Inferencijalna statistika

 

Naziv kolegija:
Inferencijalna statistika
Šifra ISVU:
42979
Šifra MOZVAG:
PS104
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Položen ispit iz Uvoda u psihologijsku statistiku
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Marčinko, Ivana
0
0
0
Milić, Marija
0
30
30

 

Ciljevi i zadaci:

Ovladavanje osnovnim statističkim tehnikama važnih za korištenje u obradi rezultata dobivenih psihologijskim mjerenjem i stjecanje vještine za njihovu nepristrasnu interpretaciju.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • opisati logiku različitih parametrijskih/neparametrijskih testova
  • provesti adekvatne parametrijske/neparametrijske testove za rješenje pojedinog problema
  • interpretirati rezultat provedenih parametrijskih/neparametrijskih testova
  • razlikovati logiku različitih paramtrijskih/neparametiskjih statističkih postupaka
  • osvijestiti različitu razinu prikladnosti korištenja različitih paramtrijskih/neparametiskjih statističkih postupaka

Sadržaj predmeta:

Koeficijenti korelacije: rang korelacije, Pearsonov r, koeficijent kontingencije, koeficijent zakrivljene korelacije. Upotreba koeficijenta korelacije. Multipla korelacija. Parcijalna korelacija. Uvod u složenu analizu varijance.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, vježbe slušanje izlaganja, vježbanje zadataka opisati logiku različitih parametrijskih/neparametrijskih testova zadaci izvedbe, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
predavanje, vježbe slušanje izlaganja, vježbanje zadataka provesti adekvatne parametrijske/neparametrijske testove za rješenje pojedinog problema zadaci izvedbe, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
predavanje, vježbe slušanje izlaganja, vježbanje zadataka interpretirati rezultat provedenih parametrijskih/neparametrijskih testova zadaci izvedbe, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
predavanje, vježbe slušanje izlaganja, vježbanje zadataka razlikovati logiku različitih paramtrijskih/neparametiskjih statističkih postupaka zadaci izvedbe, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
predavanje, vježbe slušanje izlaganja, vježbanje zadataka osvijestiti različitu razinu prikladnosti korištenja različitih paramtrijskih/neparametiskjih statističkih postupaka zadaci izvedbe, kolokvij, pismeni i usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 2 60%
Pismeni ispit 1 40%
Pohađanje nastave 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz dva kolokvija i ocjena završnog ispita: 30% konačne ocjene čini ocjena iz pojedinog kolokvija, 40% konačne ocjene čini ocjena iz završnog ispita

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene

Student je ostvario ocjenu 2 iz prvog kolokvija,  i 3 iz drugog kolokvija, 3 iz završnog ispita. Konačna ocjena izračunava se prema formuli: (kolokvij I x 0,30) + (kolokvij II x 0,30) + (završni ispit x 0,40)

U našem primjeru taj bi izračun izgledao ovako: (2 x 0,3) + (3 x 0,3) +  (3 x 0,4) = 2,7 Konačna ocjena u ovome bi slučaju bila dobar (3).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Pristupanje kolokvijima je obavezno. Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na pismeni i usmeni ispit ako je bio nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Petz, B. (2002.). Osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: "Naklada Slap".
  2. Kolesarić, V. (2006.). Analiza varijance u psihologijskim istraživanjima. Osijek: Filozofski fakultet
  3. Kolesarić, V. i Tomašić Humer J. (2016.). Veličina učinka. Osijek: Filozofski fakultet 

Dopunska literatura:

  1. Aron, A. and Aron, E. N. (2002.). Statistics for Psychology. Upper Saddle River: Prentice Hall, Inc.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: