Inferencijalna statistika

 

Naziv kolegija:
Inferencijalna statistika
Šifra ISVU:
42979
Šifra MOZVAG:
PS104
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Položen ispit iz Uvoda u psihologijsku statistiku
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Tomašić Humer, Jasmina
30
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Ovladavanje osnovnim statističkim tehnikama važnih za korištenje u obradi rezultata dobivenih psihologijskim mjerenjem i stjecanje vještine za njihovu nepristrasnu interpretaciju.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • opisati logiku različitih parametrijskih/neparametrijskih testova
  • provesti adekvatne parametrijske/neparametrijske testove za rješenje pojedinog problema
  • interpretirati rezultat provedenih parametrijskih/neparametrijskih testova
  • razlikovati logiku različitih paramtrijskih/neparametiskjih statističkih postupaka
  • osvijestiti različitu razinu prikladnosti korištenja različitih paramtrijskih/neparametiskjih statističkih postupaka

Sadržaj predmeta:

Koeficijenti korelacije: rang korelacije, Pearsonov r, koeficijent kontingencije, koeficijent zakrivljene korelacije. Upotreba koeficijenta korelacije. Multipla korelacija. Parcijalna korelacija. Uvod u složenu analizu varijance.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, vježbe slušanje izlaganja, vježbanje zadataka opisati logiku različitih parametrijskih/neparametrijskih testova zadaci izvedbe, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
predavanje, vježbe slušanje izlaganja, vježbanje zadataka provesti adekvatne parametrijske/neparametrijske testove za rješenje pojedinog problema zadaci izvedbe, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
predavanje, vježbe slušanje izlaganja, vježbanje zadataka interpretirati rezultat provedenih parametrijskih/neparametrijskih testova zadaci izvedbe, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
predavanje, vježbe slušanje izlaganja, vježbanje zadataka razlikovati logiku različitih paramtrijskih/neparametiskjih statističkih postupaka zadaci izvedbe, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
predavanje, vježbe slušanje izlaganja, vježbanje zadataka osvijestiti različitu razinu prikladnosti korištenja različitih paramtrijskih/neparametiskjih statističkih postupaka zadaci izvedbe, kolokvij, pismeni i usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 2 60%
Pismeni ispit 1 40%
Pohađanje nastave 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente na kolegiju Uvod u psihologijsku statistiku uzimaju se u obzir kontinuirano provjeravanje znanja (provjere u obliku dva kolokvija) te završni ispit (pismeni/usmeni). Kontinuirano provjeravanje znanja ima 60% udjela u konačnoj ocjeni (dva kolokvija, svaki s po 30% udjela u ukupnoj ocjeni) te završni ispit s 40% udjela u konačnoj ocjeni. 

Primjer izračunavanja ocjene:

Konačna vrijednost ocjene izračunava se prema formuli: 0.3 x 1. kolokvij + 0.3 x 2. kolokvij + 0.4 x završni ispit = ukupni postotak.

Skala ocjenjivanja je sljedeća: 61% - 70,9%  = dovoljan (2), 71% - 80,9%  = dobar (3), 81% - 90,9%   = vrlo dobar (4), 91% - 100% = izvrstan (5)

Studenti su obavezni pristupiti kolokvijima u dogovoreno vrijeme. Ukoliko student ne pristupi jednom ili dvama kolokvijima ili ne ostvari minimalno 61%, ima priliku za popravni kolokvij u terminima ispitnih rokova, nakon odslušanog kolegija. Popravni kolokvij je kolokvij iz cijelog gradiva. Popravni kolokvij ne služi za popravljanje ocjene iz kolegija i na njega se ne može izaći kako bi se skupili dodatni bodovi i povećala ocjena iz kolegija.

Preduvjet za izlazak na ispit je da je student iz svakog pojedinog elemenata praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje ostvario minimalno 61%.

Studenti su obvezni pohađati 70% nastavnih sati. Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada prema razrađenom načinu vrednovanja i ocjenjivanja za svaki element, a s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni.

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Pristupanje kolokvijima je obavezno. Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na pismeni i usmeni ispit ako je bio nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Petz, B. (2002.). Osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: "Naklada Slap".
  2. Kolesarić, V. i Petz, B. (2003.). Statistički rječnik. Jastrebarsko: "Naklada Slap".
  3. Petz, B., Kolesarić, V., Ivanec, D. (2012.). Petzova statistika. Jastrebarsko: "Naklada Slap"

Dopunska literatura:

  1. Aron, A. and Aron, E. N. (2002.). Statistics for Psychology. Upper Saddle River: Prentice Hall, Inc.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: