Engleski za humanističke i društvene znanosti 4

 

Naziv kolegija:
Engleski za humanističke i društvene znanosti 4
Šifra ISVU:
45980
Šifra MOZVAG:
SJE04
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Varga, Mirna
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

  • svladavanje vještina čitanja za bolje i lakše razumijevanje teksta na višem stupnju jezične složenosti i uže specijalnosti i usvajanje stručnog vokabulara
  • razvijanje vještina pisanja za potrebe reproduciranja teksta u obliku sažetka i postavljanje pitanja za bitne informacije u tekstu
  • poticanje diskusija i razumijevanja tema iz kulture i civilizacije engleskog govornog područja

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • prepoznavati karakterističnu leksičku i gramatičku strukturu te prevoditi stručne tekstove iz područja adolescencije i odrasle dobi
  • opisati i razlikovati dijelove akademskog eseja
  • napisati uvodni odlomak koji sadrži uvodnu rečenicu, definiciju, hipotezu i pregled
  • argumentirati hipotezu u 3 odlomka i napisati kratak zaključak
  • tekst jezično i logički povezati koristeći različite tipove diskurznih obilježivača

Sadržaj predmeta:

Čitanje i slušanje tekstova koji omogućavaju nadgradnju jezične kompetencije u području struke i njezine uže specijalizacije. Odabir tekstova provodi se na osnovi stručnih kolegija.

U sklopu svih aktivnosti naglasak je na razumijevanju i razvijanju vokabulara, te gramatičke točnosti. Provode se govorne i pismene vježbe.

Proširuju se znanja studenata iz područja kulture i civilizacije zemalja engleskog govornog područja.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava rad na tekstu, analiza primjera i uvježbavanje prepoznati karakterističnu leksičku i gramatičku strukturu stručnog teksta aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava rad na tekstu, analiza primjera i uvježbavanje prevoditi stručne tekstove iz područja adolescencije i odrasle dobi aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava rad na tekstu, analiza primjera opisati i razlikovati dijelove akademskog eseja aktivnosti studenata u nastavi, zadatci
vježbe, rad na tekstu, samostalni istraživački zadatak pismeno izražavanje, oblikovanje pismenog rada napisati uvodni odlomak koji sadrži uvodnu rečenicu, definiciju, hipotezu i pregled aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit
vježbe, rad na tekstu, samostalni istraživački zadatak pismeno izražavanje, oblikovanje pismenog rada (argumentacija) argumentirati hipotezu u 3 odlomka i napisati kratak zaključak aktivnosti studenata u nastavi, zadatci
vježbe, rad na tekstu, samostalni istraživački zadatak pismeno izražavanje, oblikovanje pismenog rada tekst jezično i logički povezati koristeći različite tipove diskurznih obilježivača aktivnosti studenata u nastavi, zadatci

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kolokvij, Kontinuirana provjera znanja (samostalan uradak u obliku kolokvija), Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kolokvij 0,35 25%
Kontinuirana provjera znanja (samostalan uradak u obliku kolokvija) 0,3 25%
Pismeni ispit 0,6 50%
Pohađanje nastave 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Pohađanje vježaba (70% minimalno), položena 2 kolokvija (pismeni i usmeni) ili položen pismeni i usmeni ispit. Studenti koje ne polože jedan od kolokvija tijekom semestra izlaze na pismeni i usmeni ispit u redovnim ispitnim rokovima.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Pohađanje nastave, obavezno donošenje nastavnih materijala na vježbe, aktivnost u nastavi, pismeni kolokvij, usmeni kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit

 

 

Obavezna literatura:

Nastavni materijali za kolegij Engleski jezik za humanističke i društvene znanosti 4

Dopunska literatura:

  1. Peterson, K. i Wedge, R. (2013). Oxford Grammar for EAP. Oxford: Oxford University Press.
  2. McCarthy, M. i  O'Dell, F. (2008). Academic vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press.
  3. Eastwood, J. (2001). Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press.
  4. McCarthy, M. i O'Dell, F. (1994). English Vocabulary in Use (Advanced). Cambridge: CUP.
  5. Peterson K. (2013). Oxford Grammar for EAP. Oxford: Oxford University Press.
  6. Thomson, A. J. i Martinet, A.V. (1986). A Practical English Grammar. Oxford: Oxford University Press.
  7. Thomson, A. J. i Martinet, A.V. (1996). Advanced Exercises in Practical English. Grammar, Bd 1. Oxford: Oxford University Press.
  8. Thomson, A. J. i Martinet, A.V. (1998). Advanced Exercises in Practical English Grammar, Bd 2. Oxford: Oxford University Press.
  9. Vince, M. (2003). Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: