Psihologija interneta

 

Naziv kolegija:
Psihologija interneta
Šifra ISVU:
85179
Šifra MOZVAG:
PID67
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Ručević, Silvija
0
0
0
Marinić, Damir
15
15
0
Cakić, Lara
0
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Psihologija ima sve dominantniju ulogu u oblikovanju interneta i informacijskih sustava na internetu, zbog čega postoji važnost da se da se studenti psihologije što bolje upoznaju sa svim aspektima psihologije interneta, kako bi mogli kompetentno sudjelovati u timovima koji se bave izgradnjom informacijskih sustava i interneta.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • objasniti sadržaj i zadaće psihologije interneta te njezinih načela
 • usporediti specifičnosti psihologije interneta i psihologa u različitim vrstama informacijskih sustava i internetske tehnologije
 • objasniti ulogu psihologije u izgradnji internetskih sustava, i istraživanju ponašanja ljudi u virtualnom prostoru
 • prepoznati psihološke aspekte ponašanja i doživljavanja ljudi na internetu
 • iskazati samostalnost i odgovornost prema sadržaju kolegija i obvezama
 • provesti psihologijsko istraživanje na internetu

Sadržaj predmeta:

Povijest interneta i uloga psihologije u njegovom razvoju. Internet u psihološkom kontekstu: online identiteti, grupna dinamika na internetu, agresivnost na internetu, međuljudska privlačnost na internetu, spolna i rodna pitanja, psihologija pornografije na internetu, ovisnost o internetu. Socijalne mreže. Metodologija istraživanja putem interneta. Uloga psihologa u izgradnji interneta budućnosti: konstrukcija semantičkih mreža. Kiber-kultura.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, aktivno sudjelovanje objasniti sadržaj i zadaće psihologije interneta te njezinih načela pismeni ispit
predavanje, grupna rasprava, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, aktivno sudjelovanje, analiza literature, rasprava, sustavno opažanje usporediti specifičnosti psihologije interneta i psihologa u različitim vrstama informacijskih sustava i internetske tehnologije pismeni ispit, seminarski rad
predavanje, grupna rasprava, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, aktivno sudjelovanje, analiza literature, rasprava, sustavno opažanje objasniti ulogu psihologije u izgradnji internetskih sustava, i istraživanju ponašanja ljudi u virtualnom prostoru pismeni ispit, seminarski rad
predavanje, grupna rasprava, seminarsko izlaganje, suradničko učenje, radionica slušanje izlaganja, aktivno sudjelovanje, analiza literature, rasprava, postavljanje i rješavanje problema, suradnja prepoznati psihološke aspekte ponašanja i doživljavanja ljudi na internetu pismeni ispit, seminarski rad, projektni zadaci
suradničko učenje, grupna rasprava, seminarsko izlaganje suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obaveza, samostalna uporaba literature iskazati samostalnost i odgovornost prema sadržaju kolegija i obvezama seminarski rad, projektni zadaci
samostalni istraživački zadatak, diskusija, radionica suradnja, aktivno sudjelovanje, samostalna uporaba literature, analiza izvora literature, oblikovanje pismenog rada, primjena naučenog postavljanje i rješavanje problema provesti psihologijsko istraživanje na internetu projektni zadaci

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Seminarski rad, Pismeni ispit, Istraživanje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 1 30%
Pismeni ispit 1,6 50%
Istraživanje 0,65 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz provedbe istraživanja s 20% udjela u konačnoj ocjeni, ocjena seminarskog rada s 30% udjela u konačnoj ocjeni, te ocjena iz pismenog ispita sa 50% udjela u konačnoj ocjeni.

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene iz kolegija Psihologija interneta:

Istraživanje – vrlo dobar (4)

Seminarski rad – izvrstan (5)

Pismeni ispit – dobar (3)

Konačna vrijednost izračunava se prema formuli: (4 x 0.2) + (5 x 0.3) + (3 x 0.5) = 0.8 + 1.5 + 1.5 =

3.8 = vrlo dobar (4)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo izlaska na završni ispit ako tijkom nastave provede istraživanje, te napiše i usmeno izloži seminarski rad temeljen na podacima dobivenim istraživanjem, te ako je nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Wallace, P.M. (1999). The psychology of the internet. Cambridge: University press.
 2. Bell, D. (2001). An Introduction to Cybercultures. London: Routledge
 3. Ben-Ze’ev, A. (2004). Love online – Emotions over the internet. Cambridge: University press.
 4. Young, K.S. i Nabuco de Abreu, C. (ur.) (2011). Internet addiction – A handbook and guide to evaluation and treatment. New Jersey: John Wiley & sons.
 5. Birnbaum, M.H. (ur.) (2000). Psychological experiments on the internet. London: Academic press.

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: