Komunikacijske vještine

 

Naziv kolegija:
Komunikacijske vještine
Šifra ISVU:
46367
Šifra MOZVAG:
PSIP4
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Kurtović, Ana
26
26
0
Vrbešić-Ravlić, Narcisa
4
4
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj kolegija je da studenti steknu nužna znanja o komunikaciji, o njezinim verbalnim i neverbalnim aspektima te da kroz vježbe steknu vještine uspješne komunikacije koje su potrebne psihologu u radu s ljudima.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • objasniti osnovne značajke komunikacijskog procesa
 • objasniti različite aspekte interpersonalne i intrapersonalne komunikacije
 • objasniti karakteristike verbalne i neverbalne komunikacije
 • koristiti tehnike aktivnog slušanja
 • opisati karakteristike pojedinih faza sukoba i objasniti čimbenike koji utječu na rješavanje sukoba
 • koristiti strategije persuazije u skladu s saznanjima o čimbenicima koji utječu na odabir strategije
 • analizirati specifičnosti komunikacije s osobama različitih sposobnosti i psihosocijalnih karakteristika

Sadržaj predmeta:

Osnovne definicije, vrste i zakonitosti komunikacijskog procesa. Verbalna i neverbalna komunikacija. Komunikacijske vještine i sposobnosti – empatija, aktivno slušanje. Strategije i vještine rješavanja sukoba. Persuazija. Specifičnosti i problemi u komunikacija kod osoba različite dobi, sposobnosti i psihosocijalnih osobina.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, raprava sudjelovanje u raspravi objasniti osnovne značajke komunikacijskog procesa aktivnost na nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit
predavanje, demonstracija, raprava sudjelovanje u raspravi, usmeno izlaganje objasniti različite aspekte interpersonalne i intrapersonalne komunikacije aktivnost na nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit
predavanje, demonstracija, vježbe, raprava istraživanje literature, demonstracija, sudjelovanje u raspravi, refleksija o vlastitom iskustvu, usmeno izlaganje objasniti karakteristike verbalne i neverbalne komunikacije aktivnost na nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit
predavanje, demonstracija, vježbe, raprava uvježbavanje, igranje uloga, sudjelovanje u raspravi koristiti tehnike aktivnog slušanja aktivnost na nastavi, pismeni ispit
predavanje, demonstracija, vježbe, raprava istraživanje literature, rad na primjeru – analiza sukoba, grupna rasprava, sudjelovanje u raspravi, usmeno izlaganje opisati karakteristike pojedinih faza sukoba i objasniti čimbenike koji utječu na rješavanje sukoba aktivnost na nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit
predavanje, demonstracija, vježbe, raprava istraživanje literature, kreiranje vlastitih rješenja, grupni rad, sudjelovanje u raspravi, usmeno izlaganje koristiti strategije persuazije u skladu s saznanjima o čimbenicima koji utječu na odabir strategije aktivnost na nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit
predavanje, demonstracija, raprava istraživanje literature, sudjelovanje u raspravi, usmeno izlaganje analizirati specifičnosti komunikacije s osobama različitih sposobnosti i psihosocijalnih karakteristika aktivnost na nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 1 60%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Usmeno izlaganje 1,5 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100 % ocjene.

Ocjene se izračunavaju na slijedeći način:

(Izlaganje na nastavi x 0,40) + (Završni pismeni ispit x 0,60).

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Izlaganje na nastavi – 5

završni pismeni ispit – 4.

(5 x 0,40) (4 x 0,60) = 2 + 2,4 = 4,4

Konačna ocjena 4,4 → Vrlo dobar (4)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati i obaviti izlaganje na nastavi barem za ocjenu dovoljan (2)

 

 

Obavezna literatura:

 1. Andersen, P. (1999.). Nonverbal communication. Forms and functions. McGraw-Hill.
 2. Ekman, P. & Friesen, W. V. (2003.). Unmasking the face: a guide to recognizing emotions from facial clues. Cambridge, Ma: Malor Books
 3. Reardon, K. (1998). Interpersonalna komunikacija. Zagreb: Alineja

Dopunska literatura:

 1. Ekman, P. (2001.) Telling lies: Clues to deceit in the marketplace, politics and marriage (3rd Ed.). New York: W.W. Norton
 2. Fussell, S., & Krauss, R. M. (1989a). The effects of intended audience on message production and comprehension: Reference in a common ground framework. Journal of Experimental Social Psychology, 25, 203.-219.
 3. Fussell, S. R. & Krauss, R. M. (1989b.). Understanding friends and strangers: The effects of audience design on message comprehension. European Journal of Social Psychology, 19(6), 509.-526.
 4. Fussell, S. R., & Krauss, R. M. (1991.). Accuracy and bias in estimates of others' knowledge. European Journal of Social Psychology, 21, 445.-454.
 5. Fussell, S.R. & Krauss, R.M. (1992.) Coordination of knowledge in communication: Effects of speakers' assumptions about others' knowledge. Journal of Personality and Social Psychology, 62, 378.-391.
 6. Hargie, O., Dickson, D., & Saunders, C. (1994.) Social Skills in Interpersonal Communication (3rd edition). London: Routledge.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: