Pregled povijesti crkve

 

Naziv kolegija:
Pregled povijesti crkve
Šifra ISVU:
138582
Šifra MOZVAG:
IP13
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Josipović Batorek, Slađana
0
0
0
Alebić, Tamara
15
0
0
Filipović, Sergej
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

„Pregled povijesti Crkve“ treba pružiti uvid ili "mapu" razvoja kršćanske Crkve od najstarijih vremena do danas. Proučavati će se najvažniji događaji u povijesti kršćanstva te istraživati institucionalni i doktrinarni razvoj Crkve, ali i ostalih crkvi i zajednica.

Na kraju bi studenti trebali imati opći, tj. globalni uvid u povijest kršćanske i ostalih crkava i zajednica. Programski će se obraditi pregled crkvene povijesti od početaka do doba reformacije u XVI. vijeku te će se nastaviti proučavanjem povijesti Crkve od reformacije do suvremenog doba, uključujući i kratku povijest pravoslavne crkve, islama, judaizma i protestantskih crkava te ostalih vjerskih zajednica.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • stjecati spoznaje o povijesti crkve u hrvatskim zemljama te u svijetu kroz povijest
  • razumijevati sadržajne elemente crkve i crkvene institucije u raznim drustvenim sustavima
  • posjedovati znanje o crkvenoj liturgiji, o ustrojstvu, o crkvenim pojmovima
  • posjedovati znanja o raznim crkvenim institucijama i crkvenim strategijama u Hrvatskoj

Sadržaj predmeta:

I. Kršćanska antika, 1-604. godine (od osnivanja do Konstantinova preokreta, 1-311., i od Konstantinova preokreta do Grgura Velikog, 311-504. godine),

II. Crkva (kršćanska) crkva u srednjem vijeku, 604-1500. godine (crkva u ranom srednjem vijeku, 604-1050., procvat crkve u razvijenom srednjem vijeku, 1050-1300., crkva u vrijeme raspadanja zapadnog jedinstva, 1300-1500.),

III. Crkva (kršćanska) u novom vijeku, 1500-2000. godine (Reformacija i katolička reforma, 1500-1789., crkva od francuske revolucije do I. svjetskog rata, 1789-1918., crkva od I. svjetskog rata do današnjeg vremena, 1918-2000.),

IV. Povijest reformacije (uzroci reformacije, Erazmus Desisderius (pravo ime: Geert Geerts) Rotterdamski i humanizam, Martin Luther i reformatori, Ulrich Zwingli i baptisti, Jean Calvin i reformacija u Genevi, Henrik VIII. i engleski crkveni raskol, Nastojanje crkvene reforme prije Tridentskog koncila i Tridenstski koncil, Crkva nakon velikog koncila, Protureformacija i inkvizicija, Novo doba svjetskog misijskog pokreta, crkva od baroka do prosvjetiteljstva, reformacija u novom dobu...)

V. Pravoslavlje, Islam i Judaizam (i ostale svjetske religije)

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,2 10%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 0,3 35%
Usmeni ispit 0,75 55%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir kontinuirano praćenje (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) s 25% udjela u konačnoj ocjeni, završni pismeni ispit 55% udjela u konačnoj ocjeni, te seminarski rad s 20% udjela u konačnoj ocjeni.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% svih održanih nastavnih sati. Studenti su za prolaznu konačnu ocjenu obvezni iz svakog pojedinog elemenata praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje ostvariti minimalnu prolaznu ocjenu dovoljan (2). Ukoliko student ipak iz aktivnosti na nastavi ili seminarskog rada dobije negativnu ocjenu dužan je polagati usmeni i pisani ispit iz cjelokupnog gradiva u vrijeme redovnih ispitnih rokova.

 

 

Obavezna literatura:

  1. August Franzen, Pregled povijesti Crkve, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1993.
  2. John Foster, Crkvena povijest, tomovi 1. i 2.
  3. Hubert Jedin, Velika povijest Crkve, sv. I., Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1971

Dopunska literatura:

  1. Jean Boisset, Kratka povijest protestantizma, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1985.

 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: