Biološka psihologija

 

Naziv kolegija:
Biološka psihologija
Šifra ISVU:
42980
Šifra MOZVAG:
PS106
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Položen ispit iz Anatomije i fiziologije živčanog sustava
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Vidanec, Iva
0
0
15
Kotrla Topić, Marina
30
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Razumijevanje biološke osnove motivacije, bioloških ritmova, budnosti i spavanja, pažnje, učenja i pamćenja, govora te poremećaja tih procesa.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • usporediti osnovne funkcije autonomnog i somatskog živčanog sustava
 • opisati ulogu endokrinog sustava u organizmu i njegovu interakciju sa živčanim sustavom
 • objasniti  pojmove homeostaze i biotičkih potreba
 • opisati mehanizme termoregulacije, regulacije hranjenja, regulacije tjelesnih tekućina, regulacije seksualnog ponašanja
 • usporediti različite teorijske pristupe objašnjavanja mehanizama čuvstvenog doživljavanja i ponašanja
 • opisati fiziološku podlogu bioloških ritmova
 • usporediti različite teorijske pristupe u tumačenju spavanja
 • opisati njihovu neurofiziološku osnovu učenja

Sadržaj predmeta:

Endokrini sustav: žlijezde i njihove funkcije, te posljedice disfunkcije, interakcija endokrinog i živčanog sustava. Biotičke potrebe: regulacija hranjenja i pijenja, termoregulacija, seksualne potrebe, teorije regulacije, poremećaji. Čuvstva: periferne promjene, središnje strukture uključene u regulaciju čuvstva, teorije čuvstava. Područja pozitivnog i negativnog potkrjepljenja. Spavanje, budnost i cirkadijurni ritmovi: sporovalno i REM spavanje, teorije spavanja, neuralni mehanizmi cikličnog izmjenjivanja spavanja i budnosti, poremećaji spavanja. Pažnja. Učenje i pamćenje: neurofiziološka osnova senzornog, kratkoročnog i dugoročnog pamćenja, uloga pojedinih dijelova živčanog sustava u učenju i pamćenju, poremećaji pamćenja. Lateralizacija funkcija moždanih hemisfera: metode ispitivanja lateralizacije i osnovni nalazi. Govor – neurofiziološka osnova razumijevanja i produkcije govora, poremećaji govornog funkcioniranja.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, seminari i radionice, rasprava slušanje izlaganja, sudjelovanje u radionici, sudjelovanje u raspravi usporediti osnovne funkcije autonomnog i somatskog živčanog sustava pismeni ispit, aktivnost na nastavi, radionice
predavanje, seminari i radionice, rasprava slušanje izlaganja, sudjelovanje u radionici, sudjelovanje u raspravi opisati ulogu endokrinog sustava u organizmu i njegovu interakciju sa živčanim sustavom pismeni ispit, aktivnost na nastavi, radionice
predavanje, seminari, rasprava slušanje izlaganja, sudjelovanje u raspravi, usmeno izlaganje, grupna rasprava objasniti  pojmove homeostaze i biotičkih potreba pismeni ispit, priprema i usmeno izlaganje referata
predavanje, seminari, rasprava slušanje izlaganja, sudjelovanje u raspravi, usmeno izlaganje, grupni rad opisati mehanizme termoregulacije, regulacije hranjenja, regulacije tjelesnih tekućina, regulacije seksualnog ponašanja pismeni ispit, aktivnost na nastavi, radionice
predavanje, seminari, rasprava slušanje izlaganja, sudjelovanje u raspravi, usmeno izlaganje, grupna rasprava usporediti različite teorijske pristupe objašnjavanja mehanizama čuvstvenog doživljavanja i ponašanja pismeni ispit, aktivnost na nastavi, radionice
predavanje, seminari, rasprava slušanje izlaganja, sudjelovanje u raspravi, usmeno izlaganje, grupna rasprava opisati fiziološku podlogu bioloških ritmova pismeni ispit, aktivnost na nastavi, priprema i usmeno izlaganje referata
predavanje, rasprava slušanje izlaganja, sudjelovanje u raspravi usporediti različite teorijske pristupe u tumačenju spavanja pismeni ispit, aktivnost na nastavi
predavanje, seminari, rasprava slušanje izlaganja, sudjelovanje u raspravi, usmeno izlaganje, grupna rasprava opisati njihovu neurofiziološku osnovu učenja pismeni ispit, priprema i usmeno izlaganje referata

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Referat, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 1,7 70%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Referat 0,6 15%
Usmeno izlaganje 0,6 15%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz referata (priprema referata i izlaganje istog) te ocjena iz završnog ispita. 30% konačne ocjene nosi ocjena iz referata dok 70% konačne ocjene nosi ocjena iz završnog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene:

Student je ostvario ocjenu 5 iz referata i 3 iz završnog ispita. Konačna ocjena se izračunava prema formuli

(referat x 0,3)+(ispit x 0,7)

U našem bi primjeru taj izračun izgledao ovako:

(5X0,3)+(3x0,7)=1,5+2,1=3,6=4

Konačna ocjena u ovom slučaju bila bi vrlo dobar (4)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na ispit ukoliko zadovolji sljedeće uvjete: 1) bio je nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati; 2) pripremio je referat i održao usmeno izlaganje referata na vježbama

 

 

Obavezna literatura:

 1. Pinel, J. R. (2001.). Biološka psihologija. Jastrebarsko: "Naklada Slap".

Dopunska literatura:

 1. Anatomski atlas – živčani sustav
 2. Judaš, M. i Kostović, J. (1997.). Temelji neuroznanosti. Zagreb: MD

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: