganje, radionica, grupna rasprava, zadatak čitanja i analize literature slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, suradnja, slušanje izlaganja usporediti glavne teorije inteligencije aktivnost studenata u nastavi, pismena provjera, kolokvij, završni ispit
seminarski rad, grupna rasprava izrada i oblikovanje seminara, samostalna uporaba literature, prezentacija, rasprava, slušanje izlaganja primijeniti osnovne principe logike i teorije vjerojatnosti na jednostavne zadatke aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, kolokvij, završni ispit
seminarski rad, grupna rasprava izrada i oblikovanje seminara, samostalna uporaba literature,  prezentacija, rasprava objasniti probleme u istraživanju i mjerenju konstrukta aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad,  kolokvij, završni ispit
usmeno izlaganje, seminarski rad, grupna rasprava, usmeno izlaganje izrada i oblikovanje seminara, samostalna uporaba literature,  prezentacija, rasprava, slušanje izlaganja usporediti klasične i novije teorije inteligencije aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, kolokvij, završni ispit
seminarski rad, grupna rasprava izrada i oblikovanje seminara, samostalna uporaba literature, prezentacija, rasprava, slušanje izlaganja procijeniti budućnost konstrukta inteligencije aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, kolokvij, završni ispit
radionica, grupna rasprava izrada i oblikovanje seminara, samostalna uporaba literature,  prezentacija, rasprava prikazati ciklus rješavanja problema aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, kolokvij, završni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 2,2 80%
Kontinuirano praćenje 0,2 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 0,5 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir kontinuirano praćenje (provjere u obliku dva kolokvija) s ukupno 80 % udjela u konačnoj ocjeni te seminarski rad i izlaganje s 20 % udjela u konačnoj ocjeni.

Skala ocjenjivanja na kolokvijima je sljedeća: 51%  - 62% = dovoljan (2), 63%  - 75% = dobar (3), 76% - 88% = vrlo dobar (4), 89% do 100% = izvrstan (5).

Usmeni ispit

Student koji je zadovoljan svojom konačnom ocjenom (a ukoliko je pozitivno ocijenjen na oba kolokvija) ne mora izaći na usmeni ispit, a ocjena se određuje prema utvrđenim kriterijima

 

Ukoliko student nije zadovoljan svojom ocjenom na kolokviju/kolokvijima i/ili konačnom ocjenom pristupa usmenom ispitu tijekom redovitih ispitnih rokova.

 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ocjene se izračunavaju na sljedeći način:

(ocjena iz prvog kolokvija x 0,40) + (ocjena iz drugog kolokvija x 0,40) + (ocjena iz seminara x 0,2)

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

 1. kolokvij – 4
 2. kolokvij – 2

ocjena iz seminarskog rada – 5

 (4 x 0,40)+(2 x 0,40)+(5 x 0,2) = 3,4; Konačna ocjena u ovome bi slučaju bila dobar (3)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati. Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada prema razrađenom načinu vrednovanja i ocjenjivanja za svaki element, a s kojim su studenti upoznati i koji su im javno dostupni.

Ukoliko student ne pristupi kolokviju, iz tog kolokvija dobiva ocjenu nedovoljan (1). Nedolazak na kolokvij računa se kao izostanak. Student koji iz kolokvija dobije ocjenu nedovoljan (1) gradivo tog kolokvija polaže na usmenom ispitu u vrijeme ispitnih rokova.

Ukoliko student ne izloži seminarski rad u unaprijed određenom terminu, ocjenjuje se ocjenom nedovoljan (1).

Prepisivanje tijekom kolokvija/ispita kažnjava se oduzimanjem istog i za taj kolokvij/ispit student dobiva ocjenu nedovoljan (1).

Usmeni ispit

Student koji je zadovoljan svojom konačnom ocjenom (a ukoliko je pozitivno ocijenjen na oba kolokvija) ne mora izaći na usmeni ispit, a ocjena se određuje prema utvrđenim kriterijima

 

Ukoliko student nije zadovoljan svojom ocjenom na kolokviju/kolokvijima i/ili konačnom ocjenom pristupa usmenom ispitu tijekom redovitih ispitnih rokova.

 

 

 

 

Obavezna literatura:

 1. Gardner, H., Kornhaber, M. L., Wake, W. K. (1999.). Inteligencija – različita gledišta. Jastrebarsko: "Naklada Slap".
 2. Rathus, S. A. (2000.). Temelji psihologije. (Mišljenje i govor, str. 295.-343.; poglavlje 9: Inteligencija, str. 343.-377.). Jastrebarsko: "Naklada Slap".
 3. Sternberg, R. J. (2005).  Kognitivna psihologija. (poglavlje 8: Reprezentacija i organizacija znanja; poglavlje 10: Jezik u kontekstu; poglavlje 11: Rješavanje problema i kreativnost; poglavlje 12: Odlučivanje i rezoniranje). Jastrebarsko, Naklada Slap.
 4. Zarevski, P. (2001.). Struktura i priroda inteligencije.  Jastrebarsko: "Naklada Slap".

Dopunska literatura:

 1. Vizek-Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., Miljković, D. (2003.). Psihologija obrazovanja (poglavlje 3: Teorijski pristupi učenju i njihova primjena, str. 141.-201.): Zagreb: IEP-VERN

 

Mayer, J.D., Salovey, P. (1999.) Što je to emocionalna inteligencija? U: P. Salovey & D:J: Sluyter. Emocionalni razvoj i emocionalna inteligencija. Educa, Zagreb

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: