Pregled morfosintakse vrsta riječi u engleskom jeziku

 

Naziv kolegija:
Pregled morfosintakse vrsta riječi u engleskom jeziku
Šifra ISVU:
149170
Šifra MOZVAG:
ENG205
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
nema preduvjeta
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Buljan, Gabrijela
30
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je ovoga kolegija pregled i analiza morfosintaktičkog ustrojstva najvažnijih neglagolskih vrsta riječi u engleskom jeziku te razvoj metajezika i vještina nužnih za lingvističku argumentaciju na ovoj razini jezične organizacije. Tijekom vježbi studenti imaju priliku usavršiti usvojeno znanje kroz njegovu primjenu na praktičnoj razini, što pridonosi daljnjem razvoju njihove jezične kompetencije u engleskom jeziku.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • opisati, primjerenim metajezikom, morfosintaktička obilježja imenica i drugih vrsta riječi koje funkcioniraju u sklopu imenskih i drugih fraza
 • razlikovati potkategorije osnovnih kategorija vrsta riječi
 • pravilno upotrijebiti kategorije i potkategorije vrsta riječi, uvažavajući njihove morfosintaktičke posebnosti
 • usporediti pojedine aspekte morfosintaktičkog sustava engleskog jezika i hrvatskog jezika
 • razlučiti morfosintaktički ovjerene od morfosintaktički neovjerenih morfosintaktičkih struktura u engleskom jeziku.

Sadržaj predmeta:

Pregled morfosintakse vrsta riječi u engleskom jeziku predstavlja prvi u nizu kolegija kojima se sustavno analizira gramatička struktura engleskoga jezika na sve obuhvatnijim razinama jezične organizacije: od morfosintakse pojedinih vrsta riječi sve do sintakse složene rečenice. S obzirom da manje gramatičke jedinice izgrađuju sve veće gramatičke jedinice (tj. obrnuto, da veće gramatičke jedinice sadrže manje jedinice kao svoje sastavnice), ovaj kolegij predstavlja nužan prvi korak k temeljitom svladavanju ukupne gramatičke strukture engleskog jezika. Nadalje, budući da se morfosintaksa tiče jezičnih jedinica i struktura koje su najbliže konkretnom znanju koje je potrebno studentu stranoga jezika (razina riječi, tj. oblika riječi), sustavnom analizom morfosintaktičke organizacije vrsta riječi u engleskom jeziku daje se uvid i u ona područja gdje se engleski morfosintaktički sustav bitno razlikuje od morfosintaktičkog sustava hrvatskoga jezika. Time se može značajno pridonijeti razvoju međujezične gramatičke kompetencije studenata engleskog kao stranog jezika.

Sadržajno, kolegij je osmišljen kao uvod u morfosintaksu engleskih imenica i drugih vrsta riječi koje se pojavljuju kao sastavni dijelovi imenskih izraza. Teme koje se obrađuju uključuju definiranje i klasifikaciju imenica, množinu i nepravilnu množinu imenica, rod, padeže, upotrebu članova, zamjenice i njihove vrste, definiranje, klasifikaciju i komparaciju pridjeva te priloge.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA METODA PROCJENE
predavanje
zadatak analize primjera
diskusija
slušanje predavanja
zaključivanje
rješavanje zadataka
analizirati, primjerenim metajezikom, morfosintaktička obilježja imenica i drugih vrsta riječi koje funkcioniraju u sklopu imenskih i drugih fraza kontinuirana provjera znanja - kolokvij
predavanje
zadatak analize primjera
diskusija
slušanje predavanja
sustavno opažanje i zaključivanje
aktivno sudjelovanje
vježbanje
razlikovati potkategorije osnovnih kategorija vrsta riječi kontinuirana provjera znanja - kolokvij
rad na primjerima
diskusija
aktivno sudjelovanje
rješavanje zadataka
pravilno upotrijebiti kategorije i potkategorije vrsta riječi, uvažavajući njihove morfosintaktičke posebnosti kontinuirana provjera znanja - kolokvij
predavanje
diskusija
upućivanje na dodatnu literaturu
slušanje predavanja
sudjelovanje u raspravi
sustavno opažanje i zaključivanje
čitanje i analiziranje dodatne literature
usporediti pojedine aspekte morfosintaktičkog sustava engleskog jezika i hrvatskog jezika kontinuirana provjera znanja - kolokvij
zadatak analize primjera
grupna rasprava
 
 
vježbanje
sudjelovanje u raspravi
sustavno opažanje i zaključivanje
razlučiti morfosintaktički ovjerene od morfosintaktički neovjerenih morfosintaktičkih struktura u engleskom jeziku kontinuirana provjera znanja - kolokvij

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1,5 100%
Kontinuirano praćenje 0,2 0%
Pohađanje nastave 1,3 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena jest ocjena koja u dolje navedenoj skali odgovara prosjeku postotaka (%) ostvarenih na dvama obaveznim kolokvijima.

70% - 76% = 2

77% - 85% = 3

86% - 92% = 4

93% - 100% = 5

Primjer izračunavanja ocjene:

Na primjer

Kolokvij 1: 85%

Kolokvij 2: 91%   

 (85%+91%) : 2 = 176:2 = 88%, tj. 4

Ukoliko student ne ostvari prolaz putem kolokvija (prosjek dvaju kolokvija manji od 70%), pristupa završnom pismenom ispitu. Tada konačna ocjena odgovara prosjeku ocjene iz kolokvija i ocjene na završnom ispitu. Npr. uz ocjenu iz kolokvija 1 i ocjenu iz završnog ispita 4, konačna ocjena jest (1+4) : 2 = 2.5, tj. 3

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Kako bi ostvarili pravo na potpis studenti moraju ispuniti sljedeće zahtjeve: a) pohađanje 70 % nastavnih sati; b) izlazak na sve kolokvije; c) obvezan dolazak na usmene konzultacije barem jednom tijekom semestra

 

 

Obavezna literatura:

 1. Buljan, Gradečak-Erdeljić (2013). English Morphosyntax. On nouns, determiners and pronouns. Osijek: Filozofski fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayera

Dopunska literatura:

Odabrana poglavlja iz:

 1. Biber, D., Johansson, S., Leech, G., Conrad, S. Finnegan, E. (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English. Longman, London.
 2. Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, Jan Svartvik (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.
 3. Collins COBUILD (1990) Collins COBUILD English Grammar. London and Glasgow: Collins.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: