Sudjelovanje u istraživanjima

 

Naziv kolegija:
Sudjelovanje u istraživanjima
Šifra ISVU:
64851
Šifra MOZVAG:
PID72
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Tijekom studija studenti trebaju prikupiti 50 eksperimentalnih sati kroz sudjelovanje u izvođenju znanstvenog rada (kao pomoćni istraživači, sudionici ili pomoćnici pri unosu podataka)
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - DIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Ručević, Silvija
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Ishodi učenja:

Sadržaj predmeta:

Vrste izvođenja nastave:

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: