Kvaliteta života i zdravlje

 

Naziv kolegija:
Kvaliteta života i zdravlje
Šifra ISVU:
85180
Šifra MOZVAG:
PID68
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Vuletić, Gorka
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Razumjeti osnovne pristupe i teorijsku osnovu u proučavanju kvalitete života. Upoznati neke specifične instrumente procjene kvalitete života i zdravstvenog stanja koji se koriste u populacijskim istraživanjima. Studenti će biti upoznati s najnovijim istraživanjima u svijetu iz područja subjektivne kvalitete života. Tijekom kolegija individualno će definirati temu seminarskog rada i samostalno napraviti pregled odabrane literature iz područja kvalitete života vezane za zdravlje.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • analizirati pojam kvalitete života i specifične aspekte kvalitete života pojedinca
 • opisati glavne teorije koje objašnjavaju koncept kvalitete života
 • poznavati tehnike mjerenja subjektivne i objektivne kvalitete života
 • primijeniti specifične instrumente za mjerenje kvalitete života
 • prikazati dosadašnja saznanja o povezanosti kvalitete života i zdravlja pojedinca
 • identificirati osnovne čimbenike koji utječu na kvalitetu života osoba oštećenog zdravlja
 • interpretirati glavne načine očuvanja i unapređenja kvalitete života osoba oštećenog zdravlja

Sadržaj predmeta:

Definiranje i razvoj koncepta kvalitete života. Glavni pristupi u proučavanju kvalitete života. Teorijske osnove u psihologijskim istraživanjima kvalitete života. Odrednice subjektivne kvalitete života. Definiranje pojma zdravlja i bolesti. Povezanost zdravstvenog stanja i općeg doživljaja kvalitete života. Utjecaj kroničnih bolesti na subjektivnu kvalitetu života pojedinca. Metode psihologijske procjene subjektivne kvalitete života. Metodologija procjene zdravstvenog stanja na populacijskoj i individualnoj razini.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava analizirati pojam kvalitete života i specifične aspekte kvalitete života pojedinca aktivnost na nastavi,  pismeni ispit
predavanje, pretraživanje literature slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava opisati glavne teorije koje objašnjavaju koncept kvalitete života aktivnost na nastavi, pismeni ispit
predavanje, pretraživanje literature slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava poznavati tehnike mjerenja subjektivne i objektivne kvalitete života aktivnost na nastavi, pismeni ispit
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, samostalan rad (primjena upitnika) primijeniti specifične instrumente za mjerenje kvalitete života aktivnost na nastavi, pismeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, pretraživanje literature, rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, izlaganje seminarskog rada prikazati dosadašnja saznanja o povezanosti kvalitete života i zdravlja pojedinca aktivnost na nastavi, seminarski rad, pismeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, pretraživanje literature, rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, izlaganje seminarskog rada identificirati osnovne čimbenike koji utječu na kvalitetu života osoba oštećenog zdravlja aktivnost na nastavi, seminarski rad, pismeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, pretraživanje literature, rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, izlaganje seminarskog rada interpretirati glavne načine očuvanja i unapređenja kvalitete života osoba oštećenog zdravlja aktivnost na nastavi, seminarski rad, pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,4 10%
Pismeni ispit 1,05 60%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 0,4 10%
Usmeno izlaganje 0,4 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir: ocjena iz pismenog seminarskog rada 10%, izlaganja na satu koje donosi 20% ocjene, aktivnost na satu 10% ocjene, te provjere znanja u obliku pismenog ispita 60%.

Konačna se ocjena oblikuje iz bodova postignutih u svakoj cjelini na slijedeći način:

(završni pismeni ispit x 0,60) + (usmeno izlaganje x 0,20) + (seminarski rad x 0,10)+(aktivnost na nastavi x 0,10)

Skala ocjenjivanja je sljedeća: 61% - 70,9%  = dovoljan (2), 71% - 80,9%  = dobar (3), 81% - 90,9%   = vrlo dobar (4), 91% - 100% = izvrstan (5). 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio prisutan na najmanje 70% održanih nastavnih sati, te predstavio i kritički se osvrnuo na odabrani članak iz područja Kvalitete života odabran iz on-line baza podataka.

Studenti su za prolaznu konačnu ocjenu obvezni iz svakog pojedinog elemenata praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje ostvariti minimalno 61% (prolazna ocjena dovoljan).

 

 

Obavezna literatura:

 1. Vuletić, G. (ur.) (2011) Kvaliteta života i zdravlje. Filozofski fakultet u Osijeku, Osijek.
 2. Cummins, R A. (1995) On the trail of the gold standard for life satisfaction. Social Indicators Research, 35:179-200.
 3. Cummins, R A. (2003) Normative life satisfaction: Measurement issues and a homeostatic model. Social Indicators Research, 64: 225-256.

Dopunska literatura:

 1. Cummins, R A. (1998). The second approximation to an international standard for life satisfaction. Social Indicators Research, 43:307-334.
 2. Diener, E., (Ed.) (2009). Assessing Well-Being. Social indicators research series 39, Springer.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: